socrates

LEVENSKUNST EN BURGERSCHAP
IN EEN TECHNOPOLIS

Harry Kunneman
Socrateslezing 1999

Inhoud
1. Inleiding
2. Leven in een technopool
3. Drie problemen
4 Cognitieve en narratieve leerprocessen
5. De eigenheid van humanistische organisaties
6 Levenskunst en burgerschap
7. Samenwerking, digitalisering en innovatie

1. Inleiding

De humanistische beweging in ons land bevindt zich op een beslissend punt in haar ontwikkeling. Sinds het Humanistisch verbond en Humanitas vlak na de Tweede Wereldoorlog als gescheiden organisaties van start gingen, zijn zowel de organisatorische structuur van de humanistische beweging als haar levensbeschouwelijke kader in grote lijnen onveranderd gebleven. Er zijn de afgelopen vijftig jaar weliswaar een flink aantal gebieden bijgekomen waarop humanistische organisaties actief zijn en er zijn een groot aantal nieuwe ideeŽn naar voren gebracht, maar de beweging als geheel is qua structuur en perspectief niet echt veranderd. Op de drempel van de eenentwintigste eeuw kondigt zich echter een veranderingsproces aan dat veelbelovende aanknopingspunten lijkt te bieden voor een revitalisering van de humanistische beweging en voor een veel bredere erkenning van haar maatschappelijke en culturele betekenis. Dit veranderingsproces heeft twee zwaartepunten. In de eerste plaats het streven om de extreme organisatorische verkokering die de humanistische beweging lange tijd gekenmerkt heeft te doorbreken en nieuwe, intensieve vormen van samenwerking te ontwikkelen. In de tweede plaats het streven om humanisme niet langer uitsluitend of primair als omvattend levensbeschouwelijk kader te profileren maar vooral ook vorm te geven en uit te dragen vanuit het brede scala aan praktische activiteiten dat door humanistische organisaties ontplooid wordt en in directe relatie tot de contextspecifieke maatschappelijke en persoonlijke vragen die daar aan de orde zijn. Het is mijns inziens van groot belang dat deze verschuivingen met kracht doorgezet worden. Niet alleen omdat ze op zich genomen noodzakelijk zijn, maar ook omdat ze de basis vormen voor een derde verschuiving die mijns inziens plaats zou moeten vinden, namelijk het openleggen van nieuwe werkterreinen en het ontwikkelen van nieuwe beddingen voor reflexieve leerprocessen in directe relatie tot de zingevingsvragen van de postmoderne cultuur.

Om de noodzaak en de betekenis van deze drie verschuivingen te verhelderen, begin ik met een globale schets van enkele structurele ontwikkelingen die verantwoordelijk zijn voor de veranderde omgeving waarin de humanistische beweging de komende decennia haar plaats en mogelijkheden opnieuw zal moeten bepalen. De belangrijkste daarvan komen voort uit de techno-culturele transformaties die de afgelopen decennia op wereldschaal plaats hebben gevonden, met name in de verst ontwikkelde landen, en uit de voortdurende versnelling van technische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen die daarmee gepaard gaat. De techno-culturele transformaties waar het mij om gaat gaan in de eerste plaats terug op de golf van technisch-wetenschappelijke vernieuwingen die zich over een breed gebied en met toenemende snelheid en urgentie aan ons opdringen, variŽrend van micro-elektronica, informatica, en telecommunicatie tot genetische modificatietechnieken, bio-elektronica, nieuwe materialen en nieuwe energiebronnen. In de tweede plaats hangen deze transformaties samen met het ontstaan van een globale economie, een hecht geÔntegreerd economisch wereldsysteem, waarbinnen ontwikkelingen op nationaal en regionaal niveau rechtstreeks verbonden raken met globale ontwikkelingen en verschuivingen binnen de mondiale economie. Als symbool voor deze verschuivingen gebruik ik het begrip 'technopool', in aansluiting bij een invloedrijk theoreticus van de mondiale netwerkmaatschappij, Manuel Castells. Wanneer de huidige ontwikkelingen in ons land zich onveranderd doorzetten, dan zal Nederland zich naar alle waarschijnlijkheid de komende decennia tot een grote technopool ontwikkelen. De toekomst van de humanistische beweging zal in mijn ogen grotendeels afhangen van de manier waarop wij ons tot deze ontwikkeling en de gevolgen daarvan zullen verhouden. Wanneer de humanistische beweging er niet in slaagt om daar adequaat op in te haken, dan zullen de levensbeschouwelijk geprofileerde onderdelen van de beweging de komende decennia waarschijnlijk een zachte dood sterven en zullen de praktisch georiŽnteerde onderdelen van de beweging hun humanistische identiteit steeds verder verliezen en als neutrale, meer of minder succesvolle, zelfstandige organisaties verder gaan. Wanneer wij er echter in zouden slagen om een adequate, actieve verhouding tot de dynamiek van de techno-maatschappij te ontwikkelen, door het versterken en uitbreiden van de hoopgevende initiatieven die reeds in die richting ondernomen worden, dan vormt een nieuwe bloei van de humanistische beweging in de komende decennia in mijn ogen een reŽle mogelijkheid.

Om dat te verhelderen ga ik eerst wat dieper in op het begrip technopool, om vervolgens te schetsen hoe deze metafoor kan helpen om een steekhoudende visie op de toekomst van de humanistische beweging te ontwikkelen.

2. Leven in een technopool

inhoud

Naar analogie van het begrip 'metropool' heeft Castells het begrip 'technopool' ingevoerd ter aanduiding van de nieuwe centra van technologische vernieuwing die de afgelopen decennia overal ter wereld in snel tempo uit de grond zijn gerezen. Het klassieke model voor deze centra van technologische vernieuwing is het roemruchte Silicon Valley in CaliforniŽ, waar vanaf de jaren zeventig een groot deel van de belangrijkste technologische vernieuwingen op het gebied van computer- en informatietechnologie zijn voorbereid en waar volgens sommige economen ook de bakermat te vinden valt voor de verbazingwekkende productiviteitsgroei en de voortdurende toename van economische rijkdom die de 'nieuwe economie' kenmerkt. Silicon Valley verschaft het model voor andere bekende technopolen, zoals Bostons Highway 128, het Science Park van de University of Cambridge, Sophia-Antipolis bij Nice aan de Cote d'azur, 'Municaon Valley' in het gbeid rond MŁnchen, Tsukuba en Kansai in Japan, Taedok in Zuid-Korea en Hsinchu in Taiwan. Daarom schets ik enkele centrale kenmerken van de ontwikkeling van Silicon Valley tot een technopool, om vervolgens te laten zien dat belangrijke kenmerken van deze technopool steeds meer van kracht worden voor de techno-samenleving in haar geheel.

Het ontstaan van Silicon Valley als technopool reikt terug naar het begin van de jaren vijftig, naar Fredrick Terman, zoon van een professor in de psychologie aan de Universiteit van Stanford in Palo Alto in CaliforniŽ, die Stanford en Boston een opleiding in chemie en 'electrical engineering' volgde, maar na afloop daarvan terugging naar Palo Alto omdat het klimaat daar beter was voor zijn gezondheid. In de jaren vijftig werd hij vice-president van Stanford University en kwam daarmee in een ideale positie om het project uit te voeren waarin hij hartstochtelijk geloofde, namelijk het tot stand brengen van hechte verbindingen tussen de universiteit en de industrie. Daartoe stichtte hij op land van de universiteit het Stanford Industrial Park, waar geselecteerde bedrijven en bedrijfjes met name op het gebied van de elektronica tegen lage tarieven konden bouwen en in direct contact met de universiteit aan vernieuwingen konden werken. Die ontwikkeling kwam in een stroomversnelling toen halverwege de jaren vijftig William Shockley, de Nobel-prijs winnaar en uitvinder van de transistor, een nieuw bedrijf begon, Shockley Semiconductors Laboratory, in Mountain View vlakbij Palo Alto, mede omdat zijn bejaarde moeder daar woonde,. Samen met acht persoonlijk geselecteerde briljante jonge ingenieurs werkte hij daar op het gebied van de transistor technologie, tot ze na een paar jaar alle acht ruzie met hem kregen en een nieuw bedrijf begonnen, Fairchild Semiconductors. Hier vonden de belangrijkste vernieuwingen plaats die de IT-revolutie op gang hielpen, met name de uitvinding van het geÔntegreerde circuit en de methode voor het industrieel produceren van IC's. Ook Fairchild kon zijn leidende figuren echter niet lang bij elkaar houden. Acht jaar na de oprichting van Fairchild waren al tien nieuwe elektronica-bedrijfjes opgericht door ex-Fairchild ingenieurs, waaronder Intel en Amelco, die zich allemaal in de buurt van het moederbedrijf in Silicon Valley vestigden. Dit spin-off proces zette zich de jaren daarna door met als gevolg dat 40 van de 45 nieuwe bedrijven die tussen 1959 en 1976 in Amerika ontstonden op het gebied van halfgeleiders in Silicon Valley gevestigd waren. Die ontwikkeling werd in hoge mate bevorderd doordat het Amerikaanse ministerie van defensie grote bedragen investeerde in de ontwikkeling van deze nieuwe technologie, met name met het oog op haar ruimtevaart-programma. Die invloed betekende niet alleen dat de research-and-development activiteiten van de betrokken bedrijfjes flink gesubsidieerd werden. Het ministerie van defensie bevorderde bovendien een snelle diffusie van de resultaten van dat onderzoek, omdat het eiste dat alle door hen gefinancierde ontdekkingen die niet als militair geheim geclassificeerd werden, openbaar werden gemaakt. Die eis viel in vruchtbare aarde, omdat er hoe dan ook sprake was van een grote mate van uitwisseling en diffusie, doordat veel van de betrokken techneuten annex ondernemers frequent van baan wisselden, nieuwe bedrijfjes startten en vriendjes weglokten bij de concurrentie en zo een atmosfeer creŽerden waarin vernieuwingen nauwelijks af te schermen, laat staan te monopoliseren waren, en de beste manier om succes te boeken was om voorop te lopen in de permanente stroom van innovaties. Bovendien kwam er steeds meer 'venture capital' beschikbaar, vooral doordat er enorm veel geld werd verdiend en een flink deel ervan door de betrokkenen opnieuw werd geÔnvesteerd in de vele risicovolle maar veelbelovende onderneminkjes die voortdurend werden opgericht.

In het midden van de jaren zeventig was zodoende een innovatief milieu ontstaan waarbinnen een uitvinding die elders was gedaan in korte tijd een explosieve groei op gang kon brengen, namelijk de verdere ontwikkeling en commercialisering van de personal computer. Grote bedrijven zagen toen nauwelijks brood in de PC, maar in Silicon Valley functioneerde een informeel netwerk van jonge elektronische ingenieurs en computer liefhebbers die in de personal computer van Ed Roberts een mogelijkheid zagen om computer power te democratiseren. En dat hebben ze gedaan, in het bijzonder Bill Gates, de later directeur van Microsoft en Steve Wozniak die later samen met Steve Jobs Apple Computers op zou richten.

Daarmee was de interne dynamiek van Silicon Valley als technopolis voor lange tijd verzekerd Zelfs toen de onstuimige groei van bedrijven die zich direct of indirect op de verdere ontwikkeling en de productie van de PC richtten halverwege de jaren stokte, met name ten gevolge van de Japanse concurrentie, zelfs toen bleven de innovatie-netwerken van Silicon Valley als een magneet werken op mensen, informatie en kapitaal van over de hele wereld, en kon Silicon Valley zijn positie als toonaangevend ontwikkelingscentrum op het gebied van de micro-elektronica grotendeels behouden.

Volgens Castells was de specifieke cultuur die in Silicon Valley was ontstaan mede verantwoordelijk voor de oriŽntatie op voortdurende innovatie en het daarop gestoelde succes van technopool. Centraal in die cultuur staat in de eerste plaats hard en enthousiast werken. Uit onderzoek onder professionals aldaar kwam naar voren dat hun arbeidssatisfactie toenam, hoe langer en harder er gewerkt werd. In de tweede plaats wordt de cultuur van Silicon Valley gekenmerkt door een zeer positieve instelling ten opzichte van ondernemen, ten aanzien van het voortdurend ontwikkelen van nieuwe commerciŽle iniatieven en het starten van nieuwe bedrijven en bedrijfjes. In samenhang daarmee wordt de cultuur van Silicon Valley in de derde plaats gekenmerkt door zeer harde concurrentie en de bijbehorende strategische omgangsvormen. Winnen, de beste zijn, aan kop liggen en de concurrentie voortdurend voor blijven zijn dominante waarden. Daarmee is in de vierde plaats een extreem individualisme verbonden. Veel van de jonge professionals en ondernemers zijn van elders afkomstig en leven alleen, of bewegen zich van de ene relatie naar de andere, en ieder voor zich gelooft dat hij of zij het in zijn eentje helemaal kan en zal maken. Ook al geldt dat lang niet voor iedereen, toch zijn er voortdurend voldoende nieuwe succes-stories in omloop en vertoont de streek in zijn geheel zo'n hoge levensstandaard dat bijna iedereen kan geloven in de mogelijkheid van groot persoonlijk succes en toekomstige rijkdom. De oriŽntatie op innovatie, competitie en individueel succes die volgens Castells kenmerkend is voor de cultuur van Silicon Valley, vraagt ook een hoge prijs. Niet alleen in de vorm van een sociale blikvernauwing, ten gevolge waarvan alleen de winnaars er toe doen en iedereen die niet mee kan komen als een loser en een tweederangs burger wordt beschouwd. Maar ook in de vorm van een verschijnsel dat plaatselijk bekend staat als technostress. Daaronder vallen zowel de voortdurende druk om op je tenen te moeten staan als daarvan afgeleide problemen, zoals overmatig drank- en drugsgebruik, een hoog echtscheidings- percentage en frequente emotionele problemen bij de kinderen van de betrokkenen. Daar hangen tenslotte twee kenmerken mee samen die beschouwd kunnen worden als een vorm van compensatie voor de technostress. Enerzijds de bewuste ontwikkeling van ondersteunende bedrijfsculturen, gekenmerkt door informele omgangsvormen, collegiale steun flexibele werktijden en allerlei bedrijfsgebonden recreatieve activiteiten. Anderzijds een gedragspatroon dat Castells treffend aanduidt als 'compenserende consumptie'. Het Protestantse ethos en de daarvoor kenmerkende combinatie van hard werken en grote spaarzaamheid die volgens Max Webers klassieke analyse bepalend was voor de ontwikkeling van kapitalistische samenlevingen, is in de technopool vervangen door een uitbundige consumptieve levensstijl in het teken van de onmiddellijke bevrediging van behoeften, het voortdurend op zoek zijn naar nieuwe consumptieve mogelijkheden en het tegelijkertijd opvallend en nonchalant ten toon spreiden van de eigen rijkdom.

In Silicon Valley ontstonden langs deze lijnen in de jaren zeventig nieuwe, complexe en zeer dynamische netwerken waarbinnen ingenieurs, managers en ondernemers binnen een beperkt geografisch gebied een zeer intensieve interactie aangingen en een milieu creeerden waarin op basis van voortdurende diffusie van nieuwe ideeen en werkwijzen en gesteund door een cultuur waarin hard werken, concurreren, ondernemen en individueel succes centraal stonden, een proces van permanente, zichzelf continuerende technologische innovatie mogelijk werd.

Het punt waar het mij om gaat is vooral dat deze kenmerken van Silicon valley niet alleen karakteristiek zijn voor veel van de andere technopolen die sindsdien ontstaan zijn, maar ook in toenemende mate bepalend worden voor de maatschappij waarin wij leven in haar geheel. Daarmee impliceer ik niet dat het perspectief dat Castells biedt op de technomaatschappij een volledig adequaat beeld daarvan biedt. Zoals zal blijken is zijn analyse op essentiŽle punten onvolledig. Het perspectief dat hij schetst maakt het mogelijk om bepaalde fundamentele ontwikkelingen uit te vergroten en de mogelijke betekenis daarvan nauwkeurig te onderzoeken. Dat wil ik aan de hand van vier kenmerken van de techno-maatschappij verhelderen.

Het eerste kenmerk betreft de belangrijkste grondstof van de techno-maatschappij. Net zoals energie de belangrijkste grondstof vormde van de negentiende-eeuwse industriele revolutie, gesymboliseerd door de stoommachine en door rokende fabrieksschoorstenen, zo vormen kennis en informatie de belangrijkste grondstof van de technologische revolutie die de laatste decennia van de twintigste eeuw heeft plaatsgevonden. Het begrip informatie moet daarbij in brede zin begrepen worden. Het omvat niet alleen informatietechnologie in engere zin, op gebieden als dataverwerking, computernetwerken, robotisering, nieuwe communicatie-technologieŽn en alle daarmee samenhangende ontwikkelingen op het gebied van de massamedia, maar ook de ontsluiting en manipulatie van genetische codes en de zeer ingrijpende veranderingen die daarmee in zicht komen op gebieden als voedselproductie, medicijnontwikkeling en de modificatie van het genetisch materiaal van mensen. In de kennis- en informatiemaatschappij, of kortweg de techno-maatschappij, zijn zowel de militaire macht van naties als de economische voorspoed van landen en regio's volgens Castells in toenemende mate afhankelijk van de vraag welke positie zij innemen bij de productie en implementatie van nieuwe kennis en nieuwe informatietechnologie: horen zij bij de dynamische, zelfstandig innoverende en uitbundig consumerende kopgroep, rijden ze op afstand mee in de race of spelen ze nauwelijks een rol en nemen ze een volkomen afhankelijke positie in binnen de netwerken en stromen van de mondiale informatiesamenleving?

Daarmee is een tweede belangrijk kenmerk aangeduid van het maatschappijtype dat in het verlengde van de recente technologische ontwikkelingen aan het ontstaan is, namelijk de centrale positie die netwerken daarbinnen innemen. De centrale bron van rijkdom en macht in de techno-maatschappij is innovatie. Die is gesitueerd in en afhankelijk van netwerken. Niet alleen het type netwerk waarvan het Internet het nieuwe, alom aanbeden symbool vormt, maar vooral ook netwerken van organisaties en organisaties als netwerken. De centraal geleide, bureaucratisch opgebouwde naar binnen gekeerde, aanbodsgerichte organisatie en het bijbehorende technisch-instrumentele rationaliteitstype, maken volgens Castells in snel tempo plaats voor zich in vele richtingen vertakkende netwerken, waarbinnen hierarchie, controle, stabiliteit en voorspelbaarheid vervangen zijn door uitwisseling, zelfsturing, innovatie en emergentie op basis van flexibele, betaalbare, steeds krachtiger informatie- en communicatie-technologieŽn.

Een derde belangrijk kenmerk van de techno-maatschappij hangt daar direct mee samen, namelijk de spanningsverhouding tussen globalisering en individualisering. De nieuwe economische interdependenties en de machtsverhoudingen die via deze netwerken gevestigd worden, brengen aan de ene kant met zich mee dat locale en globale ontwikkelingen hecht met elkaar verstrengeld raken, zowel op het niveau van kapitaal- arbeid- en goederenstromen als op het niveau van de beeld- en geluidsstromen van de nieuwe massamedia. Aan de andere kant gaat deze globalisering van uiteenlopende, zich steeds sneller bewegende stromen gepaard met nieuwe vormen van individualisering, zowel op het niveau van marketing-strategieŽn en commercieel aanbod, als op het niveau van persoonlijke verhoudingen. Mede tengevolge van de vrouwenemancipatie zijn het hiŽrarchisch gestructureerde, patriarchale gezin en de bijbehorende gemeenschaps-gerichte normen en waarden steeds verder afgebrokkeld en raakt de identiteit van de betrokken individuen in toenemende mate verstrengeld met de positie die zij innemen binnen de verschillende netwerken waarvan zij deel uitmaken, of waarvan zij uitgesloten worden. De permanente innovatie die kenmerkend is voor technopolen en voor de techno-maatschappij in haar geheel is mede afhankelijk van een permanente dynamiek op sociaal, cultureel en persoonlijk niveau. Dat vraagt van individuen onder meer het vermogen om zich in veel verschillende netwerken tegelijk te bewegen, steeds weer nieuwe relaties aan te gaan en zich voortdurend nieuwe kennis en nieuwe perspectieven eigen te maken, zonder dat daarvoor vastliggende codes of maatgevende voorbeelden voorhanden zijn. Arnold Cornelis spreekt hier van de noodzaak tot 'communicatieve zelfsturing', waarbij het begrip communicatie in een kenmerkende dubbele betekenis wordt gebruikt en soepel heen en weer wordt geswitcht tussen twee polen: enerzijds de Habermassiaanse betekenis van het open, argumentatieve gesprek; anderzijds de strategische betekenis van het begrip communicatie zoals dat figureert in het taalspel van persvoorlichters, communicatiedeskundigen en marketingspecialisten, dat wil zeggen: communicatie als het effectief en met zo min mogelijk wrijving opdringen van de eigen boodschap aan anderen.

Dat brengt me bij een vierde bijzonder belangrijk kenmerk van de techno-maatschappij, dat door Castells slechts zijdelings aangeroerd wordt, maar voor de toekomst van de humanistische beweging zoals zal blijken bijzonder belangrijk is. Het gaat hier om het ontstaan van een nieuwe categorie maatschappelijke en culturele problemen in de techno-maatschappij, naast en onder de problemen waarop de grote politieke ideologieŽn van de moderne tijd en de daaraan complementaire levensbeschouwingen een antwoord probeerden te bieden. Grofweg gesproken was het centrale probleem waarop de belangrijkste politieke ideologieŽn van de moderne tijd - liberalisme en socialisme - een antwoord probeerde te bieden de productie van rijkdom op basis van politieke vrijheid en sociale rechtvaardigheid. De twee alternatieven voor liberalisme en socialisme, namelijk communisme en het fascisme hebben beide gefaald omdat ze voor dat probleem geen oplossing konden creŽren het fascisme omdat het geen rechtvaardigheid wist te het communisme omdat het onvoldoende vrijheid toe kon staan. Liberalisme en socialisme zijn er via een aantal pijnlijke maar uiteindelijk ook productieve conflicten in geslaagd voor beide problemen een min of meer werkbare oplossing te ontwikkelen in de vorm van de sociaal-democratisch ingebedde markteconomie. Willekeurige machtsuitoefening en onbeperkte economische uitbuiting zijn daarbinnen min of meer aan banden gelegd, met name op basis van de voortdurend in het openbaar uitgevochten politieke tegenstellingen en meningsverschillen rond vrijheid en rond rechtvaardigheid, die de culturele infrastructuur veilig stellen waarbinnen permanente technologische innovatie mogelijk is en de constante toename van rijkdom gerealiseerd kan worden die de belangrijkste legitimatiebron vormt voor de sociaal-democratisch ingebedde markteconomie.

De techno-maatschappij die langs deze lijnen aan het einde van de twintigste eeuw ontstaan is, wordt door velen beschouwd als een nieuwe fase in de ontwikkeling van de moderne samenleving, waarbinnen bepaalde kenmerken van moderne markteconomieŽn zijn uitvergroot en volledig dominant zijn geworden, met name de innovatieve dynamiek waarvoor de technopolen model staan en de daarmee verbonden compenserende consumptie van autonome, op zelfontplooiing gerichte individuen. Maar er zijn ook goede redenen om de techno-maatschappij als een nieuw maatschappijtype te beschouwen, waarbinnen een andere, postmoderne problematiek centraal staat. Een problematiek die de moderne vragen rond vrijheid en rechtvaardigheid niet vervangt, maar daar om zo te zeggen bovenop komt, zodat de moderne antwoorden op deze vragen in een nieuwe context komen te staan en tegen een andere horizon aan de orde komen, niet alleen de horizon van rijkdom, vrijheid en rechtvaardigheid maar ook van uitsluiting, duurzaamheid en zingeving.

3. Drie problemen

inhoud

De postmoderne problematiek waar ik op doel is even eenvoudig te omschrijven als moeilijk te analyseren. Hij spruit voort uit het feit dat de interne dynamiek van de techno-maatschappij een nieuwe categorie bijzonder dringende problemen oproept, die onoplosbaar zijn vanuit de logica van de permanente technologische versnelling die de techno-maatschappij domineert, terwijl de praktische omgang met die problemen tegelijkertijd in hoge mate door de logica van de versnelling wordt bepaald en slechts in relatie daartoe concreet gestalte kan krijgen. De problemen waar het hier om gaat cirkelen als ik het goed zie om drie centrale thema's, namelijk uitsluiting, duurzaamheid en zingeving.

De eerste categorie betreft de nieuwe vormen van onrecht en uitsluiting en de nieuwe sociale tegenstellingen die op mondiaal, nationaal en lokaal niveau aan het ontstaan zijn. In de negentiende en het grootste deel van de twintigste eeuw speelden de landen en de individuen die het slachtoffer waren van economische uitbuiting in ieder geval nog een rol als leveranciers van goedkope grondstoffen en van ongeschoolde arbeidskracht. Zij vormden anders gezegd gewild materiaal voor uitbuiting en exploitatie. In de mate waarin kennis en informatie zich echter ontwikkelen tot de belangrijkste grondstof voor de interne dynamiek van het economische wereldsysteem, neemt het belang van ruwe grondstoffen tendentieel af en wordt ongeschoolde arbeidskracht grotendeels onbruikbaar. Waar met andere woorden gedurende de afgelopen eeuwen een groot deel van de maatschappelijke conflicten bepaald werd door de strijd om de economische uitbuiting van arbeiders en de niets ontziende exploitatie van (voormalige) koloniŽn - door combinaties van kapitalisme en imperiale macht - daar ondergaat de vraag naar rechtvaardige maatschappelijke verhoudingen in onze tijd een radicale verschuiving. Naast uitbuiting wordt uitsluiting het centrale probleem en wel op twee niveau's: enerzijds de uitsluiting van personen en groepen uit de netwerken en de dynamiek van de techno-maatschappij, anderzijds de uitsluiting van hele landen en nationale economieŽn.

Hoewel de techno-maatschappij nog steeds gekenmerkt wordt door aanzienlijke sociale ongelijkheid en door een onrechtvaardige verdeling van rijkdom, heeft zich daar bovenop een hele nieuwe problematiek ontwikkeld, namelijk de uitsluiting van grote aantallen personen en van groepen die irrelevant zijn voor de versnelling, die geen enkele rol spelen in de stromen van kennis en informatie en daarom afglijden naar de periferie van de netwerken. Daar komen ze niet om van de honger, maar zijn ze wel nutteloos, overbodig, irrelevant, omdat ze niet in staat zijn te functioneren als knooppunt van veelvoudige relaties, als kruispunt van kennis- en informatiestromen en als aanjager van de bijbehorende consumptieve dynamiek. Het gaat hier om een bonte verzameling van personen en groepen, variŽrend van dak- en thuislozen tot demente bejaarden en van laaggeschoolde marokkaanse jongeren tot ex-psychiatrische patiŽnten, die in al hun verscheidenheid ťťn kenmerk delen: ze hebben weinig of niets te bieden dat als grondstof kan dienen voor de voortgaande versnelling van de techno-maatschappij en belanden daarom in de marges van de netwerken en aan de randen van de stromen die deze versnelling mogelijk maken. Datzelfde geldt ook voor al die landen en nationale economieŽn die alleen maar ruwe grondstoffen en ongeschoolde arbeidskrachten bij te dragen hebben aan de wereldeconomie. Hun olie en hun gas worden nog afgenomen, maar verder komen ze alleen in beeld als ze door een aardbeving of door de zoveelste hongersnood worden getroffen, of als er verse etnische gruwelen te melden zijn Uitsluiting belichaamt een ander probleem dan uitbuiting, omdat de uitgesloten het zelfs niet waard geacht worden om uitgebuit te worden. Op zich is een dergelijke vorm van uitsluiting geen nieuw probleem, omdat uitsluiting en marginalisering oeroude fenomenen belichamen. Bovendien blijft het noodzakelijk en tot op zekere hoogte mogelijk om hedendaagse vormen van uitsluiting via moderne, sociaal-democratische strategieŽn van zijn scherpste kanten te ontdoen, namelijk via het uitbreiden van de netwerken via het insluiten van de uitgeslotenen. Maar tegelijkertijd wordt in onze cultuur geleidelijk aan zichtbaar dat die insluiting altijd ambivalent zal blijven. Niet alleen omdat die insluiting voor de betrokkenen hoogstens een tweede- of derderangs status op zal leveren, maar vooral ook omdat het streven de uitgeslotenen in te sluiten voorbij dreigt te gaan aan de eigen waarde en betekenis van datgene wat de gemarginaliseerden vertegenwoordigen. Wanneer 'werk,werk,werk' bijvoorbeeld het voornaamste antwoord is van de overheid op problemen van maatschappelijke achterstand en uitsluiting, dan wordt daar daarmee niet alleen een oplossing geboden maar ook een probleem verstrekt. Hetzelfde geldt voor het versneld weer terug in het arbeidsproces brengen van mensen die door werkdruk psychisch overbelast zijn geraakt. Typisch moderne sociaal-democratische regel- en beheersvragen raken hier met andere woorden verstrengeld met inhoudelijke vragen over de kwaliteit van ons leven, met zingevingsvragen anders gezegd die zich onttrekken aan de logica van de versnelling.

Datzelfde geldt in nog sterkere mate voor een tweede categorie problemen die in de techno-maatschappij tegelijkertijd acuut worden en vanuit de logica van de versnelling uiteindelijk onoplosbaar lijken te zijn, namelijk de kwetsbaarheid van ons natuurlijk leefmilieu en van de onvoorstelbare rijke, maar eindige hulpbronnen die dat biedt. Ik hoef de groene litanie hier niet te herhalen om de ernst en de omvang van de problemen waar het om gaat te onderstrepen. De kern van de milieuproblematiek betreft mijns inziens het feit dat binnen de techno-maatschappij slechts die mogelijke oplossingen daarvan serieus worden beproefd, die de versnelling onaangetast laten of daar zelfs een bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld in de vorm van genetisch gemodificeerde graansoorten die zodanig resistent zijn tegen landbouwgiffen dat daar meer per hectare van kan worden toegepast. Ook ten aanzien van deze ontzagwekkende en uiterst verontrustende problematiek, valt niet uit te sluiten dat de interne dynamiek van de techno-polen op lange termijn via radicale technologische vernieuwingen een min of meer werkbare oplossing zou kunnen genereren, ook al is dat niet erg waarschijnlijk. Een dergelijke moderne omgang met de milieuproblematiek impliceert echter naar alle waarschijnlijkheid een steeds verdergaande verstedelijking en een onherstelbare beschadiging en verminking van het aanzicht van onze planeet. Ook hier raken moderne beheersvragen en technologische oplossingsstrategieŽn dus aan inhoudelijke vragen over het soort leven dat we zouden willen leiden, raken zij verstrengeld met zingevingsvragen waarop verdergaande modernisering geen antwoord biedt.

Maar de permanente versnelling die de techno-maatschappij kenmerkt leidt nog tot een derde categorie van problemen. Deze problematiek lijkt zich radicaal en onherroepelijk aan de logica van de versnelling en de technologische vernieuwing te onttrekken, ook al wordt onze omgang met die problemen in toenemende mate door die versnelling bepaald. Het gaat hier om een bonte familie van problemen en dilemma's die vandaag de dag doorgaans als zingevingsvragen worden aangeduid. Die vertonen zoals betoogd belangrijke raakvlakken met vragen rond uitsluiting en duurzaamheid, maar hebben vooral betrekking op existentiŽle vragen, op allen vragen en dilemma's die met het menselijk bestaan als zodanig verbonden zijn. Daaronder vallen niet alleen vragen rondom ziekte, lijden en dood, maar ook alle vragen rond liefde, trouw en zorg in de relaties tussen ouders en kinderen en in de verhoudingen tussen levenspartners, respectievelijk het geweld, de ontrouw en de onverschilligheid die maar al te vaak voor die relaties kenmerkend zijn. De bestaansknopen die men in dit domein te ontwarren krijgt en de manier waarop men daarmee om weet te gaan, bepalen in hoge mate het lukken of mislukken van het eigen leven, de mogelijkheid om in eigen ogen en in die van anderen een min of meer authentiek bestaan te leiden. Een bestaan dat een zekere diepgang kent en je daarom de ruimte biedt om aan het einde daarvan min of meer in vrede dood te gaan. Of juist een bestaan waarvan de wederwaardigheden je ertoe brengen om eenzaam dood te gaan, teleurgesteld over alles wat je gemist hebt en verbitterd over wat je aangedaan is.

De vragen waar het hier om gaat kunnen misschien aangeduid worden als 'trage vragen' omdat zij in meerdere opzichten het tegendeel vormen van de versnelling die de technopolen kenmerkt. In de eerste plaats komen deze trage vragen niet bij tientallen tegelijk en in hoog tempo op ons af, zoals kenmerkend is voor de vragen en problemen op bijna alle werkplekken in de techno-maatschappij, maar dienen zij zich langzaam, zij het onontkoombaar aan. Het duidelijkste voorbeeld daarvan is de confrontatie met onze sterfelijkheid, die tijdens onze jeugdjaren met gemak en onbekommerd op afstand gehouden kan worden, maar die zich vroeger of later hoe dan ook opdringt. Maar ook de emotionele ambivalenties die in veel gevallen de relaties tussen ouders en kinderen en tussen partners kenmerken openbaren zich doorgaans slechts langzaam en tonen zich pas in de loop der jaren in hun volle omvang en complexiteit. In de tweede plaats kan hier van trage vragen gesproken worden, omdat zij in veel gevallen verbonden zijn met scripts, of scenario's die historisch min of meer onveranderlijk lijken en zodoende naast en onder de versnelling van de technopolen een eigen realiteit blijven belichamen die niet of nauwelijks door die versnelling wordt beroerd. Daarbij kan niet alleen gedacht worden aan het basale psychische drama dat Freud onder de naam van het Oedipusconflict geanalyseerd heeft en aan alle eigentijds variaties en amendementen die daarop ontwikkeld zijn, onder meer van feministische zijde. Bovendien kan hier gedacht worden aan de basale emotionele transacties die de onderlinge omgang tussen mensen in hoge mate maar in veel gevallen onbewust bepalen. Volgens de psychiater Willem van Tilburg verdichten die transacties zich makkelijk tot rolpatronen en stereotypen, zoals 'ouder-kind', 'overwinnaar-verliezer' of 'beul-slachtoffer', die via overdracht en tegenoverdracht de onderlinge omgang in hoge mate kunnen structureren zonder dat de betrokkenen zich dat duidelijk bewust zijn. Gegeven de centrale rol die concurrentie en de druk om te winnen binnen de techno-maatschappij spelen, lijkt het mij van groot belang om de invloed en de kenmerkende traagheid van dergelijke patronen en de ermee verbonden vragen duidelijk onder ogen te zien. Dat geldt temeer in het licht van een derde belangrijk kenmerk van trage vragen. In veel gevallen zijn die wel als probleem voelbaar - doorgaans in de vorm van meer of minder pijnlijke symptomen, zoals 'techno-stress', alcoholproblemen of emotionele verwaarlozing - maar kost het tegelijkertijd bijzonder veel moeite om ze helder te benoemen, laat staan om oplossingen te vinden voor de problemen die achter die vragen schuil gaan. Trage vragen zijn anders gezegd vaak ook ondoorzichtige vragen. Waar het wiskundige algoritme, de razendsnelle digitale verwerking van informatie en de steeds verdergaande beheersing van krachten en processen op macro- en micro-niveau model staan voor de leerprocessen die in de technopolen plaats vinden, daar staan de droom en de fantasie, het spel en de humor en natuurlijk het verhaal en de symboliek model voor de omgang met de trage en ondoorzichtige vragen die uiteindelijk verworteld zijn in onze lichamelijkheid. In de omstandigheid dat wij sociale, geseksueerde, agressieve, zeer emotionele sterfelijke dieren zijn die niet aan een vastliggend gedragsrepertoire gebonden zijn maar zijn opgenomen in een zich versnellend historisch proces waarvan we de zin onderweg nog moeten, en gelukkig ook mogen uitvinden.

4 Cognitieve en narratieve leerprocessen

inhoud

Hiermee zijn we eindelijk aangeland bij de kern van de zingevingsproblematiek in de postmoderne samenleving en daarmee ook bij de koersverandering waar de humanistische beweging mijns inziens voor staat. Hierboven heb ik gesteld dat de interne dynamiek van de techno-maatschappij een nieuwe categorie bijzonder dringende vragen oproept, die onoplosbaar zijn vanuit de logica van de permanente technologische versnelling die de techno-maatschappij domineert, terwijl de praktische omgang met die vragen tegelijkertijd in hoge mate door de logica van de versnelling wordt bepaald en slechts in relatie daartoe concreet gestalte kan krijgen. Deze karakteristiek van de postmoderne situatie kan nu nader gepreciseerd worden door te onderscheiden tussen twee soorten leerprocessen, namelijk cognitieve en narratieve leerprocessen. Het verschil daartussen kan verduidelijkt worden aan de hand van de verschillende ordeningskaders die eraan ten grondslag liggen. Cognitieve kaders worden gekenmerkt door de zoektocht naar structuren en programma's, de speurtocht naar fundamentele patronen binnen een werkelijkheid die in zijn geheel als contingent gedacht wordt en daarom ook beheersbaar is, omdat wij ons eigen handelen als contingente kracht in materiŽle constellaties en processen kunnen invoegen. Narratieve kaders daarentegen veronderstellen een betekenisvolle werkelijkheid. Zij worden gekenmerkt door de zoektocht naar een goed leven, naar een betekenisvol persoonlijk bestaan in het kader van rechtvaardige maatschappelijke verhoudingen. Aan de hand van dit onderscheid kan de overgang naar de postmoderne situatie geduid worden als het ontstaan van een nieuwe verhouding tussen cognitieve en narratieve leerprocessen. In de negentiende en twintigste eeuw waren cognitieve leerprocessen globaal gesproken geconcentreerd in de wetenschap en in het economische systeem en boden kerken aan de ene kant, politieke partijen en sociale bewegingen aan de andere kant de belangrijkste institutionele kaders voor narratieve leerprocessen. Kenmerkend voor moderne maatschappijen was dan het feit dat de maatschappelijke dynamiek evenzeer door cognitieve als door narratieve leerprocessen werd gedragen. In moderne maatschappijen bood het geloof in vooruitgang met name ten aanzien van de omgang met vragen rond vrijheid en rechtvaardigheid de maatschappelijke bedding voor cognitieve leerprocessen en voor de daarop gefundeerde technische vooruitgang. Volgens de beroemde definitie van Jean-Francois Lyotard begint de postmoderne situatie met het afbrokkelen van de grote verhalen van de moderne tijd. Dat afbrokkelen wordt vaak als een verlies geÔnterpreteerd en met afscheid en rouw in verband gebracht, maar het lijkt mij van groot belang om vooral de nieuwe uitdagingen en mogelijkheden voor het omgaan met trage vragen die daarmee geopend worden centraal te stellen. Kenmerkend voor de postmoderne cultuur is het feit dat cognitieve leerprocessen en de daarop gebaseerde technologische vooruitgang steeds meer verzelfstandigd raken ten opzichte van de narratieve beddingen waaraan ze in de moderne tijd gebonden waren. De versnelling zelf komt centraal te staan en heeft geen andere inzet en legitimatie meer nodig dan het steeds sneller genereren van nieuwe consumptieve en technische mogelijkheden. Daarmee is een heel andere, historisch ongekende verhouding ontstaan tussen cognitieve en narratieve leerprocessen. Omdat narratieve leerprocessen grotendeels betrekking hebben op trage vragen, komen deze leerprocessen tendentieel in de knel naarmate in de techno-maatschappij de versnelling maatschappelijk dominant wordt. Trage vragen laten zich namelijk niet goed versnellen, ook al is een groot deel van de inspanningen in de hedendaagse gezondheidszorg, het onderwijs en de organisatieleer daarop gericht. Vanuit de logica van de versnelling gezien zijn uiteindelijk slechts twee vormen van omgang met trage vragen mogelijk. Een trage vraag wordt bij voorkeur getransformeerd in een snelle vraag, een vraag die met behulp van versnellende technieken en dus met toenemende efficiency opgelost kan worden. Het gebruik van psychofarmaca bij psychische problemen vormt daar een goed voorbeeld van, of het genetisch modificeren van gewassen zodat ze bestand zijn tegen landbouwgif, of het recente voorstel van Peter Sloterdijk om het probleem van de agressie en het geweld langs eugenetische weg tot een oplossing te brengen. Voorzover een trage vraag zich niet of onvoldoende laat versnellen, treedt het tweede patroon in werking, namelijk het wegduwen daarvan, het terugduwen van de vraag in kwestie naar de leefwereld, naar het gebied van de religieuze en levensbeschouwelijke kaders en de sociale en politieke bewegingen. Maar de beddingen die deze tot voor kort boden voor de omgang met trage vragen en voor narratieve leerprocessen worden in toenemende mate irrelevant voor postmoderne individuen. Inde eerste plaats omdat ze niet of nauwelijks in verbinding staan met de versnelling; of voorzover ze zich daarmee verbinden, zoals Amerikaanse televisiedominees, ook de logica daarvan overnemen en snelle oplossingen beloven voor trage vragen, die vooral de versnelling van hun eigen banksaldo blijken te dienen. Maar er is nog een tweede reden waarom de beddingen die tot voor kort de omgang met trage vragen kanaliseerden niet meer voldoen, het feit namelijk dat die collectieve antwoorden boden op zingevingsvragen en daarmee haaks staan op de individualisering van zingevingsprocessen die zich in onze tijd steeds verder doorzet. Die individualisering betekent enerzijds een grote vooruitgang, omdat hij de bevrijding van hiŽrarchische vormen van narratieve machtsuitoefening met zich meebrengt en van de daarmee verbonden betutteling en repressie. Maar anderzijds brengt die individualisering een verstrekkend probleem en een heel nieuw uitdaging met zich mee, omdat de omgang met trage vragen en de narratieve leerprocessen die daarbij kunnen helpen, om een bijzonder sociaal milieu vragen, om veilige ruimtes waarin samen met anderen geŽxperimenteerd kan worden met nieuwe narratieve articulaties van de eigen geschiedenis en de eigen identiteit, met nieuwe mogelijkheden van onderlinge omgang en met nieuw interpretaties van oude bronnen en tradities. Hier ligt mijns inziens de centrale vraag van de postmoderne cultuur en het centrale probleem van de techno-maatschappij: hoe nieuwe sociale beddingen te creŽren voor de gemeenschappelijke omgang met zingevingsvragen, hoe nieuwe verbindingen te creŽren tussen cognitieve en narratieve leerprocessen, tussen de versnelling van de technopolen en de compenserende consumptie enerzijds en de trage vragen rond rechtvaardigheid, eindigheid en het goede leven anderzijds? Hoe kortom de technopool om te vormen tot een technopolis?

5. De eigenheid van humanistische organisaties

inhoud

Wanneer de bovenstaande, grofmazige analyse in grote lijnen houdbaar is, volgen daar de nodige consequenties uit voor de toekomst van de humanistische beweging in ons land. Om te beginnen kan namelijk vastgesteld worden dat de beeldvorming rond het humanisme in de lage landen tot voor kort gedomineerd wordt door de levensbeschouwelijke variant van het humanisme die de afgelopen vijftig jaar door het Humanistisch Verbond uitgedragen is. Dat wil zeggen humanisme als een functioneel equivalent voor de religies, als een levensbeschouwing zonder god maar met dezelfde omvattende pretenties als religieuze levensbeschouwingen, namelijk het bieden van een leer voor het hele leven, van een verzameling samenhangende en afdoende antwoorden op de trage vragen van ons bestaan. Daarmee heeft het humanisme in ons land zich, althans op het niveau van de publieke beeldvorming, gedurende lange tijd gebonden aan een zeer specifieke vormgeving van humanistische gedachtenmotieven die adequaat was in de naoorlogse situatie in ons land maar inmiddels ingrijpende transformaties behoeft, omdat het profileren van humanisme als een levensbeschouwelijk alternatief voor en dus naar het model van religieuze levensbeschouwingen, steeds minder toekomst heeft naarmate dat model zŤlf steeds meer terrein verliest. De individualisering van de levensbeschouwing betekent niet dat steeds meer mensen humanist worden, maar betekent dat steeds meer mensen helemaal nergens meer bij willen horen en zelfstandige ondernemers worden op het gebied van zingeving en levensbeschouwing. Vanuit humanistisch perspectief gezien is dat een zeer verheugende ontwikkeling, ook al impliceert hij ingrijpende transformaties van de huidige organisatorische gedaante van het Humanistisch Verbond en van zijn positie als inhoudelijk centrum van de humanistische beweging. In de netwerk-maatschappij lijkt het hele idee van een ideologisch en inhoudelijk centrum hoe dan ook uit de tijd. In plaats daarvan gaat het om vormen van samenwerking en van wederzijdse inspiratie waarin onderlinge verschillen niet genegeerd en weggepoetst worden, maar juist het uitgangspunt vormen. De beste ingang daartyoe wordt mijns inziens gevormd door het brede scala van praktisch gerichte activiteiten dat door grote humanistische organisaties als Humanitas en Hivos ontplooid wordt, maar ook door het Humanistisch Verbond zelf en door kleinere humanistische organisaties zoals de omroep Human, het Humanistisch Vormingsonderwijs, de Universiteit voor Humanistiek en de stichting Socrates. Samen bestrijken deze organisaties een aantal centrale maatschappelijke velden die in zes groepen onderverdeeld kunnen worden, namelijk maatschappelijk werk, in het bijzonder jongerenwerk en opbouwwerk, de zorg, in het bijzonder ouderenzorg en geestelijke zorg, onderwijs, in het bijzonder universitair onderwijs en vormingsonderwijs, communicatiemedia, zowel radio en televisie als tijdschriften, ontwikkelingssamenwerking inclusief de ontwikkeling van een multiculturele samenleving en tenslotte de omgang met bestaansvragen binnen de privť-sfeer, zowel in de vorm van uitvaartbegeleiding en relatievieringen als in de vorm van begeleiding bij het omgaan met bestaansknopen.

Uitgaande van dit brede scala aan praktische activiteiten, inclusief georganiseerde levensbeschouwelijke reflectie, en in directe relatie met de maatschappelijke en persoonlijke vragen die daarbinnen aan de orde zijn kan mijns inziens een nieuw elan van de humanistische beweging gestalte krijgen. Een van de belangrijkste culturele verschuivingen die de komst van de techno-maatschappij met zich mee brengt, is zoals betoogd de individualisering en institutionele marginalisering van de omgang met trage vragen. Vanuit zijn eigen logica en dynamiek heeft de technomaatschappij daarvoor maar twee patronen beschikbaar: ofwel het omvormen van trage vragen tot technische en beheersmatige vragen waarop snelle en versnelbare antwoorden mogelijk zijn, ofwel het wegduwen daarvan, het terugduwen van trage vragen naar maatschappelijke enclaves en persoonlijke marges waar zij de dynamiek van de innovatie niet in de weg staan. Mijn hele analyse draait uiteindelijk om het idee dat in die situatie de oeroude scheiding tussen het sacrale en het profane domein en de daarmee verbonden hiŽrarchische relatie tussen het heilige en verhevene enerzijds en het alledaagse anderzijds, niet langer kan functioneren om de omgang met trage vragen cultureel te verankeren en maatschappelijk in te bedden.. De centrale vraag van de postmoderne cultuur luidt zogezien hoe nieuwe maatschappelijke beddingen te ontwikkelen voor narratieve leerprocessen en voor de omgang met trage vragen binnen de kerninstituties van de technomaatschappij. Dat kan niet door die instituties binnen te stappen met een humanistische, christelijke of islamitische visie op de vragen die daar aan de orde zijn op zak, maar heeft mijns inziens uitsluitend kans van slagen vanuit de praktische activiteiten die daarbinnen aan de orde zijn en in wisselwerking met de contextspecifieke talen en de bijbehorende technologieŽn die daar domineren. De concrete activiteiten van de verschillende humanistische organisaties op het brede spectrum van de maatschappelijke velden die zij bestrijken bieden daarvoor veelbelovende aanknopingspunten. Op het niveau van die praktische activiteiten wordt namelijk contact gemaakt met de concrete vragen die aan de orde zijn in centrale maatschappelijke domeinen zoals de zorg, het onderwijs, het maatschappelijk werk, de massamedia en de omgang met bestaansvragen binnen privť-relaties. Zoals alle instituties en velden in de technomaatschappij worden ook die domeinen in toenemende mate door de logica van de versnelling beheerst. Het gaat er dus om binnen die instituties met het oog op de maatschappelijke en persoonlijke vragen die daar op het spel staan beddingen te creŽren waarbinnen nieuwe verbindingen tussen cognitieve en narratieve leerprocessen tot stand kunnen komen en ruimte ontstaat voor nieuwe manieren van omgaan met de trage vragen die daar voortdurend uit weggeduwd worden maar zich daarbinnen ook steeds opnieuw en met toenemende urgentie aandienen.

De verschuivingen die de laatste jaren binnen de humanistische beweging plaatsvinden in de richting van intensievere samenwerking en het centraal stellen van praktische activiteiten, bieden voor een dergelijk project interessante aanknopingspunten. Maar zij roepen ook de vraag op wat er bij een dergelijke koers overblijft van humanisme als gedeeld perspectief. Leidt een dergelijke koers niet tot het steeds verder vervagen van de levensbeschouwelijke identiteit van humanistische organisatie? Waarop berust hun onderlinge band? Waarin bestaat kortom de eigenheid van humanistische organisaties?

Dat zijn belangrijke vragen die een duidelijk antwoord verdienen. De koersverandering die binnen de humanistische beweging waar te nemen valt maakt een discussie over die vragen ook dringend noodzakelijk. Niet met het oog op het tot stand brengen van een nieuwe eenheid, maar op zoek naar een vruchtbare vorm van omgang met de onderlinge verschillen en naar nieuwe vormen van synergie op basis van die verschillen. Ook binnen de humanistische beweging zelf zijn nieuwe beddingen nodig voor narratieve leerprocessen en nieuwe vormen van omgang met trage vragen rond identiteit en eigenheid. Als bijdrage aan de discussie over de eigenheid van humanistische organisaties als netwerk-zonder-centrum, wil ik twee begrippen uitwerken die misschien enige tijd als wegwijzers zouden kunnen dienen bij de zoektocht waar het hier om gaat, namelijk levenskunst en burgerschap.

6 Levenskunst en burgerschap

inhoud

De individualisering van zingevingsprocessen die een belangrijk kenmerk van de technomaatschappij vormt, impliceert geenszins een algemeen verval van normen van waarden, zoals vaak wordt beweerd. Integendeel. De modernisering heeft niet alleen geleid tot de institutionalisering van technologische innovatie en tot de sociaal-democratische inbedding van de kapitalistische markteconomie. In directe samenhang daarmee heeft hij bovendien een verstrekkend moreel leerproces mogelijk gemaakt, namelijk de maatschappelijke erkenning van individualiteit en eigenheid als morele categorieŽn. Op een bijzonder breed scala van maatschappelijke velden, variŽrend van opvoeding tot seksualiteit, van man-vrouw relaties tot politieke participatie, van culturele identiteiten tot opleidingen en van beroepskeuzes tot bestaansvisies, is sinds de jaren zestig langzaam maar gestaag een nieuw moreel inzicht doorgebroken, dat ik aanduid als het recht op onafgestemdheid. Het gaat hier om een bijzonder verstrekkende, fascinerende en in sommige opzichten ook problematische verschuiving van het zwaartepunt van morele en ethische overwegingen weg van de gemeenschap en de samenleving, weg van geboden en verboden, weg van verantwoordelijkheden en plichten naar individuele mogelijkheden en behoeften, naar persoonlijke authenticiteit en naar individuele eigenheid. Ik spreek hier van het recht op onafgestemdheid omdat het morele inzicht dat voor deze verschuiving bepalend is in de kern betrekking heeft op het recht van individuen om te verschillen, om niet bij voorbaat samen te vallen met datgene wat belangrijke anderen van hen verwachten of eisen, maar in plaats daarvan de ruimte op te kunnen zoeken voor 'beperkte experimenten in zelf-exploratie' zoals Roberto Unger treffend zegt; de ruimte met andere woorden om op basis van eigen ervaringen en inzichten met vallen en opstaan uit te vinden hoe vanuit je eigen unieke mogelijkheden, achtergronden en levensloop gestalte te geven aan een goed leven.

Het lijkt mij van groot belang in te zien dat hierop ook een aanzienlijk deel van de aantrekkingskracht van de consumptiecultuur berust. Die gaat niet alleen terug op de behoefte aan compenserende consumptie, noch op alle vormen van reclame en marketing die bij die behoefte aansluiting vindt. Deze aantrekkingskracht gaat evenzeer terug op het overvloedige materiaal en de aanzienlijke ruimte die de consumptiecultuur biedt voor het verkennen van eigen verlangens en het articuleren van een eigen identiteit. Maar de individualisering valt geenszins samen met het vrijkomen van het consumptieve verlangen. Hij betreft het recht op onafgestemdheid in het algemeen, zowel op het gebied van consumptie, opleiding en beroep als ten aanzien van de omgang met trage vragen.

Deze samenhang komt treffend tot uiting in het begrip levenskunst. De wortels daarvan reiken terug naar de klassieke cultuur van het zelf, naar Aristoteles en naar de Stoa, naar renaissancedenkers als Montaigne en naar vroegmoderne denkers als Shakespeare. In de moderne tijd is de notie levenskunst vooral door Nietzsche uitgewerkt en door een van de belangrijkste wegbereiders van het postmoderne denken: Michel Foucault. In het tweede deel van zijn studie naar de geschiedenis van de seksualiteit omschrijft Foucault de levenskunst of de bestaanskunsten zoals hij zegt als volgt: "Daaronder moeten weldoordachte en bewuste praktijken worden verstaan waarmee mensen niet alleen gedragsregels voor zichzelf vaststellen maar proberen zich te veranderen, hun eigen wezen te wijzigen en van hun leven een kunstwerk te maken dat bepaalde esthetische waarden meedraagt en aan bepaalde stijlcriteria beantwoordt." Centraal in Foucaults opvatting van levenskunst staat dus de bewuste vormgeving van het eigen bestaan in het kader van specifieke praktijken op een manier die een eigen vormgeving te zien geeft en een eigen handtekening waard is: dit heb ik van mijn leven gemaakt, zo heb ik proberen te worden. Die stilering staat niet alleen in het teken van een geslaagd bestaan in de zin van een stralend leven, maar betreft nadrukkelijk ook de omgang met trage vragen, de omgang met relaties en met erotiek, met gezondheid en ziekte, met de wisselvalligheden van het lot en met de noodzaak te moeten sterven. Levenskunst heeft anders gezegd te maken met het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven, met zelfzorg, niet in antwoord op een moreel gebod maar in relatie tot de eigen onafgestemdheid en tot de uitdaging een bestaan te leiden dat het waard is om gezien en geleefd te worden.

Het lijkt mij voor zoiets als humanistische levenskunst van groot belang om de verhouding tussen de esthetische en de morele maatstaven die hierbij in het spel zijn helder voor ogen te houden. Levenskunst is mijns inziens primair aan esthetische maatstaven gebonden. Het gaat om de individuele inspanning om iets moois en waardevols van je bestaan te maken, om jezelf te willen ontwikkelen, om te durven zoeken en te willen experimenteren, om te willen leren van je ervaringen. Net zoals een scheppend kunstenaar na lang werken aan een beeld, schilderij, boek of muziekstuk, tenslotte zegt: nu is het klaar, zo is het goed, nu wil ik er niet meer aankomen, en zodoende in de omgang met het materiaal zijn eigen maatstaven volgt, of beter ontdekt, in dat creatieve proces; net zo is het de persoon zelf die steeds opnieuw haar eigen bestaan beoordeelt, die mogelijke voortzettingen daarvan overweegt en al doende op hun waarde toetst. Daarbij zijn het eigen gevoel en oordeel in relatie tot de eigen onafgestemdheid uiteindelijk doorslaggevend: ja, zů wil ik zijn, dit klopt voor mij, zo is mijn leven de moeite waard. Levenskunst onder postmoderne culturele voorwaarden staat zogezien niet alleen mijlenver af van alles wat met plicht en morele verantwoordelijkheid van doen heeft, maar ook van alle maatgevende voorbeelden, wijze lessen en verheven goeroe's die als richtinggevend voor een authentiek bestaan worden gepresenteerd. Humanistische levenskunst onder postmoderne voorwaarden is niet gericht op afstemming, maar juist op het aandurven en verkennen van de eigen onafgestemdheid, op het explorerend vormgeven van het eigen bestaan en het ontdekken en ontwikkelen van eigen kwaliteitsmaatstaven ten aanzien van datgene waar het voor jou in het leven in de kern op aankomt.

Een aldus begrepen levenskunst kan tegen de achtergrond van humanistische tradities zŤlf als een centraal ethisch principe en als een morele waarde met een universele strekking worden opgevat. Een ethisch principe in de zin van een aansporing en een opwekking: durf te leven, durf af te wijken, durf te onderzoeken waar het voor jou om gaat. Onze ervaring en onze hoop is dat je leven dan rijker en voller zal zijn, meer diepgang zal kennen, meer betekenisvol zal zijn. En een universele morele waarde in die zin dat vanuit humanistische tradities gezien de ruimte om een dergelijke persoonlijke zoektocht te kunnen ondernemen een recht van ieder individu behoort te zijn: het recht op onafgestemdheid.

Een dergelijke vorm van levenskunst of bestaansesthetiek verwijst naar een uitdaging die voor steeds meer postmoderne individuen een acute betekenis krijgen: hoe vorm te geven aan mijn eigen bestaan, hoe te streven naar een goed leven op een manier die voor mij klopt en die voor mijzelf daadwerkelijk betekenis heeft, zonder daarbij af te gaan op het gezag van autoriteiten en de verleiding van maatgevende voorbeelden? Het positief bekrachtigen van deze postmoderne individualisering, het consequent opkomen voor de culturele en maatschappelijke voorwaarden die persoonlijke zingeving kunnen bevorderen en het helpen creŽren van ruimte voor mensen om hun ervaringen daarmee te delen en samen nieuwe zoekrichtingen te overwegen en te exploreren lijken mij belangrijke inhoudelijke oriŽntatiepunten voor een hedendaags humanisme.

Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Vanaf het Helleense humanisme tot en met het negentiende-eeuwse Bildungs-denken vormt de aandacht voor levenskunst en de betrokkenheid op de ontwikkeling tot een beschaafd mens, geŽquipeerd om een goed, rijk en zinvol leven te leiden vormt een steeds terugkerend thema binnen humanistische tradities. Maar deze nadruk op individualiteit en persoonlijke ontwikkeling is binnen humanistische tradities steeds weer verbonden met een tweede thema, namelijk de universele rechten waarin de gelijkwaardigheid van alle mensen tot uitdrukking wordt gebracht en met behulp waarvan die gelijkwaardigheid beschermd wordt. Ook dit motief reikt ver terug. Het is duidelijk werkzaam in het antieke kosmopolitisme, bijvoorbeeld bij Seneca, maar wordt pas door de Verlichtingdenkers in zijn volle omvang en consequenties doordacht, met name in het werk van Kant en van hedendaagse voortzettingen daarvan. Bijvoorbeeld bij John Rawls of in de diskursethiek van JŁrgen Habermas die gericht is op het verhelderen van de grondslagen van universeel geldige, politieke en sociale mensenrechten en het belang van daarop georiŽnteerde, radicaal-democratische bewegingen onderstreept.

Bij nadere beschouwing kunnen in het begrip burgerschap twee verschillende betekeniscomponenten aangewezen worden. Het begrip heeft in de eerste plaats een juridische, en politiek-theoretische betekenis die betrekking heeft op de kenmerken van de rechtstaat en de rechten van alle burgers daarbinnen specificeert. Niet alleen het gelijke recht van alle burgers om gevrijwaard te blijven van onwettige vormen van inmenging in hun bestaan en het recht om naar eigen inzicht te participeren in processen van politieke besluitvorming, maar ook het recht op een bestaan waarin de maatschappelijke en culturele voorwaarden voor die participatie voor zover dat mogelijk is door de overheid en door aanvullende netwerken van ondersteunende organisaties gegarandeerd worden. We zouden dit de morele component van burgerschap kunnen noemen, omdat het hier net als bij het recht op onafgestemdheid om een universeel recht van alle mensen gaat dat vanuit humanistisch perspectief gezien een noodzakelijke voorwaarde voor een goed leven vormt. Maar daarnaast wordt de betekenis van het begrip burgerschap nog door een tweede, ethische component bepaald, die een brug vormt naar het begrip levenskunst. Het gaat hier om de gedachte dat politieke participatie niet alleen een recht is van alle burgers in een democratische staat, maar ook bijdraagt aan een goed en zinvol bestaan. Centraal staat hier met andere woorden het idee dat het ontplooien van initiatieven ten aanzien van vragen die een algemeen belang betreffen, het deelnemen aan het publieke debat over algemeen maatschappelijke vragen en het participeren aan praktische activiteiten die daaraan bijdragen, als zodanig een positieve bijdrage betekent aan een goed, zinvol bestaan. Deze tweede betekeniscomponent van het begrip burgerschap vertoont een duidelijke relatie met het begrip levenskunst, omdat het een specifieke invulling daaraan geeft, maar die verbinding gaat ook met spanningen gepaard. Die berusten op het feit dat levenskunst uiteindelijk naar het onafgestemde zelf verwijst, naar de exploratie van nieuwe mogelijkheden om een bestaan te leiden dat in eigen ogen, volgens eigen ervaring en inzicht waard is om geleefd te worden, terwijl burgerschap in de kern verwijst naar het uitvinden en tot stand brengen van de algemene voorwaarden waaronder mensen een goed leven kunnen leiden. Tussen die twee polen bestaan interessant dwarsverbindingen, omdat voortgaande exploraties op het gebied van levenskunst een voorwaarde vormen voor het articuleren van nieuwe inzichten ten aanzien van de algemene voorwaarden voor een goed leven en omdat omgekeerd vanuit die algemene voorwaarden bepaalde invullingen van levenskunst bevorderd of juist afgewezen kunnen worden. Burgerschap en levenskunst verwijzen dus enerzijds naar elkaar, maar bewegen op grond van hun eigen inhoudelijke dynamiek ook van elkaar weg en staan tendentieel op gespannen voet staan met elkaar.

Tegen deze achtergrond wil ik bepleiten om aan de eigenheid van humanistische organisaties de komende decennia gestalte te geven via het streven naar nieuwe, spanningvolle vormen van verbinding tussen levenskunst en burgerschap. Niet in abstracto, maar in de technopolen, in directe relatie met de versnelling die voor de interne dynamiek van de technomaatschappij kenmerkend is. Humanistische tradities bieden voor dergelijke verbindingen belangrijke aanknopingspunten, omdat het humanisme niet alleen op levenskunst en burgerschap betrokken is, maar ook gekenmerkt wordt door een positief-kritische verhouding ten opzichte van wetenschappelijke en technologische vooruitgang. Wij hoeven ons als humanisten met andere woorden niet aan te sluiten bij alle critici van de hedendaagse samenleving die in de interne dynamiek van de technomaatschappij en het oprukkende consumentisme vooral een bedreiging zien en een herstel van traditionele vormen van bindende moraliteit bepleiten. Noch bij alle critici van de technomaatschappij die bij voorkeur met hun rug naar de wetenschappen, het bedrijfsleven, de overheidsbureaucratieŽn en de massacultuur toe gaan staan, op zoek naar een absoluut persoonlijk houvast voor een authentiek bestaan. Maar wij hoeven ons evenmin aan te sluiten bij de profeten van de technologische vooruitgang en de mandarijnen van de eenzijdige verrijking, noch bij de vele pragmatische bestuurders wiens enige zorg het lijkt te zijn om alle maatschappelijke belemmeringen voor voortgaande versnelling in naam van modernisering, vernieuwing en marktwerking uit de weg te ruimen. In plaats daarvan zou de humanistische beweging kunnen proberen zichzelf midden in het spanningsveld tussen versnelling, levenskunst en burgerschap te plaatsen, vanuit een positieve verhouding tot de verschillende inzetten die daarmee verbonden zijn, maar ook in het bewustzijn van de neiging tot totalisering van de eigen inzet die niet alleen voor de logica van de versnelling kenmerkend is, maar evenzeer voor de betrokkenheid op het onafgestemde, respectievelijk het engagement met universele waarden. Op het niveau van centrale waarden en perspectieven vormt een dergelijke koers geenszins een breuk met de huidige uitgangspunten van de verschillende humanistische organisaties. Maar in organisatorisch opzicht, in de beeldvorming naar buiten toe en met betrekking tot het zwaartepunt van de eigen activiteiten, vraagt hij zowel om een krachtige voortzetting van de verschuivingen die al in gang zijn gezet en om het ontplooien van nieuwe activiteiten, zoals ik in het laatste deel van mijn betoog wil laten zien.

7. Samenwerking, digitalisering en innovatie

inhoud

Wanneer men tegen deze achtergrond de praktische activiteiten van de verschillende humanistische organisaties in ogenschouw neemt, wordt onmiddellijk duidelijk dat die op zich genomen veelbelovende aanknopingspunten bieden voor een eigentijdse zoektocht naar nieuwe verbindingen van levenskunst en burgerschap. Op het vlak van professionele expertise, praktische ervaring en maatschappelijke netwerken hebben de humanistische organisaties samen een indrukwekkend potentieel te bieden. Dat wil ik kort toelichten voor de zwaartepunten levenskunst en burgerschap en de verbindingen daartussen die nu al in verschillende humanistische organisaties gelegd worden.

Op het gebied van levenskunst en het omgaan met trage vragen is bij de raadslieden van het Humanistisch Verbond een grote hoeveelheid ervaring, inzicht en professionele deskundigheid voorhanden. Die zijn gekoppeld aan uitgebreide veldkennis ten aanzien van organisatorische ontwikkelingen en problemen binnen de zorg, de krijgsmacht en justitie, zodat hier van binnenuit relaties gelegd kunnen worden met algemene maatschappelijke en politieke vragen rond bij voorbeeld vergrijzing, humanitaire interventies en de omgang met criminaliteit. Vanuit het Humanistisch Verbond worden bovendien steun en begeleiding aangeboden bij uitvaarten en bij relatievieringen en wordt gezocht naar eigentijdse vormen en rituelen voor het markeren en gemeenschappelijk beleven van belangrijke levensmomenten. Daaraan levert ook De humanist als magazine een eigen, karakteristieke en eigentijdse bijdrage, zoals ook blijkt uit de niet onaanzienlijke losse verkoop van de Humanist. Bij het Humanistisch Vormingsonderwijs zijn uitgebreide aandacht en professionele deskundigheid te vinden ten aanzien van de gemeenschappelijke reflectie van leerlingen in het basisonderwijs en het vervolgonderwijs op vragen rond levenskunst en zingeving, waarbij doorgaans een expliciete verbinding wordt gelegd met vragen rond burgerschap en solidariteit. Die verbinding staat centraal bij de grootste en meest complexe organisatie uit de humanistische beweging, namelijk Humanitas. Op grotere schaal dan in enige andere humanistische organisatie worden door Humanitas op praktisch niveau verbindingen tot stand gebracht tussen burgerschap en zingeving. Niet alleen door de vele vrijwilligers die binnen Humanitas en zijn werkstichtingen actief zijn, maar ook door het grote aantal professionals die in Humanitas-verband werkzaam zijn op een zeer breed spectrum van maatschappelijke activiteiten, variŽrend van jeugdzorg, thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg tot activiteiten op het gebied van de multiculturele samenleving en de rehabilitatie van ex-delinquenten en . Hoewel het zwaartepunt bij Humanitas duidelijk op burgerschap ligt, op ondersteuning, hulpverlening, samenlevings- opbouw en activering, spelen vragen rond levenskunst voortdurend mee, op de achtergrond maar soms ook pal op de voorgrond. Bijvoorbeeld in een project als Homestart, waarbinnen ervaringsdeskundigen jonge ouders desgevraagd ondersteunen bij het omgaan met de vele complexe vragen die het starten van een gezin met zich mee kan brengen, vooral als je niet al te veel cultureel kapitaal hebt meegekregen om met die problemen om te gaan. Datzelfde geldt voor Hivos, de humanistische organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die zich richt op emancipatie, democratisering en armoede- bestrijding in ontwikkelingslanden, met name via steun aan lokale organisaties en initiatieven. De oriŽntatie op burgerschap, ja zelfs op wereldburgerschap staat hier nadrukkelijk op de voorgrond. Thema's als mensenrechten, duurzaamheid en economische en politieke participatie nemen een centrale plaats in binnen de activiteiten van Hivos. Maar Hivos spant zich ook bijzonder in op het gebied van kunst en cultuur in ontwikkelingslanden en is actief op het gebied van gendervragen en het stimuleren van ontwikkelingsactiviteiten van en voor vrouwen Hier raken cognitieve en narratieve leerprocessen duidelijk met elkaar verknoopt en wordt burgerschap gevoed vanuit een specifieke omgang met levenskunst en met behulp van culturele verbeeldingskracht. Dat laatste geldt ook voor de activiteiten van de omroep Human die zich zowel op de radio als op de televisie een duidelijke plek heeft verworven met programma's waarin eigentijdse vragen op een soms speelse, soms diepgravende manier aan de orde worden gesteld. De Universiteit voor Humanistiek, de Stichting Socrates, het Humanistisch Archief en het nieuwe tijdschrift Humanistiek geven tenslotte gestalte aan de wetenschappelijke en reflexieve poot van de humanistische beweging en doen dat op een aansprekende manier, getuige de opvallende toename van het aantal studenten aan de UvH en de gestage uitbreiding van het aantal Socrates-leerstoelen.

Uit deze opsomming komt naar voren dat de humanistische beweging in haar geheel inderdaad een breed spectrum van maatschappelijke velden bestrijkt en op uitlopende manieren verbindingen tussen levenskunst en burgerschap tot stand brengt in centrale maatschappelijke domeinen zoals de zorg, het onderwijs, het maatschappelijk werk, de massamedia en de omgang met bestaansvragen op privť-niveau. Maar in de beeldvorming rond humanisme in ons land komen de spanwijdte en de relevantie van die activiteiten vaak niet goed tot hun recht. Om te bevorderen dat dat wel gebeurt zijn denk ik minstens drie verschuivingen noodzakelijk. Twee daarvan zijn de laatste jaren al in gang gezet en verdienen krachtige ondersteuning, een derde verschuiving moet nog aangepakt worden en zal extra inspanningen vragen.

De eerste verschuiving betreft de reeds gesignaleerde, eenzijdige en in het algemeen weinig positieve beeldvorming rond humanisme in ons land. Het is niet het brede scala aan maatschappelijk relevante activiteiten dat in de beeldvorming domineert, maar een beperkt onderdeel van die activiteiten, namelijk het bieden van een levensbeschouwelijke thuishaven voor de buitenkerkelijken in ons land. Tekenend in dit verband is het feit dat verreweg de grootste en meest actieve humanistische organisatie, Humanitas, allerminst op de eerste plaats komt in de huidige beeldvorming rond humanisme, terwijl omgekeerd de overgrote meerderheid van de vele vrijwilligers die Humanitas weet te mobiliseren, maar ook een groot aantal professionals en bestuurders, met name in de werkstichtingen, geen sterkte band lijken te onderhouden met humanisme als levensovertuiging en hun werk doen vanuit een praktisch engagement met de concrete activiteiten die ze ontplooien. Hetzelfde geldt tot op zekere hoogte voor Hivos, dat in de beeldvorming zowel binnen als buiten de humanistische beweging nauwelijks de erkenning en waardering ondervindt die het op grond van de kwaliteit en de maatschappelijke relevantie van de eigen activiteiten zou verdienen, met als gevolg dat omgekeerd die kwaliteit ook nauwelijks afstraalt op de beeldvorming in ons land rond humanisme in het algemeen.

Daarmee kom ik bij een tweede ingrijpende verschuiving die rechtstreeks met de eerste samenhangt en betrekking heeft op de verregaande verkokering van de beweging en het onthutsende gebrek aan samenwerking dat tot voor kort tussen humanistische organisaties bestond, zowel op het niveau van praktische activiteiten als op inhoudelijk vlak. Tot voor kort waren de verschillende organisaties volledig geconcentreerd op hun kerntaken, besteedden zij niet of nauwelijks aandacht aan elkaar, hadden zij nauwelijks zicht op elkaars activiteiten en waren zij ook nauwelijks in samenwerking geÔnteresseerd. Dat was ook wel begrijpelijk, niet alleen omdat zij stuk voor stuk hun handen vol hadden en hebben aan hun eigen kerntaken, maar ook omdat de specifieke inhoudelijke profilering van humanisme in ons land in termen van een omvattende levensbeschouwing - als een perspectief dat vooral uitgangspunten, overtuigingen en ideeŽn betreft in plaats van activiteiten en diensten - zich niet goed leende als bindmiddel tussen de verschillende praktisch gerichte organisaties onderling. Inmiddels heeft zich hier echter een duidelijk verbetering ten goede voorgedaan. Het Humanistisch Verbond heeft het initiatief genomen voor een gezamenlijke presentatie van de verschillende humanistische organisaties in de vorm van het Humanistisch Perspectief. Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden gecreŽerd in de vorm van de Humanistische Alliantie en het Humanistisch Kenniscentrum en er vindt verdichting plaats, onder meer via de samenvoeging van de twee wetenschappelijke tijdschriften Praktische Humanistiek en Rekenschap tot het nieuwe Tijdschrift voor Humanistiek, dat zich ten doel stelt om actuele maatschappelijke vragen te belichten in relatie tot de praktische activiteiten van de verschillende humanistische organisaties. Een verdere versterking van de onderlinge banden en nieuwe, intensieve vormen van samenwerking zijn in mijn ogen een dringende noodzaak. De interne dynamiek van de technomaatschappij en de daardoor gegenereerde maatschappelijke en persoonlijke vragen bieden nadrukkelijk kansen voor een eigentijds humanisme dat zich situeert in het spanningsveld tussen levenskunst, burgerschap en de logica van versnelling. Maar diezelfde dynamiek stelt ook harde randvoorwaarden op het gebied van schaalgrootte, professionaliteit, communicatieve kwaliteit en integriteit van de organisaties die daarbinnen een rol van betekenis willen spelen. Alleen al om enige aandacht te trekken binnen de enorme stromen van informatie en prikkels die de hedendaagse massa-media produceren, zijn een bepaalde schaalgrootte en een professionele uitstraling vereist die waarschijnlijk voor een aantal humanistische organisaties steeds moeilijker op te brengen zullen zijn. Daar komt nog bij dat de media en de patronen van de communicatie zelf in hoog tempo aan het veranderen zijn. In de technomaatschappij domineert de multi-mediale beeldcultuur en ontstaan in hoog tempo nieuwe, ongekende communicatie- vormen en communicatiekanalen. Wanneer de huidige ontwikkelingen rond het internet en de digitalisering van communicatie zich doorzetten, valt mijns inziens te verwachten dat velen van ons zich de komende decennia steeds minder fysiek zullen gaan verplaatsen. In plaats daarvan verwacht ik dat velen van ons steeds meer zullen communiceren, werken, participeren en ontspannen via grote beeldschermen in onze huis- en werkkamers, waarop internet, televisie, beeldtelefonie en video-conferencing geÔntegreerd zullen zijn en wij via digitale netwerken toegang krijgen tot gecompliceerde en dynamische mengsels van informatie, ontspanning, persoonlijke communicatie en uiteenlopende vormen van politieke en maatschappelijke participatie.

Daarmee kom ik bij de derde verschuiving die mijns inziens noodzakelijk is, naast de verschuiving van een levensbeschouwelijke naar een praktisch gerichte profilering van humanisme en de noodzaak van intensieve samenwerking, namelijk de mogelijkheid en de wenselijkheid van een drastische uitbreiding van de gebieden waarop humanistische organisaties zich richten en een nadrukkelijke oriŽntatie op inhoudelijke en organisatorische innovatie binnen de humanistische beweging in haar geheel. Bij het ontsluiten van nieuwe gebieden gaat het met name om het bedrijfsleven en de vele beleidsvoorbereidende en uitvoerende overheidsdiensten, anders gezegd: om de organisaties en instituties waar de dynamiek van de technomaatschappij primair gestalte krijgt en waar de randvoorwaarden voor voortgaande versnelling veilig worden gesteld. Wanneer men het huidige aanbod van humanistische organisaties overziet, valt op dat veel daarvan gericht is op het begeleiden en ondersteunen van mensen in moeilijke situaties. Daar is niets mis mee. Integendeel, verbindingen tussen levenskunst en burgerschap komen bij uitstek in dergelijke situaties tot stand en zijn daar ook hard nodig. Maar tegelijkertijd komt het mij voor dat de potenties die het hedendaagse humanisme te bieden heeft onderbenut blijven indien humanistische organisaties vooral actief zijn als hoeders van de trage vragen die door de dynamiek van de technomaatschappij worden verdrongen of naar maatschappelijke en persoonlijke marges worden verbannen. Het kernprobleem van de postmoderne samenleving en de centrale uitdaging voor een hedendaags humanisme is mijns inziens hoe voor de trage vragen rond uitsluiting, duurzaamheid en zingeving ruimte te maken binnen de instituties en organisaties waar de technologische, culturele en maatschappelijke versnelling primair gestalte krijgt. De centrale vraag luidt met andere woorden hoe nieuwe beddingen te creŽren voor narratieve leerprocessen, voorbij de religieuze scheiding tussen het sacrale en het profane domein en voorbij de moderne subjectivering van zingevingsvragen, dat wil zeggen binnen de netwerken waar de dynamiek van de techno-maatschappij in steeds hoger tempo aangedreven en voortgedreven wordt: binnen bedrijven, overheidsinstellingen en de massamedia. Om daar aansluiting bij te vinden is een consequente gerichtheid op innovatie binnen humanistiasxche organisaties zelf vereist. inhoudelijke en organisatorische innovatie binnen de humanistische beweging in haar geheel. De noodzaak tot innovatie betreft niet alleen de digitalisering en 'medialisering' van de maatschappelijke zichtbaarheid en het aanbod van humanistische organisaties, hoewel het belang en de urgentie daarvan moeilijk overschat kunnen worden. Hij heeft ook betrekking op de ontwikkeling van nieuwe diensten op nieuwe plekken, met name bij de overheid en in het bedrijfsleven. Binnen de humanistische beweging overheerste tot voor kort niet alleen een hoge mate van verkokering, maar als ik het goed zie ook een sterk aanbodgerichte oriŽntatie, die in hoge mate bepaald wordt door de geschiedenis, de cultuur en de kernactiviteiten van de verschillende organisaties. Zodoende werd er nauwelijks actief gezocht naar mogelijkheden om de professionele expertise die in de verschillende organisaties aanwezig is te combineren met het oog op het ontwikkelen van nieuwe activiteiten in directe samenspraak met potentiŽle afnemers. Wanneer men voor een moment naar alle organisaties samen kijkt alsof die ťťn groot, wijd vertakt bedrijf zouden vormen, dan wordt duidelijk dat hier een zeer brede en tamelijk unieke combinatie van professionele expertise en van betrokken burgers voorhanden is, die veelbelovende mogelijkheden biedt voor innoverende projecten niet alleen op nieuwe terreinen ten bate van overheden en het bedrijfsleven, maar ook binnen de velden waarop de verschillende organisaties nu al actief zijn. Het lijkt mij voor de toekomst van de humanistische beweging van groot belang dat humanisme in de beeldvorming verbonden gaat worden met innoverende, praktisch gerichte initiatieven en activiteiten gericht op het verbinden van levenskunst en burgerschap binnen de netwerken van de technomaatschappij.

Daarmee kom ik bij het slot van mijn betoog, dat waarschijnlijk veel vragen oproept. Op een van de belangrijkste daarvan wil ik afsluitend ingaan, de vraag namelijk of er Łberhaupt wel aanknopingspunten bestaan binnen de centrale instituties van de netwerkmaatschappij voor de ontwikkeling van nieuwe reflexieve ruimtes en voor het totstandkomen van nieuwe verbindingen tussen cognitieve en narratieve leerprocessen. Wordt de logica van de versnelling niet ex hypothesi gekenmerkt door het verdringen van trage vragen, respectievelijk de transformatie daarvan tot technisch oplosbare problemen? Zit er eigenlijk wel iemand te wachten op humanisten met nobele intenties en met uitbreidingsplannen?

Op deze voor mijn betoog cruciale tegenwerping wil ik drie complementaire antwoorden formuleren. In de eerste plaats lijkt er een interne samenhang te bestaan, hoe indirect en complex die samenhang ook is, tussen de dynamiek van de versnelling aan de ene kant en morele leerprocessen aan de andere kant. Hierboven is die al ter sprake gekomen in verband met het failliet van fascisme en communisme die als politieke ideologieŽn te weinig vrijheid en rechtvaardigheid konden bieden en precies daarom op het vlak van technologische en militaire macht uiteindelijk het onderspit hebben gedolven. Maar ook op meso- en op micro-niveau is die samenhang tot op zekere hoogte zichtbaar. Bijvoorbeeld in ontwikkelingen op het gebied van human resources management en het bevorderen van innovatieve bedrijfsculturen waarbij communicatieve waarden als openheid, gelijkwaardigheid en aandacht voor de persoon en de emoties van de betrokkenen nadrukkelijk een rol spelen. Of in ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven waar hier en daar bredere definities van bedrijfssucces opgeld doen, zoals tot uitdrukking komt in slogans als 'profit, people and planet'. Of in ontwikkelingen binnen de overheid waar centralistische en hiŽrarchische sturingsmodellen hier en daar plaats maken voor participatieve en communicatieve vormen van beleidsontwikkeling en implementatie. Duidelijk is echter dat dergelijke ontwikkelingen ten diepste ambivalent blijven. Cognitieve leerprocessen, efficiency, prestatie en versnelling staan centraal en ruimte voor narratieve leerprocessen en voor complexere, ook door morele overwegingen bepaalde analyses van de vragen waar men voor staat, komt in de meeste gevallen slechts onder grote druk tot stand. Die druk is grotendeels afkomstig van veranderde culturele opvattingen en van verschuivingen op het gebied van normen, waarden en identiteitsmodellen. Daarmee kom ik bij mijn tweede antwoord op de vraag naar concrete aanknopingspunten voor de verschuivingen die ik bepleit. Die zijn vooral te vinden op het niveau van verschuivende beelden en opvattingen rond een goed leven en een zinvol bestaan. Het is duidelijk dat de cultuur van Silicon Valley zoals ik die kort heb aangeduid zonder meer de overhand heeft gekregen binnen de technomaatschappij, dat wil zeggen de oriŽntatie op succes, werk en compenserende consumptie is zonder twijfel maatschappelijk dominant. Maar een cultuur die door bepaalde beelden van het goede leven gedomineerd wordt, is niet hetzelfde als een monocultuur. Er is tevens sprake van een complex geheel van onderstromen die zich af en toe tot een duidelijk zichtbare golf verdichten met als gemeenschappelijke noemer zingevingsvragen in het spanningsveld tussen levenskunst en burgerschap. Deze onderstromen putten hun energie vooral uit de individualisering en democratisering die de grote morele verworvenheid van moderne samenlevingen belichamen, maar belichamen ook een radicalisering en spiritualisering van die processen, doordat de vraag naar een goed leven op basis van het recht op onafgestemdheid en op politieke participatie, nu ook de omgang met existentiŽle vragen gaat omvatten. Op basis van de moeizame verworvenheden die moderne maatschappijen ondanks alles op het vlak van vrijheid en rechtvaardigheid hebben geboekt, wordt zingeving zogezien in de postmoderne cultuur het centrale persoonlijke en maatschappelijke probleem. Die zingevingsvragen dienen zich weliswaar aan tegen de horizon van het recht op onafgestemdheid, op basis van steeds verder geradicaliseerde individualiseringsprocessen, maar nemen voor een groot deel concreet gestalte aan binnen de instituties en organisaties van de technomaatschappij: op de werkplek, op scholen, in zorginstellingen, in contact met overheidsapparaten en in relatie tot de massamedia. De hamvraag is dus in hoeverre hedendaagse individuen toe zullen blijven staan dat hun zoektocht naar een authentiek leven en hun zorgen over de wereld waarin ze leven binnen die instituties en organisaties steeds weer op de eisen van de versnelling worden afgestemd en aan de logica daarvan onderworpen worden. Ook hier is sprake van diepe ambivalenties, want diezelfde logica levert ook de materiŽle basis en een groot deel van de culturele en technologische hulpmiddelen voor die zoektochten.

Daarmee kom ik tenslotte bij het derde antwoord op de vraag naar concrete aanknopingspunten voor de verschuivingen waar het mij om gaat. Dat antwoord luidt dat op die vraag geen sluitend cognitief antwoord mogelijk is. Het humanisme vormt ook een narratief perspectief, een verhaal, een bepaalde verbeelding van een mogelijke toekomst gedragen door de hoop op en het verlangen naar een betere, meer humane toekomst, een toekomst die minder door onrecht, geweld en eenzaamheid gekenmerkt wordt en meer mensen de mogelijkheid biedt een emotioneel rijk, zinvol leven te leiden. Ondanks alle onzekerheden en de grote risico's die de huidige mondiale situatie in zich bergt, hoop ik op goede gronden dat een dergelijke toekomst in onze tijd dichterbij gebracht kan worden door nieuwe verbindingen tot stand te brengen tussen levenskunst en burgerschap in de instituties en organisaties die bepalend zijn voor de dynamiek van de technopolis. Indien een dergelijke hoop concreet gestalte kan krijgen in praktische activiteiten waarbij hedendaagse individuen op basis van respect voor hun eigenheid en ruimte voor verschil aansluiting kunnen vinden, vormt hij misschien wel de belangrijkste bijdrage van een hedendaags humanisme aan de centrale vragen van de postmoderne samenleving.

***