Actualiteiten stichting Socrates


Persbericht 24-5-2017VACATURE

Bijzonder Hoogleraar Economie en FinanciŽn vanuit Humanistisch perspectief (8 uur) (kenmerk 217231)

In verband met de zomervakantie is de sluitingsdatum voor sollicitaties uitgesteld tot 1 oktober 2017.

Bij de Rijksuniversiteit Groningen is binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit Wijsbegeerte plaats voor een bijzonder hoogleraar Economie en FinanciŽn vanuit Humanistisch Perspectief vanwege de stichting Socrates. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde treedt als penvoerder van de bijzondere leerstoel op. (NAAR STRUCTUURRAPPORT)
Het gaat om een bijzonder hoogleraarschap vanwege de humanistische stichting Socrates gedurende vijf jaren met een omvang van 8 uren per week. (In principe is na die vijf jaren na een evaluatie een herbenoeming mogelijk.) Het betreft een onbezoldigde functie. De stichting Socrates ondersteunt de bijzondere leerstoel met een bescheiden jaarlijkse onkostenvergoeding.

De stichting Socrates
De stichting Socrates is een humanistische instelling ter bevordering van de uitwisseling van gedachten over fundamentele maatschappelijke en culturele vraagstukken waarvoor het moderne humanisme zich geplaatst ziet, en de wetenschappelijke doordenking van de grondslagen en achtergronden van het humanisme. Het vestigen en onderhouden van humanistische bijzondere leerstoelen bij Nederlandse universiteiten draagt hiertoe bij. De stichting Socrates is een werkstichting van het Humanistisch Verbond. Zie verder: www.stichtingsocrates.nl

Positie van de bijzondere leerstoel
Binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde kan de bijzonder hoogleraar worden ingebed in de finance-groep, waarin aandacht is voor finance & development (prof. R. Lensink), sustainable finance (prof. B. Scholtens), financial ethics (prof. B. de Bruin) en corporate governance (prof. N. Hermes). Binnen de Faculteit Wijsbegeerte kan de bijzonder hoogleraar worden ingebed in de vakgroep Ethics, Social and Political Philosophy, met aandacht voor ethiek (profs F. Hindriks en P. Kleingeld), politieke theorie (profs C. Straehle en B. Streumer), en toegepaste ethiek (prof. B. de Bruin). De Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen werken samen aan een masteropleiding Philosophy, Politics and Economics (PPE). Onderzoekssamenwerking rondom aan deze opleiding gerelateerde thema’s wordt gestimuleerd door het Centre for Philosophy, Politics and Economics.

Taken en verantwoordelijkheden van de leerstoelhouder
De functie omvat de reguliere taken van een hoogleraar op de terreinen van onderwijs, onderzoek en bestuur (beschreven in het UFO-profiel). In het bijzonder zijn de volgende taken van belang:
Onderwijs: De Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen werken samen aan een masteropleiding Philosophy, Politics and Economics (PPE). Binnen deze ontwikkelingen ziet de Rijksuniversiteit Groningen ruimte voor het Socrates-hoogleraarschap, onder meer in de vorm van een elective course die openstaat voor masterstudenten aan beide faculteiten alsmede studenten in de master PPE, en bijdragen aan scriptiebegeleiding in de master. Het onderwijs van de bijzonder hoogleraar vanwege de stichting Socrates is desgewenst universiteitsbreed. Het is toegankelijk voor studenten van andere faculteiten, universiteiten en hogescholen, alsmede voor geÔnteresseerden in het humanisme en de humanistische traditie.
Onderzoek: De Socrates-hoogleraar zal zich in zijn/haar onderzoek concentreren op wat Nobelprijswinnaar Robert Shiller ‘finance and the good society’ noemt: de relatie van financiŽle economie met kwaliteit van leven, het goede leven en levenskunst, en rechtvaardigheid en ethiek. Het humanistisch perspectief op deze relatie krijgt vorm door bijzondere aandacht voor het begrijpen van economie als een het leven zingevende praktijk, en door het creatief actualiseren van assumpties over de rationaliteit van financiŽle actoren.

Uw profiel
- gepromoveerd in een discipline en / of op een onderwerp dat relevant is voor Economie en FinanciŽn vanuit humanistisch perspectief, bij voorkeur economie of wijsbegeerte
- uitstekende onderzoeksreputatie en / of professionele ervaring op een relevant terrein: economie en/of financiŽn met een wijsgerig aspect, of wijsbegeerte met bijzondere aandacht voor economische vraagstukken
- uitstekende presenteerder / docent, zo mogelijk blijkend uit (student-)evaluaties en onderwijskwalificatie
- georiŽnteerd op ontwikkeling van onderwijs en onderzoek in economie en financiŽn vanuit humanistisch perspectief, ook in internationaal verband- openstaand voor samenwerking met wijsbegeerte, psychologie, sociologie, politieke wetenschappen en bereid mee te werken aan de specifieke doelstellingen van het Centre for Philosophy, Politics and Economics
- in staat, per definitie op niet-dogmatische wijze, het humanistisch perspectief te vertegenwoordigen, ook in bredere publieke kring
- bekend met de humanistische traditie en bereid daarvan blijk te geven in het publieke debat
- beschikkend over academische leiderschapskwaliteiten, coachend, enthousiasmerend, en in staat als teamspeler te fungeren
- beschikkend over goede communicatieve en inspirerende eigenschappen

Structuurrapport
Het Structuurrapport (d.d. 01-05-2017) voor dit bijzonder hoogleraarschap, met daarin de profielschets alsmede de functie-eisen die aan de Socrates-hoogleraar worden gesteld, is te vinden op de website van de stichting Socrates: www.stichtingsocrates.nl (onder Actueel).

Toezicht
Een College van Curatoren reflecteert op het functioneren van de bijzondere leerstoel. De bijzonder hoogleraar rapporteert hieromtrent twee maal per jaar aan dit College en via het College aan het bestuur van de stichting Socrates.

Informatie en sollicitatie
De Rijksuniversiteit Groningen en de stichting Socrates streven naar gender balance binnen de universiteit. Vrouwen zijn om deze reden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.
Sollicitaties dienen te zijn voorzien van:
- een motivatiebrief
- curriculum vitae
- twee voor het werk van de sollicitant representatieve artikelen / hoofdstukken.
Sollicitaties dienen verstuurd te worden door gebruik te maken van het digitale sollicitatieformulier, uiterlijk voor 21 juni 2017. Nadere inlichtingen omtrent de functie kunnen worden ingewonnen bij prof. dr. B. de Bruin, secretaris van de benoemingsadviescommissie, via het e-mailadres b.p.de.bruin@rug.nl (niet voor sollicitaties).
Sollicitatieformulier


Structuurrapport ten behoeve van de bijzondere leerstoel Economie en FinanciŽn vanuit Humanistisch Perspectief in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen

D.d. 1-5-2017

1 Context
Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen gaf de humanistische stichting Socrates op haar verzoek toestemming tot de vestiging van een bijzondere leerstoel op het terrein van Economie en FinanciŽn vanuit Humanistisch Perspectief bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van deze universiteit, in samenwerking met de Faculteit Wijsbegeerte. Het betreft een bijzondere leerstoel met een omvang van twee dagdelen per week voor een periode van vijf jaar. De stichting Socrates is de benoemende instantie. Ten behoeve van deze leerstoel is door het faculteitsbestuur een benoemingsadviescommissie ingesteld met de volgende leden:
- Prof. dr. Herman de Jong, decaan - voorzitter
- Prof. dr. Boudewijn de Bruin - secretaris
- Prof. dr. Niels Hermes - opleidingsdirecteur Msc Finance
- Prof. dr. Gerben van der Vegt - directeur onderzoeksschool SOM
- Jeroen Hakkaart - student
- Prof. dr. Frank Hindriks - Faculteit Wijsbegeerte, lid
- Prof. mr. dr. Anne-Ruth Mackor - Faculteit Rechtsgeleerdheid, vertegenwoordiger stichting Socrates, lid
- Prof. dr. Marcel Wissenburg - Radboud Universiteit Nijmegen, bestuurslid stichting Socrates, extern lid
- Reina Hoogstrate - HR adviseur

2 Plaats van de leerstoel
De te benoemen bijzonder hoogleraar zal werkzaam zijn bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij het gebied waarop de beoogde kandidaat zich concentreert mede bepaald wordt door de aldaar aanwezige specialisaties.
Binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde kan de bijzonder hoogleraar worden ingebed in de finance-groep, waarin aandacht is voor finance & development (prof. Robert Lensink), sustainable finance (prof. Bert Scholtens), financial ethics (prof. Boudewijn de Bruin) en corporate governance (prof. Niels Hermes). Binnen de Faculteit Wijsbegeerte kan de bijzonder hoogleraar worden ingebed in de vakgroep Ethics, Social and Political Philosophy, met aandacht voor ethiek (profs. Frank Hindriks, Pauline Kleingeld), politieke theorie (profs. Christine Straehle, Bart Streumer) en toegepaste ethiek (prof. Boudewijn de Bruin). De Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen werken samen aan een masteropleiding Philosophy, Politics and Economics (PPE).
Onderzoekssamenwerking rondom aan deze opleiding gerelateerde thema's wordt gestimuleerd door het Centre for Philosophy, Politics and Economics.

3 Omschrijving van de leeropdracht
Het vakgebied van de te benoemen bijzonder hoogleraar omvat ‘economie en financiŽn vanuit humanistisch perspectief' en betreft de economisch-theoretische en wijsgerige reflectie op en analyse van economie in algemene zin, met bijzondere aandacht voor de financiŽle economie.
Economie en in het bijzonder ‘finance' is een onlosmakelijk onderdeel van het menselijk (samen)leven. De tijdens de recente economische crises breed geformuleerde, maar niet altijd even subtiele, kritiek van economische en financiŽle praktijken vormt maar ťťn tussen vele gronden voor een humanistische reflectie op de plaats, zin en betekenis van economie en financiŽn voor mens en samenleving.
De taak van de bijzonder hoogleraar bestaat uit het geven van onderwijs en het verrichten van onderzoek op het gebied van de ‘Economie en financiŽn vanuit humanistisch perspectief’. Deze taak is als aanvullend te beschouwen op de bestaande werkzaamheden binnen de Rijksuniversiteit Groningen.

4 Positie ten opzichte van aanpalende leerstoelen en de verdere omgeving
De bijzondere leerstoel ‘Economie en financiŽn vanuit humanistisch perspectief’ gaat uit van de humanistische stichting Socrates, een in 1950 opgerichte werkstichting van het Humanistisch Verbond, en maakt daarmee deel uit van een netwerk van humanistische bijzondere leerstoelen in Nederland. De stichting Socrates is een instelling ter bevordering van de uitwisseling van gedachten over fundamentele maatschappelijke en culturele vraagstukken waarvoor het humanisme zich geplaatst ziet, en de wetenschappelijke doordenking van de achtergronden van het moderne humanisme. Het vestigen en onderhouden van bijzondere leerstoelen bij Nederlandse universiteiten draagt hiertoe bij.

5 Taken en verantwoordelijkheden van de leerstoelhouder
De functie omvat de reguliere taken van een hoogleraar op de terreinen van onderwijs, onderzoek en bestuur (beschreven in het UFO-profiel). In het bijzonder zijn de volgende taken van belang:
Onderwijs: De Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen werken samen aan een masteropleiding Philosophy, Politics and Economics (PPE). Binnen deze ontwikkelingen ziet de Rijksuniversiteit Groningen ruimte voor het Socrates-hoogleraarschap, onder meer in de vorm van een elective course die openstaat voor masterstudenten aan beide faculteiten alsmede studenten in de master PPE, en bijdragen aan scriptiebegeleiding in de master. Het onderwijs van de bijzonder hoogleraar vanwege de stichting Socrates is desgewenst universiteitsbreed. Het is toegankelijk voor studenten van andere faculteiten, universiteiten en hogescholen, alsmede voor geÔnteresseerden in het humanisme en de humanistische traditie.
Onderzoek: De Socrates-hoogleraar zal zich in zijn / haar onderzoek concentreren op wat Nobelprijswinnaar Robert J. Shiller ‘finance and the good society' noemt: de relatie van de financiŽle economie met kwaliteit van leven, het goede leven en levenskunst, en rechtvaardigheid en ethiek. Het humanistisch perspectief op deze relatie krijgt vorm door bijzondere aandacht voor het begrijpen van economie als een het leven zin gevende praktijk, en door het creatief actualiseren van assumpties over de rationaliteit van financiŽle actoren.

6 Profielschets leerstoelhouder
- gepromoveerd in een discipline en / of op een onderwerp dat relevant is voor Economie en FinanciŽn vanuit humanistisch perspectief, bij voorkeur economie of wijsbegeerte;
- uitstekende onderzoeksreputatie en / of professionele ervaring op een relevant terrein: economie en / of financiŽn met een wijsgerig aspect, of wijsbegeerte met bijzondere aandacht voor economische vraagstukken;
- uitstekende presenteerder / docent, zo mogelijk blijkend uit (student-)evaluaties en onderwijskwalificatie;
- georiŽnteerd op ontwikkeling van onderwijs en onderzoek in economie en financiŽn vanuit humanistisch perspectief, ook in internationaal verband;
- openstaand voor samenwerking met wijsbegeerte, psychologie, sociologie, politieke wetenschappen en bereid mee te werken aan de specifieke doelstellingen van het Centre for Philosophy, Politics and Economics;
- in staat, per definitie op niet-dogmatische wijze, het humanistisch perspectief te vertegenwoordigen, ook in bredere publieke kring;
- bekend met de humanistische traditie en bereid daarvan blijk te geven in het publieke debat;
- beschikkend over academische leiderschapskwaliteiten, coachend, enthousiasmerend, en in staat als teamspeler te fungeren;
- beschikkend over goede communicatieve en inspirerende eigenschappen.

Bijlage: Socrates-hoogleraren, huidige invulling, uitgangspunten, en materiŽle en personele condities

Stichting Socrates
De stichting Socrates is een humanistische instelling ter bevordering van de uitwisseling van gedachten over fundamentele maatschappelijke en culturele vraagstukken waarvoor het humanisme zich geplaatst ziet, en de wetenschappelijke doordenking van de achtergronden van het moderne humanisme. Het vestigen en onderhouden van bijzondere leerstoelen bij Nederlandse universiteiten draagt hiertoe bij.
Voor het toezicht op de bijzondere leerstoel fungeert een college van toezicht / curatorium, bestaande uit een vertegenwoordiger van de stichting Socrates, prof. dr. M.L.J. Wissenburg, een vertegenwoordiger van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, prof. dr. B.P. de Bruin, en een vertegenwoordiger van de Faculteit der Wijsbegeerte, prof. dr. F. Hindriks. Zowel het college van toezicht als de bijzonder hoogleraar zelf (via het college van toezicht) rapporteren jaarlijks over de voortgang aan het bestuur van de stichting Socrates.

Socrates-hoogleraren
De leeropdrachten van de Socrates-hoogleraren lopen uiteen. Meestal hebben ze betrekking op een belangrijk maatschappelijk vraagstuk en wordt dit probleem benaderd vanuit de wijsbegeerte, de ethiek of de menswetenschappen. De Socrates-hoogleraren hebben gemeen dat zij proberen bij de behandeling van hun thema's humanistische principes te betrekken, zoals menselijke autonomie en zelfbeschikking, verantwoordelijkheid en vrijheid. Met het onderwijs van haar bijzonder hoogleraren hoopt de stichting Socrates bij te dragen aan de veelzijdigheid van het onderwijsaanbod van Nederlandse universiteiten.
De bijzondere leerstoel ‘Economie en financiŽn vanuit humanistisch perspectief' is een vervolg op de bijzondere leerstoel ‘Ethiek van de zorg vanuit humanistisch perspectief' vanwege de stichting Socrates bij de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen (1994-2002) en de bijzondere leerstoel ‘Professionele ethiek vanuit humanistisch perspectief' bij de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap en de Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen (2004-2013).
De bijzondere leerstoel ‘Ethiek van de zorg' is in 2002 als gewoon hoogleraarschap overgegaan naar de Faculteit Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, de Disciplinegroep Gezondheidswetenschappen, afdeling Metamedica en Expertisecentrum Ethiek in de Zorg (prof. dr. M.A. Verkerk). De bijzondere leerstoel ‘Professionele ethiek vanuit humanistisch perspectief' werd bezet door prof. mr. dr. A.R. Mackor en wordt nu afgedekt binnen haar leeropdracht als hoogleraar professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies, bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Op dit moment functioneren de volgende bijzondere leerstoelen onder auspiciŽn van de stichting Socrates:
- Vrije Universiteit: ‘Humanisme in relatie tot religie en seculariteit', prof. dr. Yolande Jansen, sinds 2012.
- Universiteit van Amsterdam: ‘Social theory, humanism and materialities', prof. dr. Jeannette Pols, sinds 2012. Van 2008 tot 2010 werd deze bijzondere leerstoel bezet door prof. dr. A. Mol. Eerder was er bij de Universiteit van Amsterdam een bijzondere leerstoel vanwege de stichting Socrates bij de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica op het gebied van 'Filosofie en ethiek in de levenswetenschappen, vanuit humanistisch perspectief'. Deze werd van 2009 tot 2011 bezet door prof. dr. T. Swierstra. Daarvoor werd debijzondere leerstoel van 2003 tot 2008 bezet door prof. dr. J. Braeckman. Deze Socrates-leerstoel was een vervolg op de eerdere Socrates-leerstoel bij de Universiteit van Amsterdam op het gebied van 'Ethische aspecten van de gezondheidszorg, in relatie met de humanistische levens- en wereldbeschouwing'. Deze eerdere Amsterdamse Socrates-leerstoel werd bezet door prof. dr. G.A. den Hartogh (1992-1995) en prof. dr. T. van Willigenburg (1996-1999).
- Technische Universiteit Eindhoven: ‘Filosofie en ethiek van bio-engineering, vanuit humanistisch perspectief', prof. dr. Elselijn Kingma, sinds 2011. Voorgangster: prof. dr. K. Horstman (2001-2009).
- Universiteit Leiden: ‘Wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme', momenteel vacant. De Leidse Socrates-hoogleraren waren: prof. dr. J. van Praag (1964-1980), prof. dr. M. Fresco (1980-1990), prof. dr. M. van Nierop (1990-1993), prof. dr. F. Jacobs (1994-2000), prof. dr. J. Bransen (2000-2003), prof. dr. B. Roessler (2004-2010) en prof. dr. M. Sie (2012-2017).
- Universiteit Maastricht: ‘Filosofie van duurzame ontwikkeling, vanuit een humanistisch perspectief', prof. dr. M. Davidson, sinds 2015. Voorganger: prof. dr. ir. H. van Lente (2010-2014). Bij de Universiteit Maastricht was er eerder al de Socrates-leerstoel ‘Humanistische visies op mens en computer' met als docenten achtereenvolgens prof. dr. H. Visser (1991-2004) en prof. dr. M. Diocaretz (2007-2009). Van 2009 tot 2013 was prof. dr. M. Diocaretz vervolgens Socrates-hoogleraar bij de Universiteit van Tilburg op het gebied van 'Humanistische visies op de elektronische samenleving'.
- Erasmus Universiteit Rotterdam: ‘Kunst en samenleving in humanistisch perspectief, in het bijzonder de geschiedenis en actuele vormen van cultuurkritiek en cultuurpolitiek', prof. dr. H. Pott, sinds 1999. Voorganger: prof. drs. A. J. van der Staay (1993-1999).
- Universiteit Twente: ‘Politieke filosofie, in het bijzonder de humanistische bezinning op politiek-maatschappelijke vraagstukken als gevolg van de invloed van techniek en technologie op de samenleving', momenteel vacant. De Twentse Socrates-hoogleraren waren: prof. dr. J. de Beus (1991-1995), prof. dr. A. Mol (1996-2008) en prof. dr. S. Roeser (2010-2013).
- Universiteit Utrecht: vacant. De Utrechtse Socrates-hoogleraren en hun leeropdrachten waren: prof. dr. A. Wichers (1972-1985, ‘Sociologie van de niet-godsdienstige levensbeschouwing’), prof. dr. R. Tielman (1987-1995, ‘Sociale en culturele aspecten van het humanisme'), prof. dr. R. Veenhoven (1995-2002, ‘Humanisme, in het bijzonder welzijn') en prof. dr. B. de Graaff (2005-2010, 'Politieke en culturele reconstructie vanuit humanistisch perspectief').
- Wageningen Universiteit: ‘Humanistische wijsbegeerte, in het bijzonder met betrekking tot de relatie tussen mens en natuur', prof. dr. Cor van der Weele, sinds 2011. Voorgangers: prof. dr. H. Achterhuis (1988-1991), prof. dr. W. Achterberg (1991-2002) en prof. dr. M. Wissenburg (2004-2009).
- Technische Universiteit Delft: ‘Wijsbegeerte, in het bijzonder in verband met de humanistische levens- en wereldbeschouwing', momenteel vacant. De Delftse Socrates-hoogleraren waren: prof. dr. L. van der Wal (1951-1966), prof. dr. W. van Dooren (1966-1993), prof. mr. dr. P. Cliteur (1994-2003), prof. dr. J. van den Hoven (2004-2006) en prof. dr. ir. P.P. Verbeek (2010-2013).
- Universiteit voor Humanistiek: 'International Humanism and the Art of Living', prof. dr. Aagje Swinnen, sinds 2016. Eerdere Socrates-hoogleraren bij de Universiteit voor Humanistiek en hun leeropdrachten waren: prof. dr. N.H. Abu Zayd (2002-2010, ‘Humanisme en Islam, in het bijzonder met betrekking tot mensenrechten, burgerschap en samenleving') en prof. dr. J. Duyndam (2010-2015, ‘Wijsbegeerte, in het bijzonder met betrekking tot humanisme, mensbeeld en geestelijke weerbaarheid').
- Daarnaast heeft de stichting Socrates samen met zusterinstellingen van andere levensbeschouwelijke richtingen een schriftelijke leergang ‘Cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven' gerealiseerd bij de Open Universiteit te Heerlen, het equivalent van een bijzondere leerstoel.

De bijzonder hoogleraren vanwege de stichting Socrates werken op beperkte schaal samen en ontmoeten elkaar ten minste tweemaal per jaar. De stichting Socrates werkt samen met andere humanistische instellingen rond het Humanistisch Verbond, in het bijzonder met de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. De stichting Socrates maakt deel uit van de Humanistische Alliantie en onderhoudt verder ook goede contacten met twee andere Nederlandse stichtingen die bijzonder hoogleraren op levensbeschouwelijke grondslag aanstellen, de Thomas More Stichting en de Stichting voor Christelijke Filosofie.

Socrates-hoogleraren worden aangetrokken via open werving. In de benoemingsadviescommissies zijn altijd de betrokken faculteiten vertegenwoordigd. Aan bijzonder hoogleraren vanwege de stichting Socrates worden dezelfde eisen gesteld als aan gewoon hoogleraren. Voor wat betreft de aan te stellen Socrates-hoogleraar bij de Rijksuniversiteit Groningen zijn als functie-eisen gesteld: gepromoveerd in een discipline en / of op een onderwerp dat relevant is voor dit bijzonder ordinariaat; goed onderwijs kunnen geven; voldoende wetenschappelijk gezag hebben verworven om als promotor op te treden; in staat zijn, per definitie op niet-dogmatische wijze, het humanistisch perspectief te vertegenwoordigen, ook in bredere publieke kring.
Bij gelijke statuur wordt de voorkeur gegeven aan een vrouwelijke kandidaat. De aan te stellen bijzonder hoogleraar is goed thuis in de humanistische traditie en bereid daarvan blijk te geven in het publieke debat. De praktische relevantie van de bijzondere leeropdracht spreekt de kandidaat aantoonbaar aan. Gelet op het onderwijsprofiel van de bijzondere leerstoel dat een overwegende rol speelt, zijn (aantoonbare) didactische vaardigheden van cruciaal belang.

MateriŽle en personele condities
Er zullen aan de benoeming geen materiŽle consequenties verbonden zijn. Aan het bijzonder ordinariaat is geen salariŽle honorering verbonden. De stichting Socrates zorgt voor een bescheiden jaarlijkse onkostenvergoeding. Voor het toezicht op de bijzondere leerstoel fungeert een college van toezicht (curatorium) dat inzake het functioneren van de bijzondere leerstoel regelmatig rapporteert aan de besturen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en / of Faculteit Wijsbegeerte en de stichting Socrates.
Alle Socrates-leerstoelen hebben een omvang van twee dagdelen per week of 20% van de volledige werktijd.PERSBERICHT 10-3-2017

VACATURE

Bijzonder Hoogleraar humanistische stichting Socrates

Bij de Universiteit Twente is er binnen de Faculteit 'Behavioural Management and Social Sciences' (BMS) bij de afdeling Wijsbegeerte plaats voor een bijzonder hoogleraar filosofische reflectie op ontwerpen en maatschappelijk inbedden van technologie, met bijzondere aandacht voor humanisme. Het gaat om een bijzonder hoogleraarschap vanwege de humanistische stichting Socrates gedurende drie jaren met een omvang van twee dagdelen per week.

De stichting Socrates
De stichting Socrates is een humanistische instelling ter bevordering van de uitwisseling van gedachten over fundamentele maatschappelijke en culturele vraagstukken waarvoor het moderne humanisme zich geplaatst ziet, en de wetenschappelijke doordenking van de grondslagen en achtergronden van het humanisme. Het vestigen en onderhouden van humanistische bijzondere leerstoelen bij Nederlandse universiteiten draagt hiertoe bij. De stichting Socrates is een werkstichting van het Humanistisch Verbond. Zie verder: www.stichtingsocrates.nl.

Functieomschrijving

De vakgroep Wijsbegeerte
De vakgroep Wijsbegeerte omvat drie onderzoekslijnen die allemaal bijdragen aan reflectie op de invloed van techniek en wetenschap op de samenleving: ethiek en technologie, filosofische antropologie en technologie en wetenschapsfilosofie in praktijk. Het onderzoek van de leerstoel bevindt zich op het brede veld van de techniekfilosofie, met toespitsingen op reflectie op ontwerpen en organiseren van technologie voor de samenleving.
De bijzondere leerstoel geeft een goede aansluiting op de genoemde deelgebieden van de vakgroep, op grond waarvan een goede afstemming mag worden verwacht met het onderwijs en onderzoek van de vakgroep. De vestiging van de leerstoel betekent ook een waardevolle aanvulling op het onderwijs en onderzoek vanuit andere leerstoelen op levensbeschouwelijke basis en levert een bijdrage aan de veelkleurigheid van het wijsgerig onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Twente in het algemeen.

Uw profiel
In onderzoek en onderwijs ligt het accent op filosofische reflectie op ontwerpen en organiseren van technologie voor de samenleving. Bijzondere aandacht is er daarbij voor de vraag, in hoeverre bij het ontwerpen en organiseren van technologie rekening kan en moet worden gehouden met maatschappelijke waarden (denk aan ‚€˜value sensitive design‚€™). Te denken valt onder meer aan vraagstukken:
- van risico‚€™s bij het introduceren van nieuwe technologie√ęn in een samenleving;
- van anticipatie op maatschappelijke waarden bij het ontwerpen van technologie;
- van verantwoorde innovaties bij het ontwerpen van technologie voor de samenleving;
- met betrekking tot welzijn en het goede leven, die ontstaan doordat technologische ontwikkelingen steeds vaker levensethische vragen oproepen die de privé-sfeer ontstijgen en om een publiek antwoord vragen.

De functie-eisen
- gepromoveerd in een voor de leerstoel relevante discipline en bij voorkeur in de wijsbegeerte gericht op het vakgebied van de leerstoel;
- aantoonbare ervaring als docent met goede didactisch kwaliteiten;
- aantoonbare ervaring als begeleider van promovendi;
- wetenschappelijke erkenning blijkend uit internationale en Nederlandse wetenschappelijke publicaties, onder meer in gerenommeerde tijdschriften op het werkterrein van de leerstoel;
- aantoonbare affiniteit met de vraagstukken van bèta en technische disciplines en vraagstukken omtrent technologie en samenleving en technologie en ethiek;
- gewaardeerd deelnemer in het nationale en internationale netwerk van beoefenaren van onderwijs en onderzoek in het vakgebied van de leerstoel;
- gewaardeerd deelnemer in het publieke debat en het communiceren naar en met relevante groepen professionals en het grote publiek in het vakgebied, met name in relatie tot actuele politiek-maatschappelijke en ethische vraagstukken als gevolg van de invloed van techniek en technologie op de samenleving;
- aantoonbare affiniteit met en kennis van de humanistische traditie.

Structuurrapport
Het Structuurrapport (d.d. 2-12-2015) voor dit bijzonder hoogleraarschap, met daarin de profielschets alsmede de functie-eisen die aan de Socrates-hoogleraar worden gesteld, is te vinden op de website van de stichting Socrates: www.stichtingsocrates.nl (onder Actueel).

Toezicht
Een College van Curatoren reflecteert op het functioneren van de bijzondere leerstoel. De bijzonder hoogleraar rapporteert hieromtrent twee maal per jaar aan dit College en via het College aan het bestuur van de stichting Socrates.

Informatie en sollicitatie
Gegadigden kunnen zich in hun schrijven richten tot de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, prof. dr. T.A.J. Toonen. Sollicitaties dienen te zijn voorzien van een motivatiebrief, curriculum vitae en twee voor het werk van de sollicitant representatieve artikelen / hoofdstukken. Let wel, er kunnen slechts 3 bijlagen ge-upload worden. Sollicitaties kunnen uiterlijk tot 10 april 2017 worden verstuurd via de link op de website van de Universiteit Twente, onder Actuele Vacatures. (Sollicitaties anders dan via deze link worden niet in behandeling genomen.)
Aanvullende informatie kan worden opgevraagd bij prof. dr. C. Aydin, waarnemend voorzitter van de benoemingsadviescommissie, via telefoon 053-4893391 of via het e-mailadres c.aydin@utwente.nl. De University of Twente streeft naar gender balance binnen de universiteit. Vrouwen zijn om deze reden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. De stichting Socrates sluit zich hierbij aan.

Ons aanbod
Het betreft hier een onbezoldigde functie. De stichting Socrates ondersteunt de bijzondere leerstoel met een bescheiden jaarlijkse onkostenvergoeding. In principe is na drie jaar na evaluatie een herbenoeming mogelijk.

De organisatie
The University of Twente. We stand for science and technology, high tech, human touch, education and research that matter. New technology which drives change, innovation and progress in society. The University of Twente is the only campus university in the Netherlands; divided over five faculties we provide more than fifty educational programs. The University of Twente has a strong focus on personal development and talented researchers are given scope for carrying out pioneering research. The Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences strives to hold a leading position in their fields in relation to the science and technology research programs of the University of Twente. In all these fields, the faculty provides bachelor, master and professional development programs.

Faculty of Behavioural, Management and Social sciences
The Faculty of Behavioural, Management and Social sciences (BMS) strives to play a pivotal role in understanding, co-engineering and evaluating innovation in society. Innovation is driven by advances in technology. Through 'social engineering' these technological advances are embedded in society befitting human needs and behaviour, within proper public and private management and business structures. For this the faculty of BMS upholds high quality disciplinary knowledge in psychology, business administration, public administration, communication science, philosophy, educational science and health sciences. All with a focus on the challenges in society. Research is strongly connected to our Institutes on Governance (IGS), ICT (CTIT), Health (MIRA) and Nanotechnology (MESA+).


Structuurrapport van de bijzondere leerstoel ‚€œFilosofische reflectie op ontwerpen en maatschappelijk inbedden van technologie, met bijzondere aandacht voor humanisme‚€� vanwege de Stichting Socrates bij de Universiteit Twente - Datum: 2 december 2015

De oorspronkelijke bevoegdverklaring tot vestiging van de leerstoel is van 1991 en is sindsdien periodiek verlengd. Dit geactualiseerde structuurrapport is opgemaakt in verband met de herbezetting van de leerstoel en vervangt eerdere versies.
De leerstoel is ondergebracht in de Faculteit ‚€˜Behavioural, Management and Social Sciences‚€™ (BMS) van de Universiteit Twente bij de vakgroep Wijsbegeerte. Bij de vakgroep Wijsbegeerte zijn ook andere bijzondere leerstoelen op het gebied van de geestelijke en maatschappelijke stromingen ondergebracht, te weten bijzondere leerstoelen namens de Stichting Thomas More (voormalige Radboudstichting) en de Stichting Reformatorische Wijsbegeerte.

1. Algemeen
De bijzondere leerstoel ‚€œFilosofische reflectie op ontwerpen en maatschappelijk inbedden van technologie, met bijzondere aandacht voor humanisme‚€� is een leerstoel vanwege de Stichting Socrates.
De hoogleraar van de leerstoel heeft een vierledige taak:
- het verrichten van wijsgerig onderzoek binnen de kaders van het programma van de vakgroep naar de wijze waarop technologie ontworpen en gereguleerd wordt en zou moeten worden voor de samenleving. Brede reflectie op mens-techniekrelaties is in dat kader onmisbaar.
- het geven van wijsgerig onderwijs ten behoeve van alle technische en maatschappijwetenschappelijke studierichtingen,
- het participeren in publieke debatten en het communiceren naar en met relevante groepen professionals.
- het medewerken aan vakgroepactiviteiten als symposia, colloquia e.d. waarin het resultaat van bovengenoemd onderzoek aan de orde komt.
De onderwijsinspanning zal met name plaatsvinden binnen de filosofietrack in het honoursprogramma van de UT. De UT heeft alle keuzevakken ondergebracht in minoren, waardoor mogelijkheden voor bijzonder hoogleraren om keuzevakken te geven beperkt zijn. Het filosofie-onderwijs in het honoursprogramma behandelt: grote filosofen en grote thema's, waarna verder wordt ingezoomd op kentheoretische en ethische kwesties, met name rondom technologie, technologieontwerp en -ontwikkeling (zie https://www.utwente.nl/excellentie/en/honours/programme/).

2. Inhoud van het vakgebied
Inhoud van het vakgebied en plaats binnen de wijsbegeerte
Richtinggevend voor de vraagstelling bij onderzoek en onderwijs is het humanisme, dat wordt gekenmerkt door:
- besef van de noodzaak tot een zelfstandige positiekeuze door elk mens, hetgeen mede inhoudt dat ook een zelfstandige positie ten opzichte van de humanistische traditie wordt ingenomen;
- besef van de noodzaak tot keuzen in vrijheid en verantwoordelijkheid, waarbij geen beroep gedaan wordt op krachten en machten van buiten de mens zelf.
In onderzoek en onderwijs ligt het accent op filosofische reflectie op ontwerpen en maatschappelijk inbedden van technologie. Bijzondere aandacht is er daarbij voor de vraag in hoeverre rekening kan en moet worden gehouden met maatschappelijke waarden bij het ontwerpen en organiseren van technologie (denk aan ‚€˜value sensitive design‚€™). Ook is reflectie op mens-techniek-relaties in dat kader onontbeerlijk.
Te denken valt onder meer aan vraagstukken:
∑ van risico‚€™s bij het introduceren van nieuwe technologieŽn in een samenleving
∑ van anticipatie op maatschappelijke waarden bij het ontwerpen van technologie
∑ van verantwoorde innovaties bij het ontwerpen en inbedden van technologie in de samenleving
∑ met betrekking tot welzijn en het goede leven, die ontstaan doordat technologische ontwikkelingen steeds vaker levensethische vragen oproepen die de privť-sfeer ontstijgen en om een publiek antwoord vragen.

Plaats van het vakgebied in de wijsbegeerte aan de Universiteit Twente
De vakgroep Wijsbegeerte omvat drie onderzoekslijnen die allemaal bijdragen aan reflectie op de invloed van techniek en wetenschap op de samenleving: ethiek en technologie, filosofische antropologie en technologie en wetenschapsfilosofie in praktijk. Het onderzoek van de leerstoel bevindt zich op het brede veld van de techniekfilosofie, met toespitsingen op filosofische reflectie op ontwerpen en maatschappelijk inbedden van technologie.
De bijzondere leerstoel geeft een goede aansluiting op de genoemde deelgebieden van de vakgroep, op grond waarvan een goede afstemming mag worden verwacht met het onderwijs en onderzoek van de vakgroep. De vestiging van de leerstoel betekent ook een waardevolle aanvulling op het onderwijs en onderzoek vanuit andere leerstoelen op levensbeschouwelijke basis en levert een bijdrage aan de veelkleurigheid van het wijsgerig onderwijs en onderzoek aan de UT in het algemeen.

Relatie met het onderzoekprogramma van de vakgroep
Het onderzoek sluit goed aan bij de onderzoekprogramma's van de vakgroep, die gericht zijn op een wijsgerige analyse van technologie en haar rol en invloed in de hedendaagse samenleving. Het programma is toegespitst op ethische, wijsgerig-antropologische, sociaal-filosofische, cultuur-filosofische en wetenschapsfilosofische aspecten. Het onderzoek vanuit de hier voorgestelde leerstoel is in dit verband een goede aanvulling, waarbij haar eigen levensbeschouwelijke achtergrond een verrijking van het onderzoekprogramma kan zijn.

3. Niveau en omvang
Het onderzoek en onderwijs zijn van dien aard dat deze op hoogleraarsniveau dienen te worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de taken dient 0,2 fte (een dag per week) beschikbaar te zijn. Er is gťťn afzonderlijke honorering aan deze leerstoel verbonden. Wel is voorzien in een kostenvergoeding.
De aanstelling geldt voor een periode van 3 jaar (1 februari/maart 2016 tot 1 februari/maart 2019), met perspectief op herbenoeming.

4. Inbedding
Aan de leerstoel is geen verder personeel en geen krediet voor apparatuur verbonden; wel kan de leerstoelhouder mede gebruik maken van de diensten van het ondersteunend personeel van de faculteit en van materi√ęle en ruimtelijke voorzieningen van de faculteit.

5. Management
Niet van toepassing.

6. Dubbelbenoeming
Niet van toepassing.

7. Interuniversitair
Niet van toepassing.

8. Consequenties (materieel, personeel)
Voorzieningen van materiŽle en ruimtelijke aard waarop de bijzonder hoogleraar krachtens universitaire regelingen aanspraak kan maken, kunnen worden gevonden in goed overleg met de vakgroep Wijsbegeerte. De vakgroep Wijsbegeerte draagt de overhead kosten verbonden met de leerstoel, zoals kosten voor huisvesting, telefoongebruik, secretariaat.
Consequenties van personele aard kan de bezetting niet hebben. Het aanwezig personeel heeft zich bereid verklaard om de bestaande samenwerking met de bijzondere leerstoel te continueren. Faculteit en vakgroep dragen zorg voor een goede inpassing van de bijzondere leerstoel in de vakgroep.

9. Leerstoelenplan
De leerstoel is opgenomen in het leerstoelplan GW.

Profielschets van de te benoemen bijzonder hoogleraar
- Gepromoveerd in een voor de leerstoel relevante discipline en bij voorkeur in de wijsbegeerte gericht op het vakgebied van de leerstoel 
- Wetenschappelijke erkenning blijkend uit internationale en Nederlandse wetenschappelijke publicaties onder meer in gerenommeerde tijdschriften op het werkterrein van de leerstoel
- Gewaardeerd deelnemer in het nationale en internationale netwerk van beoefenaren van onderwijs en onderzoek in het vakgebied van de leerstoel
- Gewaardeerd deelnemer in het publieke debat en het communiceren naar en met relevante groepen professionals en het grote publiek in het vakgebied, met name in relatie tot actuele politiek-maatschappelijke en ethische vraagstukken als gevolg van de invloed van techniek en technologie op de samenleving
- Aantoonbare affiniteit met de vraagstukken van bťta en technische disciplines en vraagstukken omtrent technologie en samenleving en technologie en ethiek
- Aantoonbare affiniteit met en kennis van de humanistische traditie
- Aantoonbare ervaring als docent met goede didactisch kwaliteiten
- Aantoonbare ervaring als begeleider van promovendi


PERSBERICHT 20-1-2017


Maureen Sie benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg

De Tilburg School of Humanities heeft drie vrouwelijke hoogleraren benoemd in het kader van het Philip Eijlander Diversity Program. Dit programma stelt extra fondsen ter beschikking om getalenteerde vrouwen aan te trekken of te bevorderen tot hoogleraar of universitair hoofddocent. Tot hen behoort prof. dr. Maureen Sie (1966) die van 2012 tot 2017 vanwege de stichting Socrates bijzonder hoogleraar bij de Universiteit Leiden was, op het gebied wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme. Zij leidde daarnaast aan de Erasmus Universiteit Rotterdam een Vidi-groep die onderzoek deed naar vooronderstellingen en implicaties van onderzoek naar moreel handelen in de gedrags-, cognitie- en neurowetenschappen. Zij nam actief deel aan het publieke debat over vrije wil, ook in relatie tot het schoolvak filosofie. Sinds 1 januari 2017 is zij voorzitter van het bestuur van de Internationale School Voor Wijsbegeerte te Leusden. Aan de Universiteit van Tilburg is haar leeropdracht Philosophy of Moral Agency, bij het Departement Philosophy. Haar benoeming gaat in op 1 maart 2017. Het Philip Eijlander Diversity Programma (vernoemd naar de vorige rector prof. dr. Philip Eijlander) heeft tot doel de sterke ondervertegenwoordiging van vrouwen op hoge posities aan te pakken.


PERSBERICHT 10-10-2016

Aagje Swinnen nieuwe Socrates-hoogleraar bij de Universiteit voor Humanistiek

Per 1 oktober 2016 bezet mevr. prof. dr. Aagje Swinnen de bijzondere leerstoel vanwege de humanistische stichting Socrates op het gebied van 'International Humanisme and the Art of Living' bij de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Het gaat om een benoeming voor vijf jaren, voor twee dagdelen per week. Aagje Swinnen is de opvolgster van prof. dr. Joachim Duyndam die van 1 februari 2010 tot 1 september 2014 actief was op deze Socrates-post, maar toen met de leeropdracht 'Wijsbegeerte, in het bijzonder met betrekking tot humanisme, mensbeeld en geestelijke weerbaarheid'.
De bijzondere leerstoel op het gebied van 'International Humanisme and the Art of Living' bij de Universiteit voor Humanistiek werd eind 2015 ingesteld, waarna een open werving gestart werd om de vacante post te bezetten. De Benoemingsadviescommissie concludeerde tijdens de wervingsprocedure dat Aagje Swinnen de geschiktste kandidaat is voor de functie van Socrates-hoogleraar op het gebied van 'International Humanisme and the Art of Living' bij de Universiteit voor Humanistiek. Het bestuur van de stichting Socrates nam dit eindoordeel van de benoemingsadviescommissie zonder enige terughoudendheid over. Vervolgens stemde de Universiteit voor Humanistiek in september 2016 in met de benoeming van Aagje Swinnen.
Over prof. dr. Swinnen kan worden meegedeeld dat zij in 1976 werd geboren in Lommel, Belgi√ę, en de Belgische nationaliteit heeft. Zij is thans woonachtig in Maastricht. In 1998 studeerde zij aan de Universiteit Gent af in de Taal- en Letterkunde (Germaanse Talen). In 2004 promoveerde zij cum laude aan de Gentse universiteit in de Taal- en Letterkunde (Germaanse Talen), op het proefschrift 'Het slot ontvlucht: De "vrouwelijke" Bildungsroman in de moderne Nederlandse literatuur' (bij prof. dr. A.M. Musschoot). Thans is prof. dr. A. Swinnen universitair docent aan de Faculty of Arts and Social Sciences van de Universiteit Maastricht, binnen het Department of Literature and Art, bij het Center for Gender and Diversity. Zij vervult deze functie sinds 2010. Voor die tijd was zij onder andere van 2004 tot 2008 docent aan de Provinciale Hogeschool Limburg en de Hasselt University, alsmede aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent (2004 tot 2006).
Prof. Swinnens expertise ligt in het domein van de humanistische Aging Studies. Ze schrijft over culturele betekenissen van ouder worden en de intersectionaliteit van leeftijd en andere identiteitsmarkeerders, zoals gender en seksualiteit. Ze bestudeert representaties van ouder worden in literatuur, film en fotografie.
Daarnaast legt ze zich toe op onderzoek dat de grenzen tussen de geesteswetenschappelijke en sociale wetenschappelijke kijk op ouder worden tracht te overstijgen. Een voorbeeld daarvan is haar etnografische studie naar de betekenis van po√ęzie- en verhaleninterventies in de dementiezorg. Aagje Swinnen heeft zich bekwaamd in de methodes achter TimeSlips en het Alzheimer¬īs Poetry Project in de VS. Die heeft ze vervolgens in rusthuizen in Maastricht ge√Įmplementeerd.
Prof. Swinnen zal de leerstoel International Humanism and the Art of Living invullen met verder onderzoek naar creativiteit op latere leeftijd in relatie tot levenskunst vanuit diverse invalshoeken: hoe de kunsten ons kunnen inspireren om op creatieve manieren om te gaan met negatieve stereotiepe betekenismodellen van ouder worden, de manier waarop professionele kunstenaars creativiteit in de latere fasen in hun carri√®re ervaren en de deconstructie van de wijze waarop creativiteit wordt ingezet in het culturele dictaat om ‚€˜succesvol‚€™ ouder te worden.
Prof. Swinnen heeft gepubliceerd in tijdschriften zoals Journal of Aging Studies, The Gerontologist, Dementia en International Journal of Ageing and Later Life. Ze heeft onder andere de bundels Aging, Performance, and Stardom: Doing Age on the Stage of Popular Culture (met J.S Stotesbury, 2012) en Popularizing Dementia: Public Expressions and Representations of Forgetfulness (met Mark Schweda, 2015) samengesteld.
Verder heeft ze het European Network in Aging Studies (ENAS) opgericht waarvan ze momenteel vice-voorzitter is. ENAS werd ingewijd met de conferentie Theorizing Age: Challenging the Disciplines in Maastricht in 2011.
Prof. Swinnen is ook co-editor van het tijdschrift Age, Culture, Humanities: An Interdisciplinary Journal, gepubliceerd door de Athenaeum Press van Coastal Carolina University.

Over de voorgeschiedenis van deze bijzondere leerstoel vanwege de stichting Socrates kan het volgende worden vermeld: Van 15-4-2010 tot 15-4-2015 was bij de Universiteit voor Humanistiek een Socrates-leerstoel gevestigd op het gebied van 'Wijsbegeerte, in het bijzonder met betrekking tot humanisme, mensbeeld en geestelijke weerbaarheid'. Deze werd bezet door prof. dr. J. Duyndam, die op 9-11-2011 zijn oratie, getiteld 'De Liefde van Alcestis; over relationele weerbaarheid en hermeneutische levensbeschouwing', hield. Daarvoor - van 1-9-2002 tot 1-7-2010 - was bij de Universiteit voor Humanistiek een Socrates-leerstoel gevestigd op het gebied van Humanisme en islam, in het bijzonder met betrekking tot mensenrechten, burgerschap en samenleving' (Ibn Rushd-leerstoel). Deze werd bezet door prof. dr. N.H. Abu Zayd, die op 27-5-2004 zijn oratie, getiteld 'Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics', hield.


PERSBERICHT 27mei 2016


Eindhovense Socrates-hoogleraar prof. dr. Elselijn Kingma publiceerde op 24 mei 2016 dit opinie-artikel in De Volkskrant: 'Integraal zorgtarief zet deur open voor verschraling geboortezorg'.


PERSBERICHT EN UITNODIGING STICHTING SOCRATES 30 MAART 2016


Prof. dr. Marc Davidson, per 1-8-2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar op het gebied van 'Filosofie van duurzame ontwikkeling vanuit een humanistisch perspectief' vanwege de humanistische stichting Socrates bij de Universiteit Maastricht, zal op vrijdag 15 april 2016 om 16.30 uur precies dit ambt aanvaarden met het uitspreken van een rede in de Aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht.

Deze bijzondere leerstoel vanwege de stichting Socrates is gevestigd binnen de Faculty of Humanities and Sciences van de Universiteit Maastricht, in het bijzonder bij het International Centre for Integrated assessment and Sustainable development (ICIS) in die faculteit.

De titel van de inaugurele rede van prof. dr. Marc Davidson is: 'Duurzaam willen ontwikkelen'.

Belangstellenden worden hierbij uitgenodigd deze oratie bij te wonen. Na afloop is er een receptie. De toegang is vrij.


PERSBERICHT - 15 FEBRUARI 2016

VACATURE BIJZONDER HOOGLERAAR

Bij de Universiteit voor Humanistiek (UvH) te Utrecht is er binnen de leerstoelgroep Humanisme en Filosofie plaats voor een bijzonder hoogleraar International Humanism and the Art of Living.
Het gaat om een bijzonder hoogleraarschap vanwege de humanistische stichting Socrates gedurende vijf jaren met een omvang van twee dagdelen per week. (In principe is na die vijf jaren na een evaluatie een herbenoeming mogelijk.)

Op deze onbezoldigde functie kan gesolliciteerd worden tot maandag 28 maart 2016. De stichting Socrates ondersteunt de bijzondere leerstoel met een bescheiden jaarlijkse onkostenvergoeding. Dit bijzonder hoogleraarschap is niet verenigbaar met een dienstverband aan de Universiteit voor Humanistiek.

De stichting Socrates:
De stichting Socrates is een humanistische instelling ter bevordering van de uitwisseling van gedachten over fundamentele maatschappelijke en culturele vraagstukken waarvoor het moderne humanisme zich geplaatst ziet, en de wetenschappelijke doordenking van de grondslagen en achtergronden van het humanisme. Het vestigen en onderhouden van humanistische bijzondere leerstoelen bij Nederlandse universiteiten draagt hiertoe bij. De stichting Socrates is een werkstichting van het Humanistisch Verbond. Zie verder: www.stichtingsocrates.nl.

Toezicht:
Een College van Curatoren reflecteert op het functioneren van de bijzondere leerstoel. De bijzonder hoogleraar rapporteert hieromtrent twee maal per jaar aan dit College en via het College aan het bestuur van de stichting Socrates.

Benoemingsadviescommissie:
De Benoemingsadviescommissie voor de invulling van deze vacante post van bijzonder hoogleraar bij de Universiteit voor Humanistiek is als volgt samengesteld: prof. dr. H.J. van den Herik (voorzitter, namens de stichting Socrates), prof. dr. J. Duyndam en drs. H. Laceulle (leden, namens de UvH), N. Bot (student-lid van de UvH) en prof. dr. H. Pott (onafhankelijk lid).

Profielschets en functie-eisen:
De profielschets voor dit bijzonder hoogleraarschap, alsmede de functie-eisen die aan de Socrates-hoogleraar worden gesteld, zijn te vinden op de website van de stichting Socrates: www.stichtingsocrates.nl (onder Actueel).

Sollicitatie:
Gegadigden, alsook zij die aandacht wensen te vestigen op geschikte kandidaten, kunnen zich tot maandag 28 maart 2016 via drs. André Hielkema, secretaris van de Benoemingsadviescommissie en van de stichting Socrates, richten tot de voorzitter, prof. dr. H.J. van den Herik, uitsluitend via het e-mailadres.

Aanvullende informatie:
Aanvullende informatie kan worden opgevraagd bij prof. dr. J. Duyndam, lid van de Benoemingsadviescommissie, via tel. 030-2390114 of via het e-mailadres: j.duyndam@uvh.nl.


STRUCTUURRAPPORT

Socrates Endowed Chair International Humanism and the Art of Living
Contextualised Post Description

This report provides a brief contextualised description of the Endowed Chair International Humanism and the Art of Living, established by the Socrates Foundation at the University of Humanistic Studies in Utrecht, The Netherlands (Universiteit voor Humanistiek; UvH). First, the report concisely describes humanism and the art of living from a humanistic perspective. Then, it describes the academic institutional context in which the chair is established: the university, the field of Humanistic Studies, and the current research program. Finally, it arrives at a profile for candidates for the Chair.

1. Humanism and Humanist Traditions
Although humanism is often taken as opposed to religions or other worldviews, UvH sees its humanistic foundation and inspiration in a more inclusive light. Humanism is also present, usually as a critical counterforce, in Judaism, Christianity, Islam and other philosophies of life. Seen in this light, humanism refers to traditions that are critical of the culture or religious context in which this humanism occurs and is itself rooted. In this critical relationship, humanism passes on meanings and values that belong to the culture but were neglected or ‚€˜forgotten‚€™ (tradition literally means ‚€˜pass on‚€™). Humanism comes up when necessary for the sake of humanity, in the sense of humaneness. In the Renaissance, for instance, humanists propagated - using sources from Antiquity - the meaning and beauty of man in specific and historical contexts, to counter the dominant thinking of abstract and theocentric medieval Scholasticism. Likewise, Enlightenment humanists championed the individual's ability and right to think for oneself (autonomy) in the context of various heteronomies. And today, humanism must pass on values such as mental resilience in a culture overrun by media and consumerism.
While the humanist tradition is plural and the meaning of humanism varies through time and across cultures, certain values can be seen as the building blocks of this tradition. Humanism stands for values such as liberty (understood as autonomy), responsibility (understood as the duty to care, for which one is answerable), justice (understood as upholding institutions and arrangements that protect people from exploitation and humiliation), solidarity (understood as spiritual and material care for one another), diversity (understood as the right to individual and group identity), art of living (understood as refined moral conduct towards oneself and others), and sustainability (understood as long-term care for the inhabitability of the planet). These values make up humanism as an open worldview, characterized by critical thinking, self-reflection and dialogue, which acknowledges and promotes the autonomous and responsible role of individuals in shaping their existence. In this view, the self is profoundly social and persons are, both physically and mentally, worthy, unique, vulnerable and irreplaceable.

2. Art of Living
As an intellectual tradition humanism is akin to - and works like yeast in - literature, philosophy, and science. Since the Renaissance, however, (some say: since Antiquity) Western humanism also occurs as an artistic tradition of visual and performing arts, and music. Numerous paintings and architectonic buildings, sculptures, pieces of theatre and music bear witness of both the grandeur and beauty of human being as well as the vulnerability and transiency of human existence.
Humanistic art of living unites both intellectual and artistic humanism. Basically, both derive from Cicero‚€™s concept of humanitas. Humanistic art of living combines intellectual-reflective meanings and values with practical-moral and aesthetic-stylistic acting. It can be understood as practical humanism, as a practice of thinking, investigating, showing, celebrating, and eventually furthering (enhancing, humanising) human existence from the philosophical, moral, and aesthetic values listed above (¬ß1). Although individual freedom, responsibility, and self-development are important values in a humanistic way of life, humanistic art of living is well aware of the relationality of human beings, and of the social, political, historical-cultural, economic, and evolutionary-biological situatedness and dependency of human existence. This awareness is awakened, nourished, and expressed both in the arts and in the art of living. In turn, the artistic part and tradition of humanism feeds the open dialogical orientation and the educational-formative role of humanism in contemporary society.

3. University of Humanistic Studies
The academic institution that hosts the Socrates Endowed Chair International Humanism and the Art of Living is the University of Humanistic Studies (UvH). UvH is a renowned academic centre of knowledge inspired by the humanist body of thought. (*) As a university rooted in and devoted to humanist thinking, UvH provides Bachelor‚€™s, Master‚€™s and PhD degree programmes that train students for a humanist profession or position. It is also a centre of scholarship in humanistically relevant areas, training students for careers in academic research and transferring knowledge to society at large (societal relevance). In addition to the Bachelor‚€™s, Master‚€™s and PhD degrees in Humanistic Studies, UvH also offers a Master‚€™s programme in the Ethics of Care and Policy.
UvH‚€™s academic focus is on contemporary social, ethical and philosophical issues, with a special emphasis on fields and professions where ethics and existential questions are part and parcel of daily practice. UvH alumni work as humanist spiritual counsellors, teachers of worldviews and morality, individual and organisational coaches and consultants specialised in integrity and policy formulation in the care sector, and as academic researchers.
Humanistic Studies is a multidisciplinary and practice-oriented field, based on humanistic principles, that takes meaning in life and humanisation as its central concepts. Humanistic Studies is a confluence of various disciplines that are used in conjunction whenever appropriate. These disciplines are philosophy, ethics, psychology, education, sociology, history, religious studies, and philosophy of science and scientific methodology. Among these, philosophy has a connective and integrative function. Based on its humanist approach, all teaching and research at UvH is aimed at fostering the development of a more meaningful and humane existence. For example, the Humanistic Studies-related field of Ethics of Care focuses on the issue of what constitutes good care.
At their core, humanistic education and research at UvH are concerned with developing and interlinking knowledge and values. This search for connection is the humanistic principle behind UvH and the university's main task. By taking on this task, UvH places itself in the humanist tradition in Western culture, both in its intellectual and in its artistic sense.

4. The Socrates Endowed Chair‚€™s Position within UvH
The Socrates endowed chair International Humanism and the Art of Living belongs to the UvH‚€™s chair group Humanism & Philosophy (chair: prof. Joachim Duyndam), which closely collaborates with the chair group Research Methodology & Theory of Sciences (chair: prof. Gerty Lensvelt).
The Socrates chair participates both in the education program of the chair group Humanism & Philosophy and in the shared research program of the chair groups Humanism & Philosophy and Research Methodology & Theory of Sciences. The research program can be summarized in its three focus-points: meaning in life, resilience, and ageing well - as follows:

Humanism as a Meaning Frame
Human beings strive for meaning in life. A meaningful life can be conceptualized as a life in which basic needs for meaning are jointly fulfilled, such as: purpose, moral legitimization, self-worth, competence, comprehensibility, connectedness and excitement. The humanist way of making meaning is characterized by four core convictions: all human beings have human dignity and therefore should treat each other as equals; each and every meaning frame is a product of human culture in a particular context; each human being should develop him or herself, his or her capacities and talents; and ultimately human life is about the destiny of specific, unique, vulnerable and irreplaceable persons, loving and being loved by others and aspiring to a meaningful life.

Humanism and Resilience
A hypothesis of our research is that the (humanist) experience of a meaningful life is related to people‚€™s spiritual, mental and even physical resilience. Our hypothesis says that a humanistic meaning frame - including a worldview, values and acquired virtues - enhances resilience. Resilience is fundamentally connected to the human condition of dependency (rooted in natality) and vulnerability (rooted in mortality). Resilience is taken to mean the - individual and collectively shared - capacity to uphold humanity, i.e. principles of human decency (being humane) or to promote these principles, in thought and action, in oneself and in others, when (1) faced with vulnerability or specific adversity; or when (2) under heteronomous pressure from one‚€™s culture or group (e.g. consumerism, xenophobia, fashions, media hypes, moods, mimetic desire, etc.).

Humanism and Ageing Well
As everybody is ageing during one‚€™s life course in one way or another, ageing well is considered to be an appropriate case to study humanism, meaning in life and resilience. In contemporary Western societies ‚€˜ageing‚€™ mainly refers to people labeled by society as ‚€˜elderly‚€™ because of their chronological age or on the basis of biomedical pathological processes. In our research the focus lies on how ‚€˜ageing‚€™ people continue experiencing and making sense of their lives. These ways of making sense and experiencing life are regarded as existential and socially situated processes, which we can study in view of a meaningful and dignified life course. As life expectancy in Western countries is still increasing the growing number and proportion of ‚€˜elderly‚€™ persons raises urgent questions on how to age ‚€˜best‚€™ - of which the meaning ranges from healthy to meaningful.

5. The Socrates Endowed Chair‚€™s Profile
In short, the Chair focuses on humanistic art of living from the perspective of both the intellectual and artistic humanist traditions and from a pluralistic international orientation.
The holder of the Chair will fulfil the obvious academic duties of education and publishing in international peer-reviewed journals, supervising PhD students, raising external research funds, making UvH research accessible to the wider public, and representing both the Socrates Foundation and UvH.
The Socrates Foundation and the University of Humanistic Studies are looking for candidates for this chair position, who
a. hold a PhD in the humanities; and
b. are either young, talented, and professorable scholars, or renowned scholars with a track record accordingly; and
c. have an explicit international orientation in humanism, testified by publications and
other records; and
d. are familiar with the field of humanistic art of living, and its cultural and academic resources; and
e. do not belong yet to the existing UvH faculty; and
f. are willing to occupy the endowed chair without salary, but with a compensation fee for expenses.

(*) The University of Humanistic Studies (Universiteit voor Humanistiek; UvH) is a so-called religious or philosophical (worldview) university as defined in the Dutch Higher Education and Research Act (2010).PERSBERICHT - 5 NOVEMBER 2015

Ruut Veenhoven Prize 2015
Ruut Veenhoven
Van 1995 tot 2002 was prof. dr. R. Veenhoven namens de stichting Socrates bijzonder hoogleraar bij de Universiteit Utrecht op het gebied van 'Humanisme, in het bijzonder welzijn'. Eerder was hij bestuurslid van de stichting Socrates. In verband met zijn baanbrekende onderzoek op het gebied van welzijn en geluk is vorig jaar de Ruut Veenhoven Prize in het leven geroepen:

The Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) grants the Ruut Veenhoven Prize 2015
The prize was created in 2014 and will from 2015 be awarded annually in honour of Emeritus Professor Ruut Veenhoven (1942), a prominent researcher and one of the founders of the field of Happiness Studies. The prize carries an award of the equivalent of 2,500 Euro plus a certificate of appreciation. It is intended to award outstanding research in the field of Happiness Studies by a promising researcher; a researcher who has performed exceptional research and is just embarking on a research career.
The prize will be presented at the Ruut Veenhoven Seminar in Happiness Studies to be held in Rotterdam on November 24. The winner will be selected by a committee headed by Emeritus Professor Justus Veenman, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands.
The Award recognizes annually a scholar (having obtained a doctorate within the last six years) who has demonstrated innovation and excellence in Happiness Studies through the publication of a research paper, book or PhD thesis of outstanding quality.

Jury Ruut Veenhoven Award 2015:
Prof. dr. Justus Veenman (chair), Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam
Prof. dr. Lidia Arends, Faculty of Social Sciences, Erasmus University Rotterdam
Prof. dr. Werner Brouwer, Institute of Health Policy and Management, Erasmus University Rotterdam
Prof. dr. Kirsten Rohde, Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam
Prof. dr. Jack Vromen, Faculty of Philosophy, Erasmus University Rotterdam
Dr. Martijn Burger (secretary), Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam
Prof. dr. Harry Commandeur (advisor), Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam
Prof. dr. Ruut Veenhoven (advisor), Erasmus Happiness Economics Research Organization, Erasmus University Rotterdam


PERSBERICHT 26-7-2015

Marc Davidson nieuwe Socrates-hoogleraar in Maastricht

Per 1 augustus 2015 bezet dr. Marc Davidson de bijzondere leerstoel vanwege de humanistische stichting Socrates op het gebied van 'Filosofie van duurzame ontwikkeling, vanuit een humanistisch perspectief' binnen de Faculty of Humanities and Sciences, bij het International Centre for Integrated assessment & Sustainable development (ICIS) van de Universiteit Maastricht. Het gaat om een benoeming voor vijf jaren, voor twee dagdelen per week. Marc Davidson is de opvolger van prof. dr. ir. Harro van Lente die van 1 februari 2010 tot 1 september 2014 actief was op deze Socrates-post.

Deze bijzondere leerstoel op het gebied van ‚€˜Filosofie van duurzame ontwikkeling, vanuit een humanistisch perspectief‚€™ vanwege de stichting Socrates binnen de Faculty of Humanities and Sciences bij het International Centre for Integrated assessment & Sustainable development (ICIS) van de Universiteit Maastricht werd in september 2008 ingesteld en vanaf 2010 bezet door Harro van Lente die op 12 november 2010 zijn oratie, getiteld 'De maakbare behoefte: naar een filosofie van duurzame ontwikkeling', hield. In 2014 aanvaardde hij een gewoon hoogleraarschap aan de Universiteit Maastricht en trad daarom terug als Socrates-hoogleraar bij deze universiteit. Daarmee kwam de Socrates-leerstoel op het gebied van ‚€˜Filosofie van duurzame ontwikkeling, vanuit een humanistisch perspectief‚€™ vacant. Herbezetting van de bijzondere leerstoel geschiedde via open werving. De benoemingsadviescommissie concludeerde tijdens de wervingsprocedure dat Marc Davidson de geschiktste kandidaat is voor de herbezetting van de Socrates-leerstoel op het gebied van ‚€˜Filosofie van duurzame ontwikkeling, vanuit een humanistisch perspectief‚€™ bij de Universiteit Maastricht. Het bestuur van de stichting Socrates nam dit eindoordeel van de benoemingsadviescommissie zonder enige terughoudendheid over. Vervolgens stemde het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht in juni 2015 in met de benoeming van Marc Davidson.

Over hem kan worden vermeld dat hij in 1966 in Amsterdam werd geboren. In 1989 studeerde Marc Davidson aan de Universiteit van Amsterdam af in de natuurwetenschappen. In 1994 promoveerde hij aan deze universiteit in de natuurwetenschappen op het proefschrift ‚€˜Negative Ions in Strong Laser Fields‚€™. In 1995 studeerde hij aan de Universiteit van Amsterdam bij Socrates-hoogleraar prof. dr. Wouter Achterberg af in de wijsbegeerte. Bij Socrates-hoogleraar prof. dr. G.A. den Hartogh promoveerde hij in 2009, wederom aan de Universiteit van Amsterdam, in de wijsbegeerte, op het proefschrift ‚€˜Arguing about climate change; judging the handling of climate risk to future generations by comparison to the general standards of conduct in the case of risk to contemporaries‚€™. Thans is Marc Davidson VIDI-onderzoeker aan het Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED) van de Universiteit van Amsterdam. Tevens is hij onderzoeker en docent binnen de afdeling wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Verder is hij met tal van cursussen docent aan het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (ISS) van de Universiteit van Amsterdam.

 PERSBERICHT 25-7-2015

Laatste publicatie van Socrates-hoogleraar Elselijn Kingma in NRC Next

Socrates-hoogleraar Elselijn Kingma en haar collega Fiona Woollard publiceerden onderstaand artikel in NRC Next van donderdag 23 juli 2015 (p. 14 & 15):

De staat kan geen perfect ouderschap eisen

Zwangerschap

Onlangs kwam de RSJ met een advies: de overheid moet sneller ingrijpen wanneer een zwangere vrouw rookt of drinkt. Maar dat is een onacceptabele vorm van vrijheidsbeperking, vinden Elselijn Kingma en Fiona Woollard.


Elselijn Kingma Fiona Woollard


Niemand wordt blij van een rokende zwangere. Ieder kind dat verslaafd of met Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) geboren wordt, is een tragedie. Toch moeten we heel voorzichtig zijn met recent voorgestelde maatregelen om overheidsingrijpen - zoals onder toezicht stellen, verplichte opname of zelfs dwangbehandeling - mogelijk te maken.

======================================
Wat stond er in het RSJ-advies?
Begin deze maand kwam de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) met een advies aan staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie). De RSJ schreef dat jeugdzorg ongeboren kinderen in bescherming zou moeten kunnen nemen tegen hun moeders, als die tijdens de zwangerschap doorgaan met roken en drinken.
Het moet bijvoorbeeld voor hulpverleners gemakkelijker worden om beschermend in te grijpen tijdens de zwangerschap. Verder zou de kinderrechter een ongeboren kind onder toezicht moeten kunnen stellen, of uit huis laten plaatsen. Dat laatste houdt in: meteen na de geboorte uit huis.
Een ongeboren kind moet volgens de Raad ook een toekomstig kind worden ‚€“ in juridische zin. Tussen die twee bestaat een verschil, en daarin zit nu de crux: een kind is pas een rechtspersoon als het levend ter wereld komt. Een foetus is daarom niet als ‚€˜mens‚€™ te beschermen. Maar, zegt de Raad, dit gaat om de belangen van het ‚€žtoekomstige geboren kind‚€�. Dat heeft er baat bij dat de zwangere moeder niet rookt en drinkt en zou daarom vanuit dat oogpunt beschermd moeten worden.
=======================================

Wij doen onderzoek naar de ethiek van de moeder-foetusrelatie. Dit is een ingewikkelde vraag omdat deze relatie uniek is. De foetus is namelijk niet separaat. Dit betekent dat onze normale morele en wettelijke analyse, die gebaseerd is op de interactie tussen fysiek separate individuen, niet direct kan worden toegepast.

Ten eerste omdat men normaliter anderen actief iets moet aandoen om schade te berokken: de moeder van een geboren kind, bijvoorbeeld, moet whisky in het babyflesje stoppen. De foetus van een drinkende moeder, daarentegen, ondervindt schade als bijverschijnsel van het eigengerichte gedrag van de moeder. Dit betekent dat de zwangere die rookt of drinkt niet anders is dan de niet-zwangere ouder die het familiebudget opdrinkt, zijn baan verliest door verslaving, of √ľberhaupt afwezig is en niet (eens financieel!) bijdraagt aan de opvoeding van kinderen. Ook daarvan kan een kind grote schade ondervinden.

Zwangerschap is werk, zwaar werk
Zulke schade als ‚€˜bijverschijnsel‚€™ veroordelen we veel minder zwaar dan schade die direct en actief wordt toegebracht, zoals bijvoorbeeld bij mishandeling of geweld. Zwangere vrouwen die ‚€˜risicogedrag‚€™ vertonen zijn daarom niet te vergelijken met ouders die hun kinderen mishandelen of geweld aandoen; zij moeten vergeleken, en gelijkelijk behandeld en veroordeeld worden, met ouders die schade bij hun kinderen veroorzaken als bijverschijnsel.

De zwangere vrouw verzorgt en beschermt haar ongeborene, ook als ze rookt
Ten tweede gaan we in onze veroordeling van de zwangere veel te gemakkelijk voorbij aan wat iedere zwangere vrouw wel doet voor haar kind; met iedere ademhaling en iedere hartslag verzorgt, kweekt en beschermt zij haar ongeborene, ook als ze rookt. Ze doet het misschien niet perfect, maar ze doet het wel. Zwangerschap is werk, zwaar werk. Werk dat mensen terecht mogen weigeren als het zich aandient, en dat van velen nooit gevraagd zal worden. Wij denken dat, indien ouders hun ongeboren kind willen voldragen, hun ouderschapsverplichtingen jegens het geboren kind reeds voor diens geboorte beginnen. Maar de staat kan geen perfect ouderschap eisen, alleen een redelijke inspanning. Zwangeren doen noodzakelijkerwijs al heel veel voor hun (ongeboren) kinderen. En wat een redelijke inspanning precies betekent, is iets heel anders in een stabiele omgeving dan in de context van verslaving, huiselijk geweld, en een dreigende armoedegrens.

Ten derde kunnen we het gedrag van zwangere en niet-zwangere ouders slecht vergelijken omdat zwangere vrouwen veel beperkter zijn in hun handelingsmogelijkheden. De niet-zwangere ouder kan zich rustig een avondje buiten westen drinken - als de kinderen maar veilig zijn ondergebracht. De zwangere heeft die optie niet. Of ze rookt - negen maanden lang - niet, of de foetus rookt mee.

Dit alles betekent niet dat we risicovol gedrag van zwangere vrouwen niet mogen afkeuren. Maar het betekent wel dat we zorgvuldig moeten nadenken of we wel de juiste vergelijkingen maken. Die zorgvuldigheid lijkt nu afwezig. Neem roken. Over roken tijdens de zwangerschap wordt heel veel gesproken, over ouders die een kind tien jaar lang laten meeroken veel minder. Terwijl juist die laatste ouders ook buiten kunnen gaan roken; de zwangere niet.

Het is eindeloos triest als een pril leven al in de baarmoeder verpest wordt. Maar het is ook afschuwelijk dat een op de vier vrouwen in haar leven te maken heeft met huiselijk geweld, en dat dertig procent hiervan tijdens zwangerschap begint. Toch plaatst de staat nog steeds geen web-cams in onze huizen, of chips in aanstaande vaders, om dit te voorkomen. Waarom? Omdat een rechtsstaat een afweging moeten maken tussen (1) het beschermen van individuen tegen elkaar, en (2) het beschermen van individuen tegen de staat.

Bij zwangere vrouwen zijn we veel te snel geneigd om dat laatste punt volstrekt uit het oog te verliezen. De fysieke eenheid van foetus en zwangere betekent dat ingrijpen op haar gedrag ten aanzien van de foetus meteen een verregaande inbreuk op haar persoonlijke vrijheid en levenssfeer is. Men kan een foetus niet gedwongen van de moeder scheiden zonder haar - letterlijk - open te snijden. En het tot in detail controleren van haar gedrag - laat staan gedwongen behandeling of vrijheidsberoving - is een te verregaand gebruik van het geweldsmonopolie van de staat. Het RSJ-advies is daar wederom een voorbeeld van.

Grens bij dreiging en dwang
Wat we moeten doen is risicozwangeren alle steun geven om vrijwillig betere keuzes te maken. Maar wij trekken waar het wilsbekwame zwangeren betreft een absolute grens bij vrijheidsberoving, gedwongen behandeling, dreiging en dwang. Het RSJ-advies zal ongetwijfeld alleen bedoeld zijn voor de ‚€˜heel extreme gevallen‚€™. Maar omdat de morele analyse van de moeder-foetusrelatie zo moeilijk is, en omdat we geneigd zijn zwangere vrouwen veel te snel en veel te hard te veroordelen, is het zeer onwaarschijnlijk dat het daarbij blijft. Zoals uit de maatschappelijke discussie al blijkt worden de rechten en persoonlijke vrijheden van veel te veel zwangere vrouwen door dit voorstel bedreigd.

Elselijn Kingma is Socrates Professor in Philosophy & Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven en Lecturer in Philosophy aan de University of Southampton. Fiona Woollard is Senior Lecturer in Philosophy aan de University of Southampton.

 
PERSBERICHT 16-2-2015

Nieuwe website oud-Socrates-hoogleraar Johan Braeckman

In 2002 werd bij de Universiteit van Amsterdam binnen de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica een bijzondere leerstoel vanwege de stichting Socrates gevestigd op het gebied van 'Filosofie en ethiek in de levenswetenschappen, vanuit humanistisch perspectief'. Tussen 15-10-2003 en 15-10-2008 werd deze bijzondere leerstoel bezet door Socrates-hoogleraar prof. dr. Johan Braeckman, die op 17-2-2006 zijn oratie, getiteld 'Van evolutietheorie tot zingeving. Een humanistisch perspectief', hield. Braeckman is een bekende Vlaamse humanist en hoogleraar aan de Universiteit Gent. Na zijn periode als Socrates-hoogleraar in Amsterdam zette Johan Braeckman zijn arbeid als wetenschapper, filosoof en spraakmakende humanist elders voort. Een helder overzicht van al dat meer recente werk is te vinden op zijn website: http://www.johanbraeckman.be/
PERSBERICHT 13-2-2015

Leidse Socrates-hoogleraar prof. dr. Maureen Sie is in 2015 jurylid van de Jaap van Praagprijs van het Humanistisch Verbond

‚€˜Kritisch reflecteren op zingevingvraagstukken en dit uitdragen in het publieke debat: dat was het precies!‚€™ Sinds filosofe Maureen Sie bij de Universiteit Leiden de humanistische Socratesleerstoel bekleedt, geeft ze vaker lezingen voor een meer divers publiek. ‚€˜Het heeft letterlijk meer deuren geopend.‚€™

Interview door Sandra Langendijk, 14 januari 2015

Filosofen dragen veel bij aan het publieke debat
‚€˜Het balletje ging rollen tijdens een etentje met vakgenoten. In de media was er toen veel aandacht voor de vrije wil door de boeken van breinwetenschappers als Dick Swaab - Wij zijn ons brein - en Victor Lamme - Vrije wil bestaat niet. Ik stoorde me aan de afwezigheid van het filosofische perspectief in deze discussie. Ik stelde dat het voor ieder van ons toch mogelijk moest zijn ook een steentje bij te dragen aan de publieke discussie over dit, van oudsher filosofische, onderwerp. Is het niet aan ons om ons meer te roeren in de discussie? Op een enkele uitzondering na zijn wij - ¬ filosofen - ver afgedreven van het publieke debat. Ik heb naar aanleiding daarvan de bundel ‚€œHoezo vrije wil? Perspectieven op een heikele kwestie‚€� samengesteld, met bijdragen van mijn tafelgenoten zoals Marc Slors en Arno Wouters, en ook filosofen en wetenschappers als Ybo Buruma, Bert Keizer, Pauline Kleingeld. Dat was een eerste stap. Maar stap twee: deze idee√ęn echt goed over het voetlicht krijgen in het publieke debat, lukte me nog niet voldoende.‚€™

Duidelijke klik
‚€˜Later stuitte ik op de advertentietekst van de stichting Socrates voor de bijzondere leerstoel. Hierin stond letterlijk ‚€œvanuit humanistisch perspectief bijdragen aan de wetenschappelijke exploratie van actuele maatschappelijke problemen‚€�. Kritisch reflecteren op zingevingvraagstukken en dit uitdragen in het publieke debat: dat was het precies! Daarmee was ik op dat moment bezig en daar wilde ik graag wat verder mee. In zekere zin heb ik een ingang naar het publieke debat gevonden via de humanistische beweging. Eerder had ik niet zo‚€™n behoefte om bij een club te horen. Sterker nog, ik probeerde daar altijd van weg te blijven. Maar via een omweggetje ben ik dus nu bij het humanisme terecht gekomen en dat blijkt heel goed te werken. Ik heb een duidelijke klik met de andere Socrateshoogleraren. Mijn onderwerpen sluiten aan bij die van de humanisten. En ook de open, kritische wijze van discussi√ęren en nadenken bevalt mij goed.‚€™

Deuren geopend
‚€˜Professor worden opent deuren. Maar dit Socrateshoogleraarschap opent ze letterlijk in een heel nieuw circuit. Het is heel leuk. Ik ben veel minder terughoudend geworden om me te mengen in het maatschappelijke debat. Maar ik ben ook anders gaan denken over filosofie. Dat ik het anders ben gaan zien, komt indirect door het humanisme. Doordat ik regelmatig lezingen geef aan een aantal actieve humanistische discussiegroepen, heb ik een scherper beeld gekregen van de filosofische problemen waar mensen tegen aanlopen als ze, bijvoorbeeld, met bepaald wetenschappelijk onderzoek geconfronteerd worden. Hierdoor ben ik in mijn eigen werk ook inhoudelijk meer teruggegaan naar de basis, naar de basale filosofische discussies.‚€™

Ander geluid
‚€˜Ik vind het ook heel leuk om discussies voor te zitten. Hoe kan ik door de juiste vragen te stellen, bijdragen en meedenken? Welke vragen zijn van belang? Filosofen zijn gewend aan abstracties en radicaal doordenken over bepaalde begrippen, zoals vrijheid. Als moderator kan ik daardoor in veel debatten een ander geluid laten horen, bijvoorbeeld als wetenschappers vanuit hun expertise met autoriteit maatschappelijke problemen agenderen over onze veronderstelde morele natuur, rationaliteit en onze autonomie. Ik ben heel blij dat ze dat doen, het zet mensen aan tot denken, tot kritische reflectie en filosoferen! Daar moeten we vooral ons voordeel mee doen.‚€™

Maureen Sie is bijzonder hoogleraar Wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme bij de Universiteit van Leiden. Dit is de Socratesleerstoel die ze sinds 2012 voor een periode van vijf jaar vervult. Daarnaast werkt ze aan de Erasmus Universiteit Rotterdam als hoofddocent praktische filosofie. Ze geeft lezingen, onder andere voor de brede humanistische achterban van de stichting Socrates. Daarnaast is prof. Sie in 2015 jurylid van de Van Praagprijs. Die jury zoekt dit jaar een kandidaat die op een empathische en liefdevolle manier kijkt naar de wereld, de mens en zijn omgeving.
VACATURE SOCRATES-LEERSTOEL UNIVERSITEIT MAASTRICHT 13 OKTOBER 2014


De humanistische stichting Socrates is een werkstichting van het Humanistisch Verbond en heeft onder andere tot doel op wetenschappelijk niveau de uitwisseling van gedachten omtrent fundamentele maatschappelijke en culturele vraagstukken waarvoor het moderne humanisme zich geplaatst ziet, te bevorderen. In dit kader vestigt en onderhoudt de stichting humanistische bijzondere leerstoelen bij de meeste Nederlandse universiteiten. Thans roept het bestuur van de stichting gegadigden op voor de vervulling van de post van

BIJZONDER HOOGLERAAR

bij de Universiteit Maastricht op het gebied van 'Filosofie van duurzame ontwikkeling, vanuit een humanistisch perspectief'.

Deze Socrates-leerstoel is gesitueerd bij het International Centre for Integrated assessment and Sustainable development (ICIS) binnen de Faculty of Humanities and Sciences (FHS) van de Universiteit Maastricht en heeft een omvang van één dag per week. Het gaat om een benoemingsperiode van vijf jaren, waarna herbenoeming mogelijk is. De stichting Socrates ondersteunt de bijzondere leerstoel met een bescheiden jaarlijkse onkostenvergoeding.

De leerstoelhouder verricht vanuit het ICIS in evenredigheid onderzoeks-, onderwijs- en maatschappelijke dienstverleningstaken op het gebied van het genoemde vakgebied. Daartoe behoort nadrukkelijk deelname vanuit humanistisch perspectief aan het publieke debat over ‚€˜duurzaamheid‚€™.

Over het gewenste profiel en over de functie-eisen die aan de Socrates-hoogleraar worden gesteld, wordt meer meegedeeld op onderstaande profielschets.
¬ 
Gegadigden, alsook zij die aandacht wensen te vestigen op geschikte kandidaten, kunnen zich tot maandag 8 december 2014 richten tot A. Hielkema, secretaris van de Benoemingsadviescommissie en van de stichting Socrates, uitsluitend via het contact-formulier op deze website.
Langs deze weg kunnen ook nadere inlichtingen omtrent de functie worden ingewonnen.


Stichting Socrates

Bijzondere Leerstoel
Filosofie van duurzame ontwikkeling, vanuit een humanistisch perspectief

International Centre for Integrated assessment and Sustainable development (ICIS) - Maastricht University Graduate School of Sustainability Science (MUST)
Faculty of Humanities and Sciences
Universiteit Maastricht


PROFIEL


1. Aanleiding

Aanleiding voor het instellen van deze leerstoel vormt het gegeven dat in discussies met betrekking tot duurzame ontwikkeling voornamelijk de technologische en milieu-visie voorop staat, en veel minder de humanistische kant, de kant van de menselijke waarden. Desondanks is in de huidige duurzaamheiddiscussies dit laatste van wezenlijk belang. Ook binnen de humanistische beweging in Nederland (en daarbuiten) zijn er slechts enkele activiteiten te benoemen die zich op het gebied van de duurzaamheiddiscussie bewegen.

Er is dus een duidelijke behoefte om vanuit een zekere humanistische visie ge√Įntegreerd onderzoek te doen naar duurzame ontwikkeling, en dat dienstbaar te maken aan de maatschappij. Het vele en vruchtbare werk van de vertrekkende hoogleraar bevestigt dit. Door het opnieuw invullen van de bijzondere leerstoel Filosofie van duurzame ontwikkeling, vanuit een humanistisch perspectief kunnen nieuwe inzichten en kennis over wat men moet verstaan onder duurzame ontwikkeling en hoe het in de praktijk kan worden toegepast, verder worden ontsloten en beschikbaar worden gesteld aan derden.

2. Beknopte karakterisering van het vakgebied

De essentie van duurzame ontwikkeling is: voorzien in de fundamentele behoeften van de mens - zonder geweld te doen aan de natuurlijke leefsystemen op aarde. Dit idee ontstond in de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw en vloeide voort uit een wetenschappelijke kijk op de verhouding tussen de natuur en de maatschappij. Het concept ‚€˜duurzame ontwikkeling‚€™ reflecteerde het streven van de wereldbevolking naar verbeterde sociale en economische leefomstandigheden √©n een gezond milieu. Dit streven naar ‚€˜duurzame ontwikkeling‚€™ is √©√©n van de grote uitdagingen voor onze huidige samenleving.
Duurzame ontwikkeling is een complex begrip, dat niet eenduidig kan worden beschreven en toegepast. Het is een door de politiek gelanceerd begrip, dat een zekere balans nastreeft tussen economische, ecologische en sociale ontwikkeling. Het begrip duurzame ontwikkeling staat weer volop in de actualiteit, zowel internationaal, nationaal als ook lokaal. Door zijn inherente normativiteit, subjectiviteit en ambigu√Įteit is duurzame ontwikkeling lastig operationeel te maken in de praktijk. Bij duurzame ontwikkeling zijn namelijk veel verschillende actoren betrokken, met (sterk) uiteenlopende waarden en wereldbeelden. Voor vreedzame en breed gedragen oplossingen lijkt een pluralistische benadering, dat wil zeggen, het erkennen van de validiteit van diverse wereldbeelden, derhalve noodzakelijk.
Humanisme als levensbeschouwing kent een aantal axioma‚€™s, fundamentele vooronderstellingen, over de mens. Die axioma‚€™s kunnen omschreven worden als de overtuiging dat mensen redelijke wezens zijn, dat ze gelijk of gelijkwaardig zijn, dat ze keuzevrijheid hebben, dat ze noodzakelijk onderling verbonden zijn en, in de huidige context het belangrijkst, dat ze deel uitmaken van de natuurlijk ervaarbare wereld en onderworpen zijn aan de krachten van de natuur. Onszelf begrijpen, onze vrijheid kunnen aanvaarden, autonoom kunnen zijn en verantwoordelijk zijn - alle zijn kernwaarden van het humanisme - vraagt dat we ook begrijpen wat onze relatie met, onze plaats in de natuur is.
Naar aanleiding van het bovenstaande kunnen er twee - aan elkaar gekoppelde - centrale thema‚€™s van de leeropdracht geformuleerd worden. Aan de ene kant zal de bijzondere leerstoel onderzoek verrichten naar de postmoderne humanistische ethiek en filosofie in de context van duurzame ontwikkeling. Met andere woorden, een kritische reflectie op het humanisme vanuit een ‚€˜duurzaamheidsbril‚€™, het toetsen van het humanisme als normatief kader voor duurzame ontwikkeling, in een pluralistische context. Aan de andere kant - zeker gezien de status van het begrip ‚€˜duurzame ontwikkeling‚€™ als ‚€˜essentially contested concept‚€™ - kan het concept ‚€˜duurzame ontwikkeling‚€™ zelf (in het bijzonder de normatieve aspecten) en de operationalisering daarvan in een context van normatieve diversiteit vanuit het humanistisch wijsgerig perspectief verder onderzocht, geamendeerd en aangescherpt worden.

3. Inbedding

De bijzonder hoogleraar Filosofie van duurzame ontwikkeling, vanuit een humanistisch perspectief zal deel uitmaken van het onderzoeksinstituut International Centre for Integrated assessment and Sustainable development (ICIS) en MUST (Maastricht University School of Sustainability Sciences). ICIS-MUST is onderdeel van de Faculty of Humanities and Sciences (FHS). De FHS bestaat uit diverse innovatieve eenheden met hun eigen management- en beheersstructuur. De FHS omvat verder de Maastricht Graduate School of Governance (MSoG), University College Maastricht (UCM) en Department of Knowledge Engineering (DKE), Maastricht Science College (MSC), Teachers Academy/Top Institute Evidence Research (TA/TIER).
ICIS-MUST is een instituut dat zich richt op het bestuderen van complexe maatschappelijke problemen. ICIS is sinds 1998 een actief en dynamisch onderdeel van de Universiteit Maastricht, werkzaam op zowel nationaal als internationaal niveau; MUST is later opgericht om het master- en PhD-onderwijs in de duurzaamheidswetenschappen verder vorm te geven De missie van het ICIS-MUST is: Het bevorderen van ge√Įntegreerd denken en handelen ten aanzien van complexe, maatschappelijke, duurzaamheidsproblemen door interdisciplinair onderzoek, onderwijs en advisering van beleid, openbaar bestuur en bedrijfsleven. ICIS-MUST is succesvol in het verwerven van tweede en derde geldstroom middelen. Verder staat het instituut midden in de maatschappij. Het vult een deel van die positie in door opdrachten voor overheden, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld te verrichten. Op deze manier levert ze een bijdrage aan het (regionale) maatschappelijke draagvlak van de universiteit. Ook mengt ICIS-MUST zich regelmatig in het maatschappelijke debat door het schrijven van opiniestukken voor kranten en het geven van lezingen.
ICIS-MUST richt zich op ‚€œSustainability Sciences‚€� - een nieuwe academische discipline op het vlak van integrale oplossingen voor complexe problemen- en een focus op ‚€œSustainability Assessment‚€�. Kennisproductie, kennisco-creatie, kennisintegratie samen met de duurzaamheidskennis is de ‚€˜core‚€™ van ICIS-MUST. Deze integrale benadering wordt binnen verschillende onderwerpen (water, energie, mobiliteit, etc.), maar ook op verschillende schaalniveaus en maatschappelijke ontwikkelingen toegepast (globalization, schaarse voorraden, innovatie en bestuur) binnen het onderzoek en onderwijs. De 'vier dimensies' van duurzame ontwikkeling (milieu, economische, sociale, institutionele) verbindt de wetenschap in het brede spectrum van de natuurwetenschappen, economie en sociale wetenschappen (waarin een multi-/interdisciplinary benadering), en de focus op de productie van kennis voor beleid en actiegericht onderzoek (transdisciplinaire aanpak).

Als integraal onderdeel van het ICIS-MUST-team zal de bijzonder hoogleraar optimaal gebruik kunnen maken van de resources en wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Ook zal ICIS-MUST de inspanningsverplichting leveren om de bijzonder hoogleraar te ondersteunen middels de inzet van (junior) wetenschappelijke staf. Daarnaast is er een voldoende wisselwerking tussen de Masteropleiding Sustainablity Science and Policy die in september zijn vierde jaar ingaat, en de langer bestaande PhD-opleiding Sustainability Science and Policy.

4. Aard en omvang van taken en activiteiten van de bijzonder hoogleraar

Onderzoekstaken
De onderzoekstaken bestaan uit het verrichten van fundamenteel, strategisch en toegepast onderzoek naar de relatie tussen het fenomeen duurzame ontwikkeling en het humanisme. Dit onderzoek is ingebed binnen het ICIS, een kenniscentrum voor duurzaamheidsvraagstukken dat onderdeel is van de Faculty of Humanities and Sciences (FHS) van de Universiteit Maastricht. ICIS participeert ook in het Maastricht University graduate School for susTainability Science and Policy (MUST). Hierin is een rol weggelegd voor de bijzonder hoogleraar, zowel in de ontwikkeling als de begeleiding van promovendi die onderzoek doen naar verschillende facetten van humanisme en duurzame ontwikkeling.

Onderwijstaken
De onderwijstaken bestaan uit het co√∂rdineren en verzorgen van onderwijs op het betreffende vakgebied aan verschillende doelgroepen. Tevens is belangrijk dat de humanistische visie op duurzaamheid wordt ge√Įntegreerd in bestaande onderwijsprogramma‚€™s die het instituut ICIS-MUST onder andere doceert aan de Universiteit Maastricht. Te denken valt aan bijdragen in de blokken gedoceerd aan het University College Maastricht (Introduction to Sustainable Development; Globalisation, Environment and Society; Hands on Sustainability). ICIS-MUST is in 2011 gestart met de eenjarige Engelstalige Masteropleiding Sustainability Science and Policy waarbinnen volop aandacht is voor een integrale benadering van duurzaamheid. De bedoeling is dat de beoogde hoogleraar ook hier lectures verzorgt.

Maatschappelijke dienstverlening en valorisatie
Belangrijk is dat het begrip duurzame ontwikkeling ook gaat leven op de niveaus van de verschillende doelgroepen en sectoren. De reeds beschikbare kennis over duurzame ontwikkeling wordt vaak onvoldoende gedeeld en gecommuniceerd met de maatschappelijke actoren. Ook het debat in humanistische kringen met betrekking tot duurzame ontwikkeling verdient meer aandacht. Hiervoor dienen de betrokken maatschappelijke partijen te worden gemobiliseerd, zodanig dat zij zich op langere termijn committeren aan het proces van duurzame ontwikkeling. Hierin krijgt de aan te stellen hoogleraar een belangrijke entamerende en trekkende rol.

Werkplan
Bovenstaande onderdelen (onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening) kunnen projectmatig in onder andere de volgende activiteiten geconcretiseerd worden:
- Organiseren (PhD)workshop ‚€˜Humanisme en Duurzame ontwikkeling‚€™;
- Ontwikkelen onderwijs met betrekking tot Filosofie van duurzame ontwikkeling, voor het onderwijsprogramma van ICIS-MUST;
- Participeren in PhD-programma ‚€˜Sustainbility Science and Policy‚€™ en hierin het ontwikkelen van promotieproject(en) gekoppeld aan de leeropdracht;
- Opzetten eigen onderzoekslijn en begeleiden, ondersteunen en uitvoeren van duurzaamheidsprojecten die binnen ICIS-MUST plaatsvinden;
- Schrijven en publiceren boek en enkele publicaties met betrekking tot Filosofie van duurzame ontwikkeling, vanuit een humanistisch perspectief.

Genoemde punten geven de hoofdlijnen weer voor het projectplan dat de bijzonder hoogleraar, na aanstelling, verder specificeert. Het moge duidelijk zijn dat bovenstaande activiteiten nauw in samenwerking met de stichting Socrates, de Universiteit voor Humanistiek en collega Socrates-hoogleraren plaatsvinden.

5. Profielschets van de bijzonder hoogleraar

De aan te stellen bijzonder hoogleraar dient te beschikken over een breed scala aan eigenschappen en vaardigheden, die hieronder puntsgewijs zijn opgesomd:
- Gedegen en brede onderzoekservaring op het gebied van duurzame ontwikkeling, met bijzondere aandacht voor de normatieve aspecten hiervan, d.w.z. de rol van menselijke waarden en de consequenties van diversiteit hierin;
- Aantoonbare affiniteit met de humanistische levens- en wereldbeschouwing;
- Ervaring hebben met een integrale, interdisciplinaire benadering van duurzame ontwikkeling;
- Internationale uitstraling hebben en een autoriteit zijn op het onderhavige vakgebied en daarbinnen een visie cre√ęren en uitdragen;
- Gepromoveerd en wetenschappelijk productief, waarbij het aantal wetenschappelijke publicaties in nationaal en internationaal gerenommeerde tijdschriften en vakbladen minimaal voldoet aan de gangbare normen;
- Beschikken over ruime onderwijservaring;
- Affiniteit hebben met onderwijs, met name probleem-gestuurd en project-gericht onderwijs;
- Beschikken over een (inter)nationaal netwerk van relevante contacten;
- In staat zijn om op enthousiaste en inspirerende wijze onderzoekers te begeleiden, te stimuleren en te verbinden;
- In staat zijn om op enthousiaste en inspirerende wijze studenten te doceren en te begeleiden;
- In staat zijn onderzoeks- of onderwijsmiddelen te genereren,
- In staat zijn erkende wetenschappelijke kennis en inzichten (binnen de leerstoel) te ontwikkelen, toe te passen en tot waarde te brengen voor wetenschap, maatschappij en waar mogelijk overheid en bedrijfsleven en daarin mensen weet te verbinden;
- Beschikken over uitstekende contactuele eigenschappen en sociale vaardigheden.

6. Procedure

De bijzonder hoogleraar zal worden benoemd (0,2 fte voor een periode van 5 jaar met mogelijkheden tot verlenging) vanwege de stichting Socrates bij de Universiteit Maastricht. Er zal een Commissie van Toezicht (CvT) worden ingesteld, waarin, naast vertegenwoordigers van betreffende organisaties (stichting Socrates, Universiteit Maastricht / ICIS-MUST), ook inhoudelijke deskundigheid en relevante maatschappelijk partners vertegenwoordigd moeten zijn.
Direct na de benoeming van de bijzonder hoogleraar zal er een nader meerjaren-beleidsplan en activiteitenrapport geschreven worden voor de duur van de aanstelling, waarin een verdere operationalisering van het onderliggende structuurrapport uitgewerkt wordt. Na instemming van de Commissie van Toezicht zal dit ter goedkeuring aan het bestuur van de stichting Socrates worden voorgelegd.
Er wordt een open wervingsprocedure gevolgd, waarbij landelijk geworven gaat worden.
Net als bij de andere Socrates-leerstoelen gaat het om een onbezoldigde functie, met jaarlijks een bescheiden onkostenvergoeding van de stichting.

Voor de selectieprocedure wordt een Benoemingsadviescommissie ingesteld, die ook als Commissie van Toezicht zal fungeren, bestaande uit:
- prof. dr. M. Wissenburg (voorzitter, vertegenwoordiger van de stichting Socrates),
- prof. dr. P. Martens (lid, vertegenwoordiger van de Universiteit Maastricht),
- prof. dr. M. Verweij, leerstoelhouder Filosofie aan de Wageningen Universiteit (lid, onafhankelijk),
- prof. dr. H. Pott (lid, vertegenwoordiger van de Universiteit Maastricht),
- prof. dr. H. Hospers (lid, q.q., decaan Faculty of Humanities and Sciences van de Universiteit Maastricht).

Persbericht 25-10-2013

Socrates-hoogleraar mevr. prof. dr. Cor van der Weele spreekt over Kweekvlees: Een oplossing voor de problemen van vlees?

Voor de Afdeling Filosofie en Techniek van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA, de beroepsvereniging van ingenieurs en techniekstudenten in Nederland, verzorgt¬  Socrates-hoogleraar prof. dr. Cor van der Weele op woensdag 13 november 2013, om 19.00 uur in Utrecht een lezing over kweekvlees.

Titel: Kweekvlees: Een oplossing voor de problemen van vlees?
Samenvatting: Het idee van kweekvlees is om spierweefsel (vlees) te laten groeien uit dierlijke stamcellen met behulp van weefselkweektechnieken, zonder dat daar complete dieren aan te pas komen. Kweekvlees is voorlopig nog in onderzoek, maar al lang voordat het op de markt komt, zorgt het voor veel maatschappelijke reacties, zowel positief als negatief. Onder welke voorwaarden en in welke vorm kweekvlees het aantrekkelijkst zou zijn, is nog open; de idee√ęn vari√ęren van een zo gewoon mogelijke hamburger tot juist zeer ongewone nieuwe producten. Opvallend aan de discussie is ook dat gesprekken over kweekvlees altijd ook over ‚€˜gewoon‚€™ vlees gaan, waarbij veel ambivalenties naar boven komen.
Over de spreker: Cor van der Weele studeerde biologie en wijsbegeerte en promoveerde in de wijsbegeerte van de biologie. Haar onderzoek beweegt zich steeds op het grensgebied van biologie en filosofie. Zij werkt aan de Wageningen Universiteit, waar ze vanwege de humanistische stichting Socrates ook bijzonder hoogleraar humanistische wijsbegeerte is.

Plaats: De bijeenkomst begint om 19.00 uur in een zaal van het Vergadercentrum Vredenburg 19 te Utrecht. Loop vanuit de stationshal van Utrecht CS rechtuit de gehele passage door Hoog Catharijne in de richting van de binnenstad door. Bij aankomst op het plein bevindt zich het Vergadercentrum Vredenburg 19 aan uw linkerzijde, boven C & A. Beneden gekomen loopt u schuin links langs de wanden van de bouwplaats; het plein en de straat (Vredenburg) moeten worden overgestoken. Op de begane grond is er alleen een ingangshal met liften en een mededelingenbord met het zaalnummer, links van de C & A etalages, naast de schoenenwinkel Breugel. Actuele routebeschrijving op:¬ vredenburg19¬  Parkeren is onder meer mogelijk bij NH hotels. De zaal is open voor de lezing om 18.30 uur voor gratis koffie of thee.

Aanmelding: Gezien de interesse voor het onderwerp, worden ook andere mogelijke belangstellenden dan van de Afdeling Filosofie & Techniek uitgenodigd. De zaalruimte is echter beperkt tot 30 plaatsen. In verband met deze beperkte zaalcapaciteit is het nodig opgaven van deelname tot uiterlijk dinsdag 12 november a.s. door te geven, bij voorkeur via de website kiviniria / of via e-mail hbmuijttenhout@hotmail.com. De lezing is gratis toegankelijk voor leden van de Afdeling Filosofie en Techniek van KIVI NIRIA. Niet-leden en belangstellenden zijn ook welkom (eveneens gratis), maar dienen zich wel aan te melden.
Voor meer informatie over de Afdeling Filosofie en Techniek van KIVI NIRIA: zie de website kiviniria
Persbericht 1-10-2013


Socrates-hoogleraar prof. dr. Jeannette Pols spreekt over ICT als oplossing voor een vergrijzende samenleving? Wat technologie wel en niet kan.

Voor de Afdeling Filosofie en Techniek van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA, de beroepsvereniging van ingenieurs en techniekstudenten in Nederland, verzorgt¬  Socrates-hoogleraar prof. dr. Jeannette Pols op woensdag 9 oktober 2013, om 19.00 uur in Utrecht een lezing over ICT als eventuele technologische oplossing voor een vergrijzende samenleving.

Titel:¬  ICT als oplossing voor een vergrijzende samenleving? Wat technologie wel en niet kan.
Politici promoten telezorg als d√© oplossing van het probleem van de vergrijzing en ontgroening. Met behulp van telezorg, zo beweren ze, gaan chronisch zieke ouderen ‚€˜zichzelf managen‚€™ en zullen er minder professionals nodig zijn. Aan de andere kant stellen technologie-pessimisten dat er een verschraling en verkilling in de zorg zal optreden, als professionals telezorg grootschalig gaan invoeren. Zieke ouderen zullen hun laatste adem uitblazen onder toezicht van camera‚€™s en sensoren, ver van menselijk contact.
Grootse beloften noch de inktzwarte nachtmerries hebben veel te maken met de praktijk waarin professionals en pati√ęnten daadwerkelijk met telezorg werken. Dat blijkt uit het onderzoek van Jeannette Pols over de wederwaardigheden van pati√ęnten en verpleegkundigen in een aantal pioniersprojecten van telezorg. De combinatie van etnografische methoden en theoretische inzichten uit onder andere wetenschaps- en techniekstudies en ethiek levert verrassende inzichten op. Zo blijkt telezorg de zorg eerder intensiever te maken dan schraler. De contactfrequentie tussen pati√ęnten en professionals neemt vaak spectaculair toe. De ouderen zijn hier doorgaans erg tevreden mee, niet omdat ze zichzelf nu eindelijk kunnen managen, maar juist omdat ze zich veilig en gekoesterd voelen door al die extra zorg via soms warm beminde apparaten. Soms gebruiken ze telezorg-apparaten om voor elkaar te zorgen in plaats van voor zichzelf. Het onderzoek stelt een aantal prikkelende vragen over de toekomst van telezorg en de manier waarop we innovaties in de zorg zouden kunnen evalueren zonder er eerst miljoenen in te investeren.

Over de spreker:
Prof. dr. Jeannette Pols is sinds 2012 bijzonder hoogleraar vanwege de humanistische stichting Socrates bij de afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Tevens is zij UHD en Principal Investigator bij de sectie Medische Ethiek van het AMC.

Plaats:
De bijeenkomst begint om 19.00 uur in een zaal van het Vergadercentrum Vredenburg 19 te Utrecht. Loop vanuit de stationshal van Utrecht CS rechtuit de gehele passage door Hoog Catharijne in de richting van de binnenstad door. Bij aankomst op het plein bevindt zich het Vergadercentrum Vredenburg 19 aan uw linkerzijde, boven C & A. Beneden gekomen loopt u schuin links langs de wanden van de bouwplaats; het plein en de straat (Vredenburg) moeten worden overgestoken. Op de begane grond is er alleen een ingangshal met liften en een mededelingenbord met het zaalnummer, links van de C & A etalages, naast de schoenenwinkel Breugel. Routebeschrijving op www.vredenburg19.nl¬  Parkeren is onder meer mogelijk bij NH hotels. De zaal is open voor de lezing om 18.30 uur voor gratis koffie of thee.

Aanmelding:
Gezien de interesse voor het onderwerp, worden ook andere mogelijke belangstellenden dan van de Afdeling Filosofie & Techniek uitgenodigd. De zaalruimte is echter beperkt tot 30 plaatsen. In verband met deze beperkte zaalcapaciteit is het nodig opgaven van deelname tot uiterlijk dinsdag 8 oktober a.s. door te geven, bij voorkeur via de website¬ kiviniria / of via e-mail hbmuijttenhout@hotmail.com. De lezing is gratis toegankelijk voor leden van de Afdeling Filosofie en Techniek van KIVI NIRIA. Niet-leden en belangstellenden zijn ook welkom, maar dienen zich wel aan te melden.
Voor meer informatie over de Afdeling Filosofie en Techniek van KIVI NIRIA: zie de website¬ kiviniria

PERSBERICHT EN UITNODIGING STICHTING SOCRATES 13-9-2013
¬ 
De ‚€˜chronificering‚€™ van het ziek zijn
¬ 
Oratie Sociologie Antropologie van Socrates-hoogleraar PROF. DR. J. POLS
op vrijdag 27 september, 16.00 uur, Universiteit van Amsterdam
¬ 
Toelichting:
Er is globale paniek over de vergrijzing van de samenleving en de toenemende aantallen chronisch zieken. Intussen weten we erg weinig over wat deze ‚€˜chronificering‚€™ van het ziek zijn precies inhoudt, en hoe de zorg richting moet krijgen, terwijl de geneeskunde traditioneel sterk gericht is op genezing. Binnen de empirische ethiek wordt deze verschuiving geanalyseerd door met behulp van antropologische methoden te onderzoeken, hoe dat eigenlijk te doen valt, leven met een chronische ziekte.
Tijdens haar oratie gaat Socrates-hoogleraar Jeannette Pols dieper in op deze onderwerpen. Welke problemen moeten mensen het hoofd bieden, welke oplossingen bedenken ze - oplossingen die hun dokters vaak niet voorhanden hebben - en hoe kunnen die oplossingen toegankelijk gemaakt worden voor anderen? Politici noemen technologie als grote belofte, maar ook hier is de vraag, hoe dat precies werkt en wat het beste is om te doen. Moeten die technologie√ęn vooral inzetten op de uitwisseling van medische informatie, of hebben mensen met een chronische ziekte meer aan communicatie en de opbouw van zorgnetwerken?
De oratie wordt gehouden door Socrates-hoogleraar mw. prof. dr. A.J. Pols, bijzonder hoogleraar Social theory, humanism and materialities. Titel: De chronificering van het ziek zijn. Empirische ethiek in de zorg. Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam, 16.00 uur. Vrije toegang.Persbericht 13-8-2013
Op 9 september 2013 houdt Socrates-hoogleraar prof. dr. Joachim Duyndam in het gebouw van de Universiteit voor Humanistiek een lezing over: Inspiratie, veerkracht en autonomie

Toelichting:
Veel meer dan we ons bewust zijn, worden wij in ons leven en bij de keuzes die we maken geleid door anderen. Deze invloed van anderen kan op gespannen voet staan met onze autonomie, bijvoorbeeld als we ons in onze opinies, koopgedrag, kledingkeuze, vakantiebestemming, muziekvoorkeur, taalgebruik, enzovoort, laten leiden door wat anderen ervan vinden en hoe anderen het doen. Vooral als dat ‚€˜belangrijke anderen‚€™ zijn, zoals vrienden, familieleden, collega‚€™s, buren, of media celebrities. Dan is het soms moeilijk om verschil te zien en te voelen tussen wat je zelf wil en wat anderen willen, of erger: wat anderen vinden dat jij moet willen.
We kennen echter ook de stimulerende en sterkende invloed van anderen die inspiratie heet, en die ons zelf-zijn juist aanspreekt en bevordert. Voorbeeldfiguren belichamen in hun leven en optreden waarden die voor anderen inspirerend zijn. Hoe werkt deze inspiratie? Hoe kun je autonoom zijn in het volgen van een¬  inspiratiefiguur? Welke rol speelt veerkracht in het maken van verschil tussen imitatie en inspiratie? Prof. Duyndam behandelt deze vragen op basis van zijn onderzoek naar mimesis en voorbeeldfiguren.

Prof. dr. Joachim Duyndam werd in 2010 Socrates-hoogleraar ‚€˜Wijsbegeerte, in het bijzonder met betrekking tot humanisme, mensbeeld, en geestelijke weerbaarheid‚€™ bij de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Sinds september 2012 vervult hij bij die universiteit tevens de functie van opleidingsdirecteur.

Nadere inlichtingenzijn te vinden op de website


Persbericht 4-7-2013
Socrates-hoogleraar prof. dr. Yolande Jansen verwerft NWO-subsidie


Prof. Dr Yolande Jansen (UvA Amsterdam, VU University Amsterdam and Socrates Foundation) and Thijl Sunier (VU University Amsterdam, chairman of NISIS) have been awarded a NWO grant for their research proposal ‚€˜Critique of religion and the framing of Jews and Muslims in the Netherlands today‚€™.

Their research project falls within the scope of the ‚€œReligie in de moderne samenleving‚€� (Religion in Modern Society) programme of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO).

The research will address the recent controversies in the Netherlands and other European countries concerning Jewish and Muslim religious practices such as ritual slaughter and circumcision. These controversies are usually framed in terms of shifting relations between secular cultures and (orthodox) religion. Some criticise these practices in the name of secular and liberal values; others argue that secularist cultural hegemony exists in an uneasy relationship with religious freedom.

A question which has so far remained in the background, is how the framing of these controversies, in terms of the relationship between secular critique of religion and (orthodox) religion, is related to how Jews and Muslims have been historically, and still remain, the objects of cultural stereotyping, racialisation and discrimination. This is a crucial question at a time when anti-Semitism and Islamophobia are issues of concern in Europe. This project therefore analyses the dynamic between critique of religion and the framing of Jews and Muslims, while also aiming to contribute to public reflection on this dynamic. One sub-project provides a conceptual-historical analysis of the dynamic between critique of religion and the framing of Jews and Muslims in secular modern political theory. It subsequently examines the contributions of contemporary public intellectuals to the debate in light of that conceptual history. Another sub-project involves participants in controversies in the Netherlands concerning circumcision and ritual slaughter to evaluate the intercultural dimensions of specific forms of critique of religion.

The proposed research will be conducted at UvA Amsterdam and VU University Amsterdam. The research will be supported by the Socrates Foundation and it will take place in cooperation with several societal organisations, among them the Anne Frank Stichting, Stichting Forum, Eutopia, Humanistisch Verbond, Joods-Marokkaans netwerk.

Persbericht 26-6-2013
Socrates-hoogleraar prof. dr. ir. Harro van Lente spreekt over Techniek en behoefte, een gespannen relatie

Voor de Afdeling Filosofie en Techniek van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA, de beroepsvereniging van ingenieurs en techniekstudenten in Nederland, verzorgt¬  prof. dr. ir. Harro van Lente op woensdag 11 september 2013, om 19.00 uur in Utrecht een lezing over Techniek en behoefte, een gespannen relatie.

De bijeenkomst begint om 19.00 uur in een zaal van het Vergadercentrum Vredenburg 19 te Utrecht. Loop vanuit de stationshal van Utrecht CS rechtuit de gehele passage door Hoog Catharijne in de richting van de binnenstad door. Bij aankomst op het plein bevindt zich het Vergadercentrum Vredenburg 19 aan uw linkerzijde, boven C & A. Beneden gekomen loopt u schuin links langs de wanden van de bouwplaats; het plein en de straat (Vredenburg) moeten worden overgestoken. Op de begane grond is er alleen een ingangshal met liften en een mededelingenbord met het zaalnummer, links van de C & A etalages, naast de schoenenwinkel Breugel. Routebeschrijving op www.vredenburg19.nl¬  Parkeren is onder meer mogelijk bij NH hotels. De zaal is open voor de lezing om 18.30 uur voor gratis koffie of thee.
Gezien de interesse voor het onderwerp, worden ook andere mogelijke belangstellenden dan van de Afdeling Filosofie & Techniek uitgenodigd. De zaalruimte is echter beperkt tot 30 plaatsen. In verband met deze beperkte zaalcapaciteit is het nodig opgaven van deelname tot uiterlijk dinsdag 10 september a.s. door te geven, bij voorkeur via de website¬ kiviniria / of via e-mail hbmuijttenhout@hotmail.com. De lezing is gratis toegankelijk voor leden van de Afdeling Filosofie en Techniek van KIVI NIRIA. Niet-leden en belangstellenden zijn ook welkom, maar dienen zich wel aan te melden.
Voor meer informatie over de Afdeling Filosofie en Techniek van KIVI NIRIA: zie de website¬ kiviniria

Toelichting op de lezing¬  Techniek en behoefte, een gespannen relatie
Wanneer techniek wordt ontwikkeld en gebruikt, verandert er tegelijkertijd veel meer, zoals marktverhoudingen of de inrichting van het dagelijks leven. Een verandering die vaak over het hoofd wordt gezien, is de wijziging van behoeften. De lezing gaat in op de gespannen relatie tussen de ontwikkeling van techniek en het vervullen van behoeften. Aan de ene kant is het idee dat een innovatie alleen succesvol kan zijn, indien het een persoonlijke of maatschappelijke behoefte vervult. Aan de andere kant laat de geschiedenis zien dat technische vernieuwingen juist ook leiden tot nieuwe behoeften. Deze spanning roept filosofische, sociologische en ontwerpvragen op.
De lezing volgt twee lijnen. Eerst worden de verschillende uitwerkingen van het concept van 'behoefte' in technische veranderingen besproken. Er is veel relevante literatuur beschikbaar in de hoek van economie, psychologie en cultuur. Een terugkerend thema is hoe behoeften afhankelijk zijn van de historische omstandigheden. In de tweede lijn wordt een aantal voorbeelden besproken, zoals de inrichting van de watervoorziening in Parijs rond 1800, de opkomst van fotografie rond 1900 en de verspreiding van Internet. Het patroon dat hierin verschijnt, is dat vernieuwingen worden omgezet in behoeften en uiteindelijk in rechten. De conclusie is dat het onderscheid tussen echte behoeften en kunstmatige behoeften misleidend is. De relevante en zinnige vraag is veeleer, welke behoeften we ons kunnen veroorloven.

Over de spreker:
Prof. dr. ir. Harro van Lente is sinds 2010 Socrates-hoogleraar Filosofie van Duurzame Ontwikkeling bij de Universiteit Maastricht en daarnaast Universitair Hoofddocent Innovatie aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft natuurkunde en filosofie gestudeerd aan de Universiteit Twente en heeft veel gepubliceerd over de rol van verwachtingen in wetenschap en technologie. Zijn onderzoeksinteresse betreft het maatschappelijke lot van opkomende technologie√ęn, zoals nanotechnologie, waterstof- en medische technologie√ęn. Dit omvat de politiek van kennisproductie, techniekfilosofie, Technology Assessment, toekomststudies en de rol van intermediaire organisaties. Harro van Lente is tevens Programmadirecteur Technology Assessment van NanoNextNL, het toonaangevende Nederlandse onderzoeksconsortium voor nanotechnologie.
Persbericht 12-6-2013
Wereldhumanismedag 21 juni 2013:
Socrates-hoogleraar Maureen Sie spreekt over keuzes en de vrije wil

Op vrijdag 21 juni is het Wereldhumanismedag. Op die dag zijn er in het hele land festiviteiten die aandacht besteden aan humanistische thema's, onder het motto Durf te denken, durf te doen!
Op de Universiteit voor Humanistiek organiseert de jongerenafdeling van het Humanistisch Verbond het keuzefestival Zoek het uit! Met workshops en een key note van Socrateshoogleraar Maureen Sie. Zij is bekend van haar onderzoek naar de vrije wil.
Prof. dr. Maureen Sie is bijzonder hoogleraar vanwege de humanistische stichting Socrates bij de Universiteit Leiden op het gebied van 'Wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme'. Zij is tevens universitair hoofddocent wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit. Naast haar wetenschappelijke werk is zij actief in het publieke debat, onder meer over het veelbesproken probleem van de vrije wil. Haar bundel Hoezo Vrije Wil? Perspectieven op een heikele kwestie (Lemniscaat 2011) zet de actuele discussie in een helder kader.

Meer weten over het festival?
Kijk op http://www.humanistischverbond.nl/jonghv/festival-zoek-t-uit-
Persbericht 27-5-2013
Socrates-hoogleraar prof. dr. Sabine Roeser spreekt over Technologische risico's en morele emoties

Voor de Afdeling Filosofie en Techniek van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA, de beroepsvereniging van ingenieurs en techniekstudenten in Nederland, verzorgt¬  prof. dr. Sabine Roeser op woensdag 12 juni 2013 om 19.00 uur in Utrecht een lezing over Technologische risico's en morele emoties.

De bijeenkomst begint om 19.00 uur in een zaal van het Vergadercentrum Vredenburg 19 te Utrecht. Loop vanuit de stationshal van Utrecht CS rechtuit de gehele passage door Hoog Catharijne in de richting van de binnenstad door. Bij aankomst op het plein bevindt zich het Vergadercentrum Vredenburg 19 aan uw linkerzijde, boven C & A. Beneden gekomen loopt u schuin links langs de wanden van de bouwplaats; het plein en de straat (Vredenburg) moeten worden overgestoken. Op de begane grond is er alleen een ingangshal met liften en een mededelingenbord met het zaalnummer, links van de C & A etalages, naast de schoenenwinkel Breugel. Routebeschrijving op www.vredenburg19.nl Parkeren is onder meer mogelijk bij NH hotels. De zaal is open voor de lezing om 18.30 uur voor gratis koffie of thee en een gezellig praatje.
Gezien de interesse voor het onderwerp, worden ook andere mogelijke belangstellenden dan van de Afdeling Filosofie & Techniek uitgenodigd. De zaalruimte is echter beperkt tot 30 plaatsen. In verband met deze beperkte zaalcapaciteit is het nodig opgaven van deelname tot uiterlijk dinsdag 11 juni door te geven, bij voorkeur via de website www.kiviniria.nl/ of via e-mail hbmuijttenhout@hotmail.com. De lezing is gratis toegankelijk voor leden van de Afdeling Filosofie en Techniek van KIVI NIRIA. Niet-leden en belangstellenden zijn ook welkom, maar dienen zich wel aan te melden.
Voor meer informatie over de Afdeling Filosofie en Techniek van KIVI NIRIA: zie de website www.kiviniria.nl/

Toelichting op de lezing Technologische risico‚€™s en morele emoties
Technologie is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Onze kwaliteit van leven is tijdens de laatste decennia op onvoorstelbare wijze veranderd en verbeterd dankzij technologische ontwikkelingen. Denk aan huishoudelijke apparatuur, huisvesting, vervoer, infrastructuur, automatisering, en de enorme ontwikkeling die de informatietechnologie alleen al in de afgelopen jaren heeft gemaakt, waardoor we altijd bereikbaar zijn en toegang tot onmeetbare bronnen van informatie hebben.
Maar deze ontwikkelingen hebben helaas ook een prijs. Sommige mensen vinden het moeilijk om af en toe niet bereikbaar te zijn. Ons gebruik van vervoermiddelen leidt tot grote milieuschade. Als technologie√ęn niet naar behoren functioneren of verkeerd worden gebruikt, kan dit tot enorme rampen leiden. Denk aan het olielek van BP voor de Amerikaanse kust of de kernramp bij Fukushima. Van veel technologie√ęn weten we niet goed, of en onder welke omstandigheden ze gevaarlijk kunnen zijn. Dit leidt vaak tot grote conflicten in de samenleving, waarbij leken doorgaans huiverig zijn ten opzichte van nieuwe technologische ontwikkelingen. Recente voorbeelden in Nederland zijn CO2-opslag onder een woonwijk in Barendrecht en inenting tegen baarmoederhalskanker bij jonge meisjes. Technologie heeft dus zowel positieve als ook negatieve waarde voor de samenleving, en het is vaak moeilijk precies te voorspellen, hoe deze waarden zich zullen manifesteren. Dit gegeven vergt grondige reflectie op technologie, op wat we waardevol vinden en op hoe we met risico‚€™s om moeten gaan.
Emoties zoals angst blijken voor leken een belangrijke factor te zijn in het al dan niet aanvaarden van risico‚€™s. Daarom zijn sommige wetenschappers sceptisch over het betrekken van leken in besluitvorming over risicovolle technologie√ęn. Ze denken dat emoties irrationeel zijn en dat we overwegingen die op emoties zijn gebaseerd uit ons denken over risico‚€™s moeten weren en puur op een kosten/baten-analyse moeten varen. Maar volgens een ander begrip van emoties is dit een twijfelachtige conclusie. In haar onderzoek beargumenteert prof. Roeser dat emoties een cruciale rol bij morele reflectie op risicovolle technologie√ęn kunnen en moeten spelen. In haar lezing zal zij in vogelvlucht de¬  belangrijkste inzichten uit haar onderzoek de revue laten passeren.

Over de spreker:
Prof. dr. Sabine Roeser (1970, Haan, Germany) is professor of ethics at Delft University of Technology, where she holds a prestigious Antoni van Leeuwenhoek Chair for excellent young scholars. She also holds a temporary part-time chair (a Socrates-professorship) for political philosophy and ethics of technology at Twente University. Sabine Roeser is head of a research group on Moral Emotions and Risk Politics, funded with prestigious VIDI- and Aspasia-grants from NWO (Netherlands Organization of Scientific Research; 2010-2015). She previously held a highly competitive VENI-grant from NWO (2005-2009) and a NIAS fellowship from the Royal Dutch Academy of the Sciences (KNAW; 2009-2010). Roeser did her PhD in 2002 at the Free University Amsterdam. During her PhD she studied a semester with Jonathan Dancy at the University of Reading with a prestigious British Chevening Scholarship, and she studied one semester at the Philosophy Department of the University of Notre Dame. Roeser holds MA degrees in philosophy (1997, cum laude) and political science (1998, both from the University of Amsterdam), and an BA degree from the Academy of Fine Arts in Maastricht (1994). Roeser is regularly interviewed for popular media in the Netherlands. She is a¬  member of various advisory boards for the Dutch government. Roeser has organized many conferences with internationally leading keynote speakers. She has a unique interdisciplinary network in the areas emotions, ethics, and risk. Roeser has given more than 150 presentations at international conferences and other academic events. She has published numerous articles and books.
PERSBERICHT 23-1-2013
Oratie Socrates-hoogleraar Maureen Sie op vrijdag 15 februari 2013 in Leiden

Sinds 1 januari 2012 is mevr. prof. dr. Maureen Sie namens de humanistische stichting Socrates, een werkstichting van het Humanistisch Verbond, bijzonder hoogleraar op het gebied van 'Wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme'. Deze Leidse Socrates-leerstoel in de afdeling Wijsbegeerte van de Faculteit Geesteswetenschappen bestaat sinds 1965. Onder andere prof. dr. Jaap van Praag, prof. dr. Marcel Fresco, prof. dr. Maarten van Nierop, prof. dr. Frans Jacobs en prof. dr. Beate Roessler gingen haar voor in deze functie

Prof. Sie houdt haar inaugurele rede bij de aanvaarding van dit ambt van bijzonder hoogleraar namens de humanistische stichting Socrates bij de Universiteit Leiden op vrijdag 15 februari 2013 om 16.00 uur in het Groot Auditorium van het Academiegebouw van de Universiteit Leiden, Rapenburg 73 te Leiden. Alle belangstellenden zijn van harte welkom om deze lezing bij te wonen.

In haar oratie zal prof. Sie ingaan op haar filosofisch onderzoek naar de implicaties van het neuro-, cognitie- en gedragswetenschappelijk onderzoek naar handelingen die zich op een onbewust en automatisch niveau voltrekken, voor typisch wijsgerige concepten als vrije wil, verantwoordelijkheid en moraliteit. In haar onderzoeksagenda voor deze Leidse Socrates-leerstoel staan de wetenschappelijke bevindingen omtrent onze zogenaamde collectieve natuur centraal, alsmede de vraag hoe, in relatie daarmee, onze individuele autonomie en persoonlijke verantwoordelijkheid dan te begrijpen zijn.PERSBERICHT 19-12-2012
Oratie Socrates-hoogleraar Cor van der Weele op 17 januari 2013 in Wageningen

Sinds 1 september 2011 is mevr. prof. dr. Cor van der Weele namens de humanistische stichting Socrates, een werkstichting van het Humanistisch Verbond, bijzonder hoogleraar op het gebied van 'Humanistische wijsbegeerte, in het bijzonder met betrekking tot de relatie tussen mens en natuur' bij de Wageningen Universiteit. Deze Socrates-leerstoel bestaat sinds 1986.

Prof. Van der Weele houdt haar inaugurele rede bij de aanvaarding van dit ambt op 17 januari 2013 om 16.00 uur in de Aula van de Wageningen Universiteit, Generaal Foulkesweg 1a te Wageningen. Alle belangstellenden zijn welkom om de lezing bij te wonen.

De titel van de oratie van prof. Van der Weele is: ‚€˜Willen weten: wel/niet | vlees/kweekvlees‚€™. Toelichting: 'We kunnen ons niet overal in verdiepen. Verlangens en routines bepalen grotendeels onze selectieve aandacht; tegelijk staat die selectie vaak op gespannen voet met epistemologische en morele overwegingen. Een concreet geval: vlees. Mondiaal eten mensen het graag en steeds meer, maar die voorkeur botst ook steeds meer met schaduwkanten. Een van de manieren om daarmee om te gaan is wegkijken van wat onwelkom is. Kan kweekvlees, ook als het voorlopig nog niet te koop is, een bredere aandacht bevorderen?'PERSBERICHT 2-9-2012
Jeannette Pols per 1 september 2012 benoemd tot nieuwe Socrates-hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam
¬ 
Dr. Jeannette Pols is met ingang van 1 september 2012 voor vijf jaren door de humanistische stichting Socrates - een werkstichting van het Humanistisch Verbond - voor twee dagdelen per week benoemd tot bijzonder hoogleraar op het gebied van ‚€˜Social theory, humanism and materialities‚€™ bij de Universiteit van Amsterdam. Deze bijzondere leerstoel is gesitueerd bij de afdeling sociologie en antropologie binnen de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Doel
Het doel van deze Socrates-leerstoel op het gebied van ‚€˜Social theory, humanism and materialities‚€™ behelst het volgende: Social theory is about ‚€˜the social‚€™, but what does this include? How do materialities of various kinds (ordinary ‚€˜things‚€™ as well as complex technologies; but also the natural environment and our own bodily existence) interfere with what it is to be human in the twenty first century? These questions are pertinent to the social sciences as well as the humanist movement as these variously seek to understand and deal with an ever more globally entangled world, where materialities figure prominently in most of our so-called social problems. Addressing these questions, the empirical research of the chair will focus on socio-material practices related to mundane matters (such as food, water and microbes) that are directly relevant to our (well) being. The theoretical quest will be to articulate how what we mean by ‚€˜human‚€™ alters when, rather than starting out from the ‚€˜cogito‚€™ so central to the Western philosophical tradition, we begin our theorising by facing our shared, technically mediated and embodied practices.

Over de stichting Socrates
De humanistische stichting Socrates heeft als eerste taak de benoeming en de begeleiding van door haar aangestelde humanistische bijzonder hoogleraren bij Nederlandse universiteiten. De stichting, opgericht in 1950 als een van de eerste werkstichtingen van het Humanistisch Verbond, heeft als algemeen doel de wetenschappelijke exploratie van actuele maatschappelijke problemen vanuit een humanistisch perspectief te bevorderen. De stichting poogt op wetenschappelijk niveau mogelijkheden te scheppen voor de uitwisseling van gedachten omtrent fundamentele maatschappelijke en culturele vraagstukken waarvoor het humanisme hedentendage geplaatst wordt, alsmede voor de doordenking van de wetenschappelijke en culturele achtergronden van het moderne humanisme. Het vestigen en in stand houden van bijzondere leerstoelen bij de Nederlandse universiteiten draagt hiertoe bij.

Jeannette Pols
Jeannette Pols (1966) behaalde in 1992 aan de Rijksuniversiteit Groningen zowel het doctoraal sociale filosofie en ethiek als het doctoraal klinische psychologie. In 2004 promoveerde zij aan de Universiteit Twente op het proefschrift Good care. Enacting a complex ideal in long-term psychiatry. Dit proefschrift werd als boek verspreid en kreeg de (eens per drie jaar uitgereikte) prijs van de Nederlandse Vereniging voor Bio-Ethiek. In de periode 1993-1995 was dr. Pols werkzaam als onderzoeksassistent wijsbegeerte aan de Universiteit Maastricht. Van april 1995 tot november 2006 was zij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Trimbos-instituut (Netherlands Institute for Mental Health and Addiction). Van november 2006 tot februari 2011 was zij post doc onderzoeker aan het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, afdeling Huisartsgeneeskunde, sectie Medische Ethiek. Sinds februari 2011 is dr. Pols universitair docent aan het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, afdeling Huisartsgeneeskunde, sectie Medische Ethiek. Op dit moment is er voor haar in het AMC een Aspasia-traject in gang gezet. Prof. dr. Jeannette Pols is bereikbaar via: tel.020-5667957;
PERSBERICHT 24-8-2012
Yolande Jansen per 1 september benoemd tot Socrates-hoogleraar Humanisme in relatie tot religie en seculariteit

Dr. Yolande Jansen is met ingang van 1 september 2012 voor vier jaren door de humanistische stichting Socrates voor twee dagdelen per week benoemd tot bijzonder hoogleraar op het gebied van Humanisme in relatie tot religie en seculariteit bij de Vrije Universiteit Amsterdam. De stichting Socrates is een werkstichting van het Humanistisch Verbond.

Doel
Het doel van deze Socrates-leerstoel Humanisme in relatie tot religie en seculariteit is het bevorderen van onderzoek en onderwijs op het gebied van de religiestudies, met name de complexe verhouding tussen humanisme en religie binnen de context van de moderne, seculiere samenleving. De verhouding tussen humanisme en religie verwijst naar één van de grote vraagstukken van de huidige tijd: hoe de verbindingen én strijdigheden te analyseren en evalueren tussen de moderne, seculiere cultuur enerzijds en anderzijds de religieuze tradities die haar telkens weer doorkruisen.
De bijzondere leerstoel zal nieuwe impulsen genereren voor het onderzoek naar en onderwijs over de actuele betekenis van religie en spiritualiteit in dialoog tussen de monothe√Įstische tradities en andere levensbeschouwelijke stromingen, waaronder met name het humanisme in Nederland.

Over de stichting Socrates
De humanistische stichting Socrates heeft als eerste taak de benoeming en de begeleiding van door haar aangestelde humanistische bijzonder hoogleraren bij Nederlandse universiteiten. De stichting, opgericht in 1950 als een van de eerste werkstichtingen van het Humanistisch Verbond, heeft als algemeen doel de wetenschappelijke exploratie van actuele maatschappelijke problemen vanuit een humanistisch perspectief te bevorderen. De stichting poogt op wetenschappelijk niveau mogelijkheden te scheppen voor de uitwisseling van gedachten omtrent fundamentele maatschappelijke en culturele vraagstukken waarvoor het humanisme hedentendage geplaatst wordt, alsmede voor de doordenking van de wetenschappelijke en culturele achtergronden van het moderne humanisme. Het vestigen en in stand houden van bijzondere leerstoelen bij de Nederlandse universiteiten draagt hiertoe bij.

Yolande Jansen
Dr. Yolande Jansen promoveerde in 2006 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Stuck in a Revolving Door. Secularism, Assimilation and Democratic Pluralism. Zij is thans universitair docent sociale en politieke filosofie aan de afdeling wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, en als onderzoeker verbonden aan het Amsterdam Center for Globalisation Studies van de UvA. Ze is redacteur van Krisis; tijdschrift voor actuele filosofie / Journal for Contemporary Philosophy.
Recente publicaties van haar hand zijn:
Y. Jansen (2011). ‚€˜Postsecularism, piety and fanaticism: reflections on J√ľrgen Habermas' and Saba Mahmood‚€™s critiques of secularism‚€™. In: Philosophy and Social Criticism, 37(9), p. 977-998.
Y. Jansen (2011). ‚€˜Secularism and religious (in-)security: reinterpreting the French headscarf debates‚€™. In: Krisis, 2011(2), p. 2-19.
Y. Jansen (2011) ‚€˜Scheiding van kerk en staat en de bestuurlijke praktijk in Frankrijk; de relevantie van de Frans-Algerijnse geschiedenis‚€™.
Y. Jansen (2010). ‚€˜Secularism and security: France, Islam, Europe‚€™. In: L.E. Cady & E. Shakman Hurd (eds.), Comparative Secularisms in a Global Age (p. 69-86). New York, NY: Palgrave Macmillan.
Y. Jansen (2009). French secularism in the light of the history of the politics of assimilation. In: Constellations, 16(4), p. 593-603.

Zie ook: http://home.medewerker.uva.nl/h.y.m.jansen/

Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met Yolande Jansen via: 020-5254528 of
PERSBERICHT 24-8-2012
Inaugurele rede Socrates-hoogleraar prof. dr. Elselijn Kingma
over gezondheid en gezondheidsbevordering op 21 september 2012

Op vrijdag 21 september 2012 houdt prof. dr. Elselijn Kingma haar inaugurele rede over gezondheid en gezondheidsbevordering: ‚€˜Health and Health Promotion‚€™.

Prof. Kingma houdt haar oratie als bijzonder hoogleraar vanwege de humanistische stichting Socrates bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) op het gebied van ‚€˜Filosofie en Techniek vanuit Humanistisch Perspectief‚€™. Zij vervult deze functie voor twee dagdelen per week sinds 1 januari 2011.

De lezing die gratis voor elke belangstellende toegankelijk is, vindt plaats op vrijdag 21 september van 16.00 uur tot 17.00 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven, Den Dolech 2 te Eindhoven. Na de oratie is er een receptie in de Senaatszaal.

Nadere toelichting:
The research interests of Elselijn Kingma include concepts of health, disease and disorder, the epistemology of evidence-based medicine, functions in bioiogy and technology, and rights and interests during pregnancy and birth. She is involved in the TU/e strategic research area 'Health'.
This lecture will discuss whether an appropriate goal for our health minded social policies and technological developments can be identified.
Much of our social and political effort, including a portion of the research in the TU/e, is directed towards the promotion of one goal: health. But what is health? Or rather, how should we define health so that it is an identifiable goalpost for our social policies and technological developments?

Over de stichting Socrates:
De humanistische stichting Socrates heeft als eerste taak de benoeming en de begeleiding van door haar aangestelde humanistische bijzonder hoogleraren bij Nederlandse universiteiten. De stichting, opgericht in 1950 als een van de eerste werkstichtingen van het Humanistisch Verbond, heeft als algemeen doel de wetenschappelijke exploratie van actuele maatschappelijke problemen vanuit een humanistisch perspectief te bevorderen. De stichting poogt op wetenschappelijk niveau mogelijkheden te scheppen voor de uitwisseling van gedachten omtrent fundamentele maatschappelijke en culturele vraagstukken waarvoor het humanisme tegenwoordig geplaatst wordt, alsmede voor de doordenking van de wetenschappelijke en culturele achtergronden van het moderne humanisme. Het vestigen en in stand houden van bijzondere leerstoelen bij de Nederlandse universiteiten draagt hiertoe bij.

Uitnodiging inaugurale rede Elselijn Kingma
6 juni 2012: "Maak van 'lekker' een beleidsideaal"

Annemarie Mol heeft de Spinozapremie 2012 gewonnen, de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap, uitgereikt door de NWO.
Mol is hoogleraar Antropologie van het lichaam aan de Universiteit van Amsterdam, maar tot 2010 was ze Socrateshoogleraar, eerst in de Politiek Filosofie (in Twente) later in de Sociale Theorie (in Amsterdam).

Persbericht 7-2-2012
Maureen Sie benoemd tot bijzonder hoogleraar Wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme bij de Universiteit Leiden

Per 1 januari 2012 is dr. Maureen Sie bij het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden benoemd tot bijzonder hoogleraar Wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme, vanwege de humanistische stichting Socrates.

Maureen Sie is daarnaast universitair hoofddocent voor meta-ethiek en morele psychologie aan de Erasmus Universiteit. Als VIDI-laureaat leidt zij een project met de titel ‚€˜Conscious Control, Deliberate Awareness, and Moral Agency‚€™ (2009-2013).

Naast haar wetenschappelijke werk is zij actief in het publieke debat, onder meer over het veelbesproken probleem van de vrije wil. Haar bundel ‚€˜Hoezo Vrije Wil? Perspectieven op een heikele kwestie‚€™ (Lemniscaat 2011) zet de actuele discussie in een helder kader.

In het academisch jaar 2012-2013 zal Maureen Sie colleges gaan verzorgen die toegankelijk zijn voor alle studenten van de Universiteit Leiden.